Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

17 mei 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 17 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Woo besluit inzake excuses slavernijverleden Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten) (Kamerstuk 35455-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapporten discriminatiecijfers 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtreding wetswijziging BRP Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van de leden Bikker en Inge van Dijk over het bevorderen van de uitwisseling tussen lokale bestuurders en religieuze organisaties (Kamerstuk 36200-VII-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "Afwegingskader legitieme belangenvertegenwoordiging"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Integriteitsbeleid openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek tot overdragen twee brieven van agenda commissiedebat Functioneren Rijksdienst naar het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

  Vanuit het departement BZK is het verzoek ontvangen om de volgende twee brieven te agenderen voor het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen op 24 mei 2023 i.v.p. het commissiedebat Functioneren Rijksdienst op 8 juni 2023:
  • Onderzoeksrapport 'Openbaarmaking van overheidsinformatie': 'Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving in Zweden, het Verenigd Konink-rijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland' (Kamerstuk 32802, nr. 56)
  • Nadere reactie op verzoek commissie over het interviewartikel ‘Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden’ (Kamerstuk 28362, nr. 61)
  Besluit: Genoemde brieven worden overgedragen naar het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen op 24 mei 2023; de commissie spreekt uit dat zij er vanuit gaat dat de minister van BZK ook vragen kan beantwoorden op de terreinen van de minister van AZ, de staatssecretaris van OCW en de staatssecretaris van BZK (het kabinet gaat over de eigen afvaardiging).
 27. 27

  Overname rapporteurschappen en lidmaatschap Benoemingscommissies van het oud-lid Geurts (CDA) door het lid Inge van Dijk (CDA)

  Besluit: De commissie stemt in met de overname van de rapporteurschappen binnen de commissie Binnenlandse Zaken en het lidmaatschap Benoemingscommissies CTIVD/TIB van het oud-lid Geurts (CDA) door het lid Inge van Dijk (CDA).
 28. 28

  Uitnodiging voor een interparlementaire conferentie over ‘Digitale geletterdheid en het belang daarvan voor de representatieve democratie’ in Portugal op 16 en 17 juni 2023

  Besluit: De commissie ziet af van deelname.
 29. 29

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 17-05-2023 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek over recente adviezen die zijn uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid
  wo 24-05-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  wo 31-05-2023 14.00 - 17.30 Rondetafelgesprek ‘Elke regio telt!’
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  ma 12-06-2023 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties'' (TK 36149)
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Klokkenluiders
  ma 19-06-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 21-06-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  wo 28-06-2023 16.00 - 17.00 Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  wo 06-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 30. 30

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over een nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Baarle (DENK) Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander (TK 35952)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten

  23, 24 en 25 mei 2023 (week 21)
  - 36 210 (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  Te agenderen debatten
  1. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  11. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  15. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  23. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’ (Bisschop) (minister BZK)
  25. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  17. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  26. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
   
 32. 32

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke ordening op 17 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Uitwerking van enkele onderdelen van de nationale prestatieafspraken en andere beleidstrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reikwijdte normering verwarmingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Energielabel op MijnOverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Proces richting inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang regie op de ruimte en programma Mooi Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Appreciatie van de ingediende amendementen bij het initiatiefwetvoorstel Wet vaste huurcontracten van de leden Nijboer en Grinwis (Kamerstuk 36195)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 23-05-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek
  wo 31-05-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  wo 07-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  di 20-06-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  ma 11-09-2023 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 43. 43

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland
 44. 44

  Debatten en dertigledendebatten

  6, 7 en 8 juni 2023 (week 23)
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit de plenaire behandeling van de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (TK 36190) in te plannen voor het zomerreces.