Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

4 april 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 4 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het bezwaar van C.P. te C.I. tegen de definitieve berekening van NOW 1

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Kamerstuk 29544-1172)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbaarmaking beslisnota's bij de vragen van het lid Maatoug over de reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Alleenverdienende huishoudens met loongerelateerde uitkering: samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Wijziging ten behoeve van grenswaarden voor lood en anorganische loodverbindingen en diisocyanaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 30 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het verliezen van jobcoach door regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 30 maart 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. 
  4. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. De eerste termijn van de initiatiefneemster heeft plaatsgevonden op 8 maart 2023.
  5. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  6. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  7. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij de RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over de toename van de armoede volgens de nieuwste ramingscijfers van het CPB (aangevraagd bij de RvW van 14 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij de RvW van 21 maart 2023).
   

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  3. Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589, nr. 10).
 15. 15

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 april 2023, 13.15-15.15 uur: Technische briefing Nederlandse arbeidsinspectie over rapportage pakketdienstverleners, aanpak ongevalsonderzoek en arbeidsuitbuiting 
  • 5 april 2023, 15.30-16.30 uur: Rondetafelgesprek Arbeidsomstandigheden Schiphol 
  • 6 april 2023, 13.00-14.30 uur: Technische briefing over reparatie van het AOW-AOV-hiaat 
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 20 april 2023, 10.00-12.45 uur: Rondetafelgesprek Gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein
  • 20 april 2023, 13.45-17.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 9 mei 22023, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding GezinsPlatform.NL - "Week van het gezin"
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 17 mei 2023, 10.00-13.00 uur: Rondetafelgesprek Sneller uit de schulden
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 12 juni 2023, 13.00-17.00 uur: Notaoverleg initiatiefnota Kat over sneller uit de schulden (36260)
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 16. 17

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek COA Utrecht op 3 april 2023, 10.00-12.30 uur

  Besluit: Er hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 3 april 2023. Het werkbezoek zal dan ook niet doorgaan als commissieactiviteit.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Kuzu (DENK) en Podt (D66).
 17. 18

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Vierdaagse werkweek

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de commissie voorleggen.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD) en Van Beukering (D66).
 18. 19

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek met de SER over het advies 'Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk' op 17 mei 2023, 13.15-14.15 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 17 mei 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 19. 20

  Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

  Te behandelen:

  Loading data