Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

29 juni 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 29 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van het koninklijk besluit d.d. 6 juni 2023 houdende wijziging van de samenstelling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een advies over openbaarheidsregimes bij en toegang tot stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden (Kamerstuk 22861-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten 'Demonstratierecht onder druk' en 'Ongecontroleerde macht' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over een onafhankelijke nationaal onderzoek naar het slavernijverleden (Kamerstuk 30950, nr. 272)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolgtraject excuses slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op Staat van de Uitvoering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Staat van de Uitvoering, Special 2023: Inspiratie uit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie Woo-verzoek over de behandeling van een eerder ingediend Woo-verzoek inzake de Tijdelijke wet cyberoperaties en rol van zogenaamde ‘witte jassen’, ‘steunzenders’ en media

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie over de archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de Woo/Wob

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-C)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-B)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-VII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Planningsbrief Wet op de politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel toezending van de Hoofdlijnennotitie inzake de voorgenomen wijziging van de Wiv 2017 en het verslag over het functioneren van de diensten als bedoeld in artikel 167, tweede lid, Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de werkgroep Informatieafspraken bij haar rapport ‘Grip op informatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief commissie Financiën inzake misstanden bij SNS REAAL en een klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Planning (tweede) strategische procedurevergadering na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 29-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg De reikwijdte van de inlichtingenplicht van artikel 68 van de grondwet
  di 04-07-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding van 'een Toekomstagenda en vacaturetekst voor een minister van Regiozaken' door Nationale DorpenTop, mede namens Regiobank
  wo 05-07-2023 08.45 - 09.30 Gesprek Gesprek met de minister van BZK over de vertrouwensregel
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 13-07-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (TK 36374-(R2187))
  wo 06-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  wo 13-09-2023 10.30 - 11.30 Gesprek Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022
  wo 13-09-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Klokkenluiders
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  wo 04-10-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 22. 22

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Notaoverleg Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Baarle (DENK) Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander (TK 35952)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 23. 23

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 06-07-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Voortzetting Desinformatie en online platformen (2e termijn) (DiZa)
  Tweeminutendebat Burgerforum klimaat- en energiebeleid (EZK)
 24. 24

  Debatten en dertigledendebatten

  4, 5 en 6 juli 2-23 (week 27)
  - Tweeminutendebat IVD-aangelegenheden (CD 21/6)

  5, 6 en 7 september 2023 (week 36)
  - 36 210 (Wet versterking participatie op decentraal niveau)
  - 36 161 (Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  3, 4 en 5 oktober 2023 (week 40)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  10, 11 en 12 oktober 2023 (week 41)
  - Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  9. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  13. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)
  15. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  30. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)

  Te agenderen dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  15. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 25. 25

  Voorstel van het lid Dassen (Volt) om een gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport, na publicatie in oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek inzake het nog te verschijnen rapport van het onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp in Enschede

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit als volgcommissie te worden aangemerkt voor de aanbieding van het rapport over het onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp en de technische briefing van de commissie JenV over hetzelfde onderwerp.
 27. 27

  Toelichting Benoemingscommissie, bestaande uit de leden Leijten (SP), Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66) en Inge van Dijk (CDA), over de uitkomst van de gesprekken met betrekking tot de twee vacatures voor leden van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

 28. 28

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening op 29 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Themarapport 'Leefbaarometer 2020; verdiepende analyses'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Financiële haalbaarheid investeringen corporaties en lokale prestatieafspraken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Contouren startbouwimpuls en aanbieding handreiking regionale versnellingstafels

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Modernisering van het grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomsten vijfde tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorhang BTIV verkoopregels en grondposities

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 05-07-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  ma 11-09-2023 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 27-09-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 05-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 42. 42

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 07-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing Circulair bouwen (I&W)
  do 07-09-2023 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
  wo 27-09-2023 14.00 - 17.45 Rondetafelgesprek Circulair Bouwen (I&W)
  di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (LNV)
  wo 17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
 43. 43

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
 44. 44

  Debatten en dertigledendebatten

  4, 5 en 6 juli 2023 (week 27)
  - Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD 8/6)

  5, 6 en 7 september 2023 (week 36)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))