Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

1 juni 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over binnen twee maanden een reflectie op de voortgang op alle beloftes aan de Kamer sturen en daarin aangeven hoe ouders en kinderen volledig en tijdig recht wordt gedaan (Kamerstuk 29279-762)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Instelling adviescollege inzake artikel 57 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Warschau, 10 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies Raad van State inzake Derdenbesluit BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Kinderombudsman over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publicatie AIVD: “Anti-institutioneel-extremisme in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel van de leden Chris Simons en Inge van Dijk tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer (Kamerstuk 32802-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake Woo-verzoek naar informatie m.b.t. COVID-19 - Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Gemeentefonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Provinciefonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Slotwet Gemeentefonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Slotwet Provinciefonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag van de Koning 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Slotwet van de Koning 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarverslag Staten-Generaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Slotwet Staten-Generaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 40. 40

  Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek benoeming rapporteur vanuit commissie BiZa voor het monitoren van de uitvoering van het burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-III)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-VII)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIA)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-C)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIB)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-I)
  do 01-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-B)
  wo 07-06-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving (TK 29362-324)
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  ma 12-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en slotwetten over het jaar 2022 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  ma 12-06-2023 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties'' (TK 36149)
  wo 14-06-2023 16.00 - 19.00 Vergadering Workshop benoemingen
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 19-06-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 21-06-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  wo 28-06-2023 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie
  wo 28-06-2023 16.00 - 17.00 Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  wo 06-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  wo 13-09-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Klokkenluiders
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen

  Besluit: de commissie besluit de minister van BZK te vragen of de Inspectieraad een advies inzake de rijksinspecties heeft opgesteld en zo ja de minister te verzoeken dit advies zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen ten behoeve van het notaoverleg op maandag 12 juni 2023. 
 43. 43

  (Vervolg) geplande activiteiten (ter informatie)

  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 44. 44

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over een nieuw financieringssysteem die in juni 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Notaoverleg Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Baarle (DENK) Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander (TK 35952)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Besluit: indien de aanvrager van het rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten dit nog wenst te houden voorafgaand aan het commissiedebat Financiën decentrale overheden, dan dient de aanvrager daartoe een nieuw verzoek in te dienen. 
 45. 45

  Debatten en dertigledendebatten

  6, 7 en 8 juni 2023 (week 23)
  - 36 210 (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - 36 047 Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal) (voortzetting)

  Te agenderen debatten
  1. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  11. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  14. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  20. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)
  22. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  15. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)

  Besluit: de commissie spreekt de wens uit het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president) in te plannen voor het zomerreces. 
 46. 46

  Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport 'Ongecontroleerde macht' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening op 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van NEPROM en IVBN n.a.v. onderzoek Brink naar middenhuurregulering

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beter benutten van de bestaande voorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Doorbouwen in veranderende omstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Bijlagen woondeals bij brief 'Doorbouwen in veranderende omstandigheden'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afmelding Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector 20 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de gevolgen van een uitspraak d.d. 22 maart 2023 van de rechtbank Midden-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanvullende beslisnota's Voortgangsrapportage Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving en Bouwbesluit i.v.m. uitzonderingsmogelijkheid keuringsplicht airconditioning- en verwarmingssystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Afschrift brief aan de Commissarissen van de Koning over de regie op de Volkshuisvesting in relatie tot de formatie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 59. 59

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 07-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 08-06-2023 16.30 - 20.00 Commissiedeba tBouwregelgeving
  wo 14-06-2023 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek grondspeculatie met landbouwgrond
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 20-06-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  ma 11-09-2023 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 60. 60

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek)
 61. 61

  Debatten en dertigledendebatten

  13, 14 en 15 juni 2023 (week 24)
  - Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD 11/5)
  - Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 23/5)

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)

  27, 28 en 29 juni 2023 (week 26)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))