Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

De vergadering is geweest

2 december 2022
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Artikelsgewijze behandeling


   Beleidsmatige aanpassingen in de Pensioenwet          
             
  1. Contract     
             
  Artikel-
  nummers
           Subthema
  1                      Beschermingsrendement
  10                    Toelichting pensioenovereenkomsten
  10a                  Solidaire pensioenovereenkomst
  10b                  Flexibele pensioenovereenkomst
  10c                  Premie-uitkeringsovereenkomst
  10d                  Solidariteitsreserve
  10e                  Risicodelingsreserve
  13                    Verlening van toeslagen
  17                    Gelijke premie (eis leeftijdsonafhankelijke premie)
  25                    Voorwaarden solidariteitsreserve
  52                    Zorgplicht bij flexibele premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid
  52b                  Risicohouding
  55                    Aanpassingen inzake behoud aanspraak op pensioen bij beëindiging deelneming
  63a                  Voorwaarden variabele uitkering
  144                  Parameters en scenarioset
  147                  Statenverslagen

             
  2. Transitie     
             
  Artikel-
  nummers 
         Subthema
  83                    Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht
  105                  Eisen ten aanzien van beleid
  150                  Overdracht, verzekering of onderbrenging bij eindigen pensioenregeling
  150c                Mijlpalen in transitieperiode
  150d                Transitieplan
  150e                Berekenen transitie-effecten
  150f                 Afspraken compensatie pensioenovereenkomst
  150g                Hoorrecht vereniging van gewezen deelnemers of pensioengerechtigden
  150h                Transitiecommissie
  150i                 Implementatieplan
  150j                 Communicatieplan
  150k                Afspraken compensatie uitvoeringsovereenkomst
  150l                 Standaard invaarpad
  150m               Interne collectieve waardeoverdracht pensioenfonds bij transitie
  150n                Omrekenmethoden en aanwenden vermogen pensioenfonds
  150o                Grenzen aanwenden vermogen bij collectieve waardeoverdracht
  150p                Financieel overbruggingsplan tijdens transitie
  150q                Verdere uitwerking overbruggingsplan


             
  3. Nabestaandenpensioen       
             
  Artikel-
  nummers         Subthema

  1                      Definitie van ‘partner’
  2                      Nadere bepaling gezamenlijke huishouding
  16                    Nadere eisen nabestaandenpensioen
  55                    Nabestaandenpensioendekking tijdens ww en uitloopdekking
  61                    Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op opbouwbasis
  61a                  Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op risicobasis
  220g                Overgangsrecht nabestaandenpensioen
             
  4. Overig         
             
  Artikel-
  nummers         Subthema

  18                    Wet op de loonbelasting 1964 - Hoogte premiegrens
  48                    Eisen aan informatieverstrekking
  48a                  Keuzebegeleiding
  48b                  Klachten- en geschillenprocedure
  48c                  Geschilleninstantie
  49                    Wijze van informatieverstrekking
  51a                  Gebruikersorgaan pensioenregister
  54                    Aanpassing voorwaarden vrijwillige voortzetting pensioenregeling
  80 en 81          Wijzigingen waardeoverdracht in verband met overstap op nieuwe contracten)
  115a en c         Aanpassing taken verantwoordingsorgaan (in lijn met nieuwe contracten)
  120                  Eisen taakafbakening
  123                  Aanpassing eisen een financieel geheel
  140                  Maatregel Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV)
  150a                Experimenten (experimenteer bepaling zelfstandigen)
  220ca               Overgangsrecht startleeftijd
  220d                Overgangsrecht wacht- of drempelperiode uitzendovereenkomsten
  220e                Overgangsrecht progressieve premie (“eerbiedigende
                          werking”)
  220f                 Overgangsrecht gelijke behandeling m/v
  220h                Overgangsrecht premievrije voortzetting bij gesloten
  220ha              Overgangsrecht premievrije voortzetting verzekeraar