Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

18 april 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 18 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 in verband met de extra indexatie van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoeringstoetsen en adviezen inzake Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (Kamerstuk 36306)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezicht en handhaving kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief met betrekking tot handelswijze UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de agenda Veerkracht en Weerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie m.b.t. tot midden inkomens en hoge energiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie van de motie van het lid Van der Plas over de STAP-regeling per direct openstellen voor AOW'ers die actief zijn op de arbeidsmarkt (Kamerstuk 31765-748)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (Kamerstuk 35341-17)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de Uitvoeringsbrief inburgering (Kamerstuk 32824-380)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van het amendement van het lid Becker over een impuls aan de mentaliteitsverandering omtrent de zelfredzaamheid van vrouwen (Kamerstuk 36200-XV-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde Agenda voor de Informele Raad WSBVC te Stockholm op 3 en 4 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 april 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Minister van SZW heeft bij brief van 3 april 2023 laten weten voornemens te zijn dit wetsvoorstel in te trekken.  
  4. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. De eerste termijn van de initiatiefneemster heeft plaatsgevonden op 8 maart 2023.
  5. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  6. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  7. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).
  3. Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over de toename van de armoede volgens de nieuwste ramingscijfers van het CPB (aangevraagd bij RvW van 14 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
  7. Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).
   

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  3. Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589, nr. 10).
 21. 21

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 20 april 2023, 10.00-12.45 uur: Rondetafelgesprek Gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein
  • 20 april 2023, 13.45-17.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 9 mei 22023, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding GezinsPlatform.NL - "Week van het gezin"
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 17 mei 2023, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Sneller uit de schulden
  • 17 mei 2023, 13.15-14.15 uur: Gesprek SER - Advies 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk'
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 7 juni 2023, 15.30-19.30 uur: Commissiedebat ZZP 
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 12 juni 2023, 13.00-17.00 uur: Notaoverleg initiatiefnota Kat over sneller uit de schulden (36260)
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 
  • 29 juni 2023, 14.00-18.00 ur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid (in concept gepland)
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 22. 23

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing over het onderzoek naar private equity in de kinderopvang op 13 april 2023, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 13 april 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van den Hil (VVD), Sahla (D66), Palland (CDA), Kathmann (PvdA) en Ceder (ChristenUnie).
 23. 24

  Uitkomst emailinventarisatie - Aanmelden rapporteurschap Jaarverslag SZW 2022

  Besluit: Er hebben zich geen leden aangemeld voor het rapporteurschap.
 24. 25

  Verzoek om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een reactie te vragen op de uitspraak van de rechtbank dat de werkbeperking van 24 weken voor asielzoekers in strijd is met Europees recht (rechtspraak.nl)

  Te behandelen:

  Loading data