Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

15 juni 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 15 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2022 (Kamerstuk 36360-I-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Kamerstuk 36360-III-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Meicirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief opdracht staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Broncode PLOOI openbaar gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publicatie Woo-verzoek over de behandeling van een eerder ingediend Woo-verzoek inzake de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Zesde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een reactie op het artikel in Binnenlands Bestuur ‘Bemoeienis werkgever raadslidmaatschap onwenselijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief van de Inspectieraad d.d. 12 mei 2023 over voorbereiding Kaderwet op de rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie van de motie van het lid Van Meijeren over alle vormen van censuur van uitingen in de media die niet in strijd zijn met de wet staken (Kamerstuk 31777-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een vraag en een antwoord over de Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Kamerstuk 36360-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Kamerstuk 36360-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar eindmonitor inzake het 'Rapport Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wetenschappelijke factsheet 'De reikwijdte van de inlichtingenplicht van artikel 68 van de grondwet'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over een advies van Capra Advocaten en het verzoek van het lid Omtzigt over het protocol voor hoor- en wederhoor van het feitenonderzoek naar aanleiding van twee anonieme brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Plannen besloten gesprek met de minister van BZK over de vertrouwensregel op woensdag 5 juli 2023 van 08.45-09.30 uur (destijds aangehouden i.v.m. de evaluatie van de kabinetsformatie) n.a.v. een toezegging van de minister aan het lid Sneller, gedaan tijdens het commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen op 18 januari 2023.

  Besluit: Ter informatie; schriftelijk zal worden geïnventariseerd welke leden bij dit gesprek aanwezig kunnen zijn.
 24. 24

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  ma 19-06-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  di 20-06-2023 16.30 - 18.30 Rondetafelgesprek Tweede rondetafelgesprek 'Elke regio telt!'
  wo 21-06-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  wo 28-06-2023 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie
  wo 28-06-2023 16.00 - 17.00 Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 04-07-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding van 'een Toekomstagenda en vacaturetekst voor een minister van Regiozaken' door Nationale DorpenTop, mede namens Regiobank
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  wo 06-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  wo 13-09-2023 10.30 - 11.30 Gesprek Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022
  wo 13-09-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Klokkenluiders
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  wo 04-10-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 25. 25

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Notaoverleg Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Baarle (DENK) Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander (TK 35952)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 26. 26

  Debatten en dertigledendebatten

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - 36 047 Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (voortzetting)

  4, 5 en 6 juli 2023 (week 27)
  - 36 210 (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  10, 11 en 12 oktober 2023 (week 41)
  - Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  9. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  13. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)
  15. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  15. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 27. 27

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening op 15 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nota Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting op 23 mei 2023, overzicht wijzigingen ten aanzien van de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang programma 'Een thuis voor iedereen’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Structureel opschalen (ver)bouwcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afwegingen en jurisprudentie in het kader van het eigendomsrecht die van belang zijn bij het tot stand komen van nieuwe wetgeving op het terrein van volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. landelijke uniformering energie- en milieuprestatie nieuwbouw, verbeteren veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 21-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..) (TK 36367)
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 05-07-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  ma 11-09-2023 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)
  14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit als volgcommissie aangemerkt te worden voor de activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot circulair bouwen, deze activiteiten zullen in het overzicht geplande activiteiten worden opgenomen.
 36. 36

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)

  Besluit: De commissie besluit de ongeplande commissiedebatten op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor het najaar, comform de eerder door de commissie vastgestelde jaarplanning, in te plannen, te weten: CD Klimaatakkoord gebouwde omgeving in september/oktober, CD Staat van de volkshuisvesting in september/oktober en CD Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof in november/december.
 37. 37

  Debatten en dertigledendebatten

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD 11/5)
  - Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 23/5)
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)

  27, 28 en 29 juni 2023 (week 26)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))