Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brieven vervallen plenair debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over het bericht ‘OM: vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Zuid-Hollandse Arkel’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport van de Nationale Ombudsman 'De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de-escalerend op'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informeren voornemen structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het onderzoek psychosociale gevolgen van bedreiging en beveiliging bij advocaten en rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de beslisnota’s met betrekking tot de verstrekking van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Woo-besluit over het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het bericht dat er buitensporig vaak inzage in de persoonsgegevens van slachtoffers van het toeslagenschandaal heeft plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorhang 16e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming deelname aan de rondetafelgesprek over de tweede rapportbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid 'bevindingen Inspectie JenV naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang modernisering ondernemingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bemiddeling met betrekking tot het vergoedingsrecht inzake video on demand en schikking civiele procedures Stobi c.s./Staat/Thuiskopie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en jurisprudentie alsmede van herstel van onduidelijkheden van de implementatie van EU-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Dublinoverdrachten aan Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan bij de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2023, over de stand van zaken inzake de aanscherping van het asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Bisschop over onderzoeken of de veiligelandenlijst kan worden aangescherpt (Kamerstuk 36200-VI-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opvangopgave voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift antwoord op brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers inzake brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afhandeling schade wateroverlast juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van brief aan Commissie van Toezicht Rijks JJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  RSJ-advies over vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over vergrijzing in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kwalitatief onderzoek ISD-maatregel (Inrichting voor stelselmatige daders)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken onderzoek pensioenschade SBF

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Parole hearing Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van het lid Agema c.s. over minimaal een gevangenisstraf voor daders van agressie tegen zorgpersoneel (Kamerstuk 29282-496)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie WODC rapport 'Boetes uit het buitenland'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst EU-voorstellen t/m 2 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief voorzitter commissie KR aan commissie J&V - Attendering twee brieven voor CD Justitieketen Caribisch deel van het Koninkrijk op 30 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Initiatiefnota van het lid Van Nispen over ‘Op naar een Sociaal Notariaat’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Verzoek inzake V-100-bijeenkomst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 45. 45

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verzoek Hoge Raad