Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

6 april 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 6 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan de vice-president van de Raad van State inzake een aanvullend verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 maart 2023, over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Plan voor het Delta Climate Center (DCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Staat van het Bestuur 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handreiking ‘Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Inrichting, takenpakket en financiering ADV’s´

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude (Kamerstuk 35772-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de drie G4 gemeenten inzake de vergoeding van commissievoorzitters (artikel 82 Gemeentewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (Kamerstuk 22861-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over nadere motivering omtrent de vertrouwelijkheid van drie annexen bij de voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde GRECO

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden inzake proportionaliteitstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel van 16 maart 2023 ‘Een tekort aan stembiljetten, uitgeputte stemmentellers en andere onregelmatigheden’ en over het bericht van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 januari tot en met 31 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Behandeling Jaarverantwoording 2022 in commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Debatten en dertigledendebatten

  11, 12 en 13 april 2023 (week 15)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - 36 217 (Wijziging van onder andere de Gemeentewet in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde)
   
  Te agenderen debatten
  1. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  11. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  16. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  25. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  4. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  18. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  32. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 22. 22

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 12-04-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma) (TK 36263)
  di 18-04-2023 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  wo 19-04-2023 09.15 - 10.15 Gesprek Gesprek met de voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat, prof. dr. Kummeling
  wo 19-04-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel)Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model) (TK 36161)
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 09-05-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 11-05-2023 13.30 - 14.30 Gesprek Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2022 en het benoemingenbeleid
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over recente adviezen die zijn uitgebracht over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid
  wo 24-05-2023 14.00 - 17.30 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  ma 12-06-2023 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties'' (TK 36149)
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  ma 19-06-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 21-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken

  Verplaatsing commissiedebat IVD-aangelegenheden van 15 juni naar 21 juni 2023
  Besluit: Het commissiedebat IVD-aangelegenheden wordt verplaatst naar woensdag 21 juni 2023 van 14.00 tot 18.00 uur.
 23. 23

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over een nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Planning van het commissiedebat Klokkenluiders
  Besluit: Het commissiedebat Klokkenluiders wordt gepland op 15 juni 2023 van 14.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud van ontvangst van de reactie van de minister van BZK op het verzoek van de commissie (2023D09859) om nadere informatie inzake de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 (Stb. 2023, 29) (Kamerstuk 35851, nr. 53)).
 24. 24

  Verzoek van het lid Van Baarle (DENK) over de kabinetsreactie op het Rapport '‘Inrichting, takenpakket en financiering ADV’s´. Een onderzoek naar de lokale aanpak van discriminatie in Nederland' van Berenschot.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 6 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en verkenning groennorm

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op twee rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Maandrapportages januari en februari 2023 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verbreding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Behandeling Jaarverantwoording 2022 in commissies (zie agendapunt 17)

  Het Presidium heeft op voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven reeds centraal de inbrengtermijnen bij de verantwoordingsstukken vastgesteld op woensdag 24 mei 2023 om 14.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer is verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 6 juni 2023 bij de Kamer in te dienen, zodat commissies hun wetgevingsoverleggen daarna, maar voorafgaand aan het zomerreces zouden kunnen inplannen.
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten

  11, 12 en 13 april 2023 (week 15)
  - Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 22/3)
  - 26190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)
 32. 32

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 10-05-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 11-05-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 ProcedurevergaderingCommissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 07-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 20-06-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-07-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 33. 33

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)
 34. 34

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) over de gevolgen van de uitspraak d.d. 22 maart 2023 van de rechtbank Midden-Nederland inzake de terugwerkende kracht van het Didam arrest

  Te behandelen:

  Loading data