Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

2 februari 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • T.J. Bushoff (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 2 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Benoemingsprocedure lid CTIVD en een plaatsvervangend technisch lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de koninklijk besluiten houdende ontheffing van mr. M. Moussault uit de functie van voorzitter, tevens lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, houdende ontheffing van mr. A.M. Zwaneveld uit de functie van lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en benoeming tot voorzitter, tevens lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en houdende ontheffing van ir. O.A. Vermeulen uit de functie van plaatsvervangend lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden en benoeming tot lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief ‘Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten (Kamerstuk 36200-B-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Kamerstuk 35300-VII-128)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieagenda Sterk Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Staat van de Uitvoering en voortgangsrapportage programma Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed rijksambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (Kamerstuk 35510-102)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezending ter kennisname teksten pre-consultatie wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken van een aantal openstaande toezeggingen inzake Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 december 2022, over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Woo-besluit inzake documenten over de reactie van het kabinet op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt over binnen twee maanden een reflectie op de voortgang op alle beloftes aan de Kamer sturen en daarin aangeven hoe ouders en kinderen volledig en tijdig recht wordt gedaan (Kamerstuk 29279-762)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgaven inzake V-100-bijeenkomst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming deelname technische briefing constitutionele toetsing op 25 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 22 december 2022 en 26 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Debatten en dertigledendebatten

  7, 8 en 9 februari 2023 (week 6)
  - 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren)

  14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
  - 36 160 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

  28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  Te agenderen debatten
  4. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)

  Te agenderen dertigledendebatten
  10. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  31. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
 26. 26

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 07-02-2023 13.30 - 13.45 Petitie Aanjaagteam van politici met een beperking biedt een manifest aan m.b.t. politieke participatie door mensen met een beperking
  di 14-02-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing
  di 14-02-2023 17.30 - 19.30 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  wo 15-02-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-voorstellen (688, 689): Richtlijn van de Raad - Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-03-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Wet open overheid
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 27. 27

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Constitutionele toetsing
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Technische briefing Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing (wordt verplaatst i.v.m. overlap plenair debat)
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob te plannen op 16 februari 2023 van 13.30 tot 17.00 uur.
  Besluit: De commissie stemt in met het plannen van het commissiedebat Constitutionele toetsing op 12 april 2023 van 10.00 tot 13.00 uur.
 28. 28

  Terugkoppeling van de rapporteurs Van Dijk (CDA) en Omtzigt inzake gesprek met de voorzitter van de staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 2 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het plan van aanpak IKT en maandrapportages november en december 2022 – Aansluiten op het DSO

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Ondersteunen van gemeenten bij het aanpakken van kwetsbare gebieden met het Volkshuisvestingsfonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake V-100-bijeenkomst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Debatten en dertigledendebatten

  31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5)
  - 36 130 (Wet goed verhuurderschap)

  Te agenderen debatten
  11. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO)

  Besluit: De commissie spreekt met betrekking tot de planning van plenaire debatten de volgende voorkeursvolgorde uit:
  - Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (36281)
  - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) (36130)
  - Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 (36190)
  - Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO)
  - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) (36195)
 40. 40

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 07-02-2023 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Alzheimer Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. plannen rondom wonen en zorg voor ouderen
  wo 08-02-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (TK 22112-3581)
  do 09-02-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 22-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 41. 41

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting