Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

7 maart 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken implementatie taaleis Nederlands en uitwerking wettelijke mogelijkheid meertalige opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lessons learned Oekraïense ontheemden in NL

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluit tot wijziging parameters

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Uniforme Rekenmethodiek - communicatieve aspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending BNC-fiche over de mededeling en het voorstel voor een Raadsaanbeveling ter versterking van de sociale dialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid Een Sociaal Beleid (WSBVC) van 13 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SEO-rapport: 'De markt voor PPI'S' - De ontwikkeling van premiepensioeninstellingen na 2014 en perspectieven voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 maart 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. 
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Aangemeld voor plenaire behandeling op 1 februari 2022. Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus, op 23 december 2022 ontvangen. Op de pv van 24 januari 2023 besloten de behandeling voort te zetten.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  8. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

  Plenaire debatten:
  -
  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB (aangevraagd bij RvW van 6 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de wijze waarop de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (aangevraagd bij RvW van 13 december 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  3. Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589, nr. 10).

   
 15. 15

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 7 maart 2023, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding BMK 'De maatschappelijke en pedagogische opdracht van de kinderopvang' 
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 17.30-18.30 uur: Gesprek delegatie van parlement van Indonesië over sociale zekerheid voor moeder en kind
  • 9 maart 2023, 15.30-17.30 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 13 maart 2023
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 maart 2023, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 3 april 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230) 
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 20 april 2023, 13.45-17.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 16. 17

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Nederlandse Arbeidsinspectie op 5 april 2023 over rapportage pakketdienstverleners, aanpak ongevalsonderzoek en arbeidsuitbuiting

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing NLA doorgang te laten vinden op 5 april 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Koerhuis (VVD), Strolenberg (VVD), Van Beukering (D66), Podt (D66), Palland (CDA), Kathmann (PvdA), Ceder (ChristenUnie) en Van der Plas (BBB).
 17. 18

  Uitkomst emailinventarisatie - Gesprek met delegatie van het Huis van Afgevaardigden van Indonesië over sociale zekerheid voor moeder en kind op 7 maart 2023, 17.30-18.30 uur

  Besluit: Gezien het een gesprek met een buitenlandse delegatie betreft, zal deze activiteit doorgang vinden met drie leden op 7 maart 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Strolenberg (VVD), Van Beukering (D66) en Palland (CDA).
 18. 19

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek naar betalingsregelingen Rijk op 23 maart 2023, 15.00-16.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 23 maart 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Kat (D66), Palland (CDA), Ceder (ChristenUnie) en Van der Plas (BBB) (ovb).
 19. 20

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan de ambassadeursconferentie op 29 maart 2023 en mogelijke gespreksonderwerpen

  Besluit: De aanmelding en het aangedragen onderwerp worden doorgegeven aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (organisator van de conferentie).
  • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Van den Hil (VVD).
  • Aangedragen gespreksonderwerp: grensoverschrijdende samenwerking.