Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 april 2023
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 maart wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF voorjaarsvergadering op 13 en 14 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023, mededeling Europese Commissie van 21 februari jl. over de herstel- en veerkrachtfaciliteit, beoordeling ontwerpbegrotingen van Italië en Letland en enkele toezeggingen aan het parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Belastingheffing inwoners van Nederland met Duits pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  April 2023 notificatie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 november 2015 (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Plenaire vergadering FATF - februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  AIIB Jaarvergadering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toekenning projecten TenneT en aanvullende informatie kapitaalstorting TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) 'Verzekeraars in een veranderende wereld'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over Departementaal informatieplan van Financiën (Kamerstuk 36200-IX-9)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op vragen commissie over de kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ (Kamerstuk 36107-9)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (Kamerstuk 36273)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek naar afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit in het kader van een btw-nultarief

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoeksrapport naar splitsingsmethoden bij warmtekrachtkoppelingen (Kamerstuk 36200-IX-16)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek BPM en WOZ

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen en Handelsinstrumentarium van 23 februari 2023 de beoordeling van fossiele projecten gedurende de overgangsperiode in 2023, de uitzonderingsgronden van het ekv-beleid in relatie tot leveringszekerheid en ontwikkelingslanden, de uitzonderingsgronden in het brede handelsinstrumentarium en de categorisering van intensieve veeteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan Eerste Kamer met antwoorden op vragen over fiscale behandeling Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen inzake de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken over de casus CAF 11 tussen maart 2017 en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op moties ingediend bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire n.a.v. stemmingen 14 maart 2023 (Kamerstuk 31066-1177, 1186, 1188 en 1202)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Hardheidsclausules bij belastingen en invordering

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie om aan te geven wie vanuit het kabinet worden afgevaardigd voor het commissiedebat van 23 mei 2023 over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  MFB Moldavië en Noord-Macedonië

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Slovenië en Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding jaarverslag ECB over toezichtswerkzaamheden 2022

 29. 29

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 31 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding jaarverslag 2022 van DNB

 32. 32

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: 
  • Het commissiedebat Toekomst TenneT Duitsland is i.v.m. samenloop met het plenaire debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen verplaatst naar woensdag 19 april 2023.
  • Het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad dat op woensdag 8 november 2023 zou plaatsvinden, wordt een week eerder ingepland wegens aanpassing van de datum van de betreffende Eurogroep/Ecofinraad.
   
  1. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
  2. wo 19-04-2023 11.45 - 15.45 Commissiedebat Toekomst TenneT Duitsland
  3. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  4. di 09-05-2023 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toekomst box 3
  5. wo 10-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Toezicht op cryptomunten
  6. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  7. di 23-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  8. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  9. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  10. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  11. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  12. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  13. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  14. do 29-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  15. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  16. di 04-07-2023 17.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  17. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  18. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  19. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  20. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  21. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  22. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  23. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  24. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  25. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  26. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 33. 33

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.

  1. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie
 34. 34

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Noot:
  • Het gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland is verplaatst van 31 mei naar 7 juni i.v.m. de planning van het plenaire Verantwoordingsdebat op 31 mei.
  • De voorgenomen openbare technische briefing over een nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (mei 2023) wordt geschrapt. In tegenstelling tot hetgeen in de planningsbrief vermeld wordt er slechts één wetsvoorstel verwacht inzake de hersteloperatie kinderopvangtoeslag, betreffende de expartnerregeling en overleden gedupeerden. De technische briefing over dat binnenkort te ontvangen wetsvoorstel wordt ingepland op donderdag 11 mei 2023 om 15.15 uur, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van het wetsvoorstel.

  Procedureveregaderingen
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • do 11-05-2023 15.15 - 16.15  Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden)
  • wo 07-06-2023 10.30 - 12.30 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)

  Nog te plannen
  • Technische briefing door DNB over de risico’s in de financiële sector naar aanleiding van de bankencrisis in de Verenigde Staten en de recente onrust op de financiële markten, aangevuld met een (rondetafel)gesprek met deskundigen (voorjaar 2023)
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni 2023)
  • Technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
  • Besloten gesprek met de voorzitters van de commissies Financiën en Rijksuitgaven en de bewindspersonen van Financiën
  • Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  • Gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond
  • Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD
 35. 35

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 31 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  18, 19 en 20 april 2023 (week 16)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  16, 17 en 18 mei 2023 (week 20)
  - Geen vergadering op 18 mei 2023 (Hemelvaart)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie
  aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 36. 36

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 31 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  23. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  5. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
  31. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  33. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  49. Dertigledendebat over het SCP-rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ (Kuiken) (Minister-president, minister Financiën, minister SZW)
  53. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
 37. 37

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie verzoekt de staatssecretaris de eerder gevraagde reactie op een brief inzake een FSV-vermelding (2023Z02642) binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen.
   
  1. 2023Z03867 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief NOvA inzake de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (28-02-2023)
  2. 2023Z02952 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake technische briefings en overzicht wetsvoorstellen hersteloperatie (17-02-2023)
  3. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  4. 2023Z02642 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief inzake FSV-vermelding (15-02-2023)
  5. 2023Z02382 Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen (10-02-2023)
  6. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023, rappel 23-03-2023)
  7. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  8. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)