Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

16 mei 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Conceptregelingen wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon (Wet invoering minimumuurloon) (Kamerstuk 35335)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie onderzoek Regioplan modernisering regelgeving kinderarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inwerkingtreding halfjaarlijkse aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over Lessons learned Oekraïense ontheemden in NL (Kamerstuk 36045-149)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Nazending beslisnota’s behorend bij de Kamerbrief voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket (Kamerstuk 29544-1176)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gemeentenieuws van SZW, 2023-1

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. Ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-15)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op twee rapporten 'Hoge prijzen, veel dividend' en 'Miljoenen werkenden zien beloning achterblijven' van FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie 'Kansen op de arbeidsmarkt de regionale werkgeversservicepunten aan zet'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwikkeling uurtarieven kinderopvangsector en gebruik kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invulling van de gewijzigde motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (Kamerstuk 31322-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Taboe overgang en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Aanpak personeelstekort kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang maatregelen sociaal medisch beoordelen en WIA hardheden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van een appreciatie van een onderzoek naar gedragsreacties bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen door SEO Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Sociale zekerheid in crisistijd

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Kamer 25834-189)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Staat van Gezond werk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag (Kamerstuk 24515-617)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken over de verkorting van de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Diversiteit pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitorrapportage Wajong 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda voor de Informele Raad WSBVC te Stockholm op 3 en 4 mei 2023 (Kamerstuk 21501-31-700)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 mei 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Minister van SZW heeft bij brief van 3 april 2023 laten weten voornemens te zijn dit wetsvoorstel in te trekken.  
  4. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. De eerste termijn van de initiatiefneemster heeft plaatsgevonden op 8 maart 2023.
  5. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  6. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  7. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  8. Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245). Aangemeld voor plenaire behandeling op 18 april 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).
  3. Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over de toename van de armoede volgens de nieuwste ramingscijfers van het CPB (aangevraagd bij RvW van 14 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
  7. Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).
   

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  3. Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589, nr. 10).
 35. 35

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  Besluit: Het commissiedebat arbeidsmarktbeleid van 31 mei 2023 zal worden verplaatst tot na het zomerreces indien voor 1 juni het plenaire debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt wordt ingepland.
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 16 mei 2023, 20.30-22.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang (voortzetting commissiedebat van 10 mei 2023)
  • 17 mei 2023, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Sneller uit de schulden
  • 17 mei 2023, 13.15-14.15 uur: Gesprek SER - Advies 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'
  • 24 mei 2023, 10.00-13.50 uur: Rondetafelgesprek Winsten en lonen
  • 24 mei 2023, 18.30-22.30 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 25 mei 2023, 15.00-17.00 uur: Rondetafelgesprek STAP-budget
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 7 juni 2023, 15.30-19.30 uur: Commissiedebat Zzp 
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 12 juni 2023, 13.00-17.00 uur: Notaoverleg initiatiefnota Kat over sneller uit de schulden (36260)
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 
  • 29 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
 36. 37

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing ARK - Verantwoordingsonderzoek over het Jaarverslag SZW 2022 op 23 mei 2023, 18.45-19.45 uur

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de besloten technische briefing ARK – Verantwoordingsonderzoek over het Jaarverslag SZW 2022 op 23 mei 2023 geen doorgang vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van den Hil (VVD), Sahla (D66), en Van der Plas (BBB) (ovb).
 37. 38

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing CBS over 'Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders' op 21 juni 2023, 11.45-12.45 uur

  Besluit: Bij het lid Van der Plas zal worden geïnformeerd of zij voornemens is om aan de technische briefing deel te nemen. Bij onvoldoende deelname (tenminste 4 leden) zal de activiteit worden geannuleerd.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Palland (CDA), Kathmann (PvdA) en Van der Plas (BBB) (ovb).
 38. 39

  Technische briefing over ICT bij uitvoeringsinstanties

 39. 40

  Verzoek om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te rappelleren ten aanzien van de beantwoording van vragen commissie op Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (31311-246) (toegezonden 9 februari 2023)

  Te behandelen:

  Loading data