Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

5 juli 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 5 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  36334 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingenwijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36279 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging 1e suppletoire begroting 2023 i.v.m. covid-middelen en passende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhangbrief prestatie impactvolle transformaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling (2023/296) over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering door de WHO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  76ste Verslag World Health Assembly van 21 t/m 30 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de voornemens inzake de 45-minutennorm

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Naar een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen uit het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ex post evaluatie geneesmiddelenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Therapeutische toepassing van psychedelica

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschalen A-status COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het onderzoeksrapport ‘Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenwerking en mededinging in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Standen van de Uitvoering op het VWS-domein

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken ontwikkelingen bevolkingsonderzoek borstkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de wettelijke erkenning van spoedeisendehulpartsen als medisch specialisten (Kamerstuk 29247-392)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (o.a. Kamerstuk 27529-291)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Middelen coalitieakkoord ten behoeve van Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toegankelijkheid zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzamelbrief Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang verkenning motie Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden (Kamerstuk 35954-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)(Kamerstuk 32647-99)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezeggingen m.b.t. vergoeding spraakcomputers en maximering eigen bijdrage extramurale geneesmiddelen en overheveling 20-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ex ante vormgeving risicovereveningsmodel 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  RVS-advies ‘Met de stroom mee, naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van het lid Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan (Kamerstuk 25295-2008)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Structurele versterkingen van de pandemische paraatheid van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Dhr. M. inzake het rapport ‘Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Overstapseizoen 2022-2023 (Kamerstuk 29689-1191)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over het advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Kamerstuk 36200-XVI-222)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over het definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen (Kamerstuk 27529-297)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Onderzoek naar regio-indelingen in zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Bikker over landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis (Kamerstuk 24170-255)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over Fokus

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport uniformeringsmogelijkheden hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars (Kamerstukken 29689/29477-1188)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (thema: Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsreactie op het Samenvattend magazine uitvoering Wlz 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vervolg overgangsrecht ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het evaluatierapport van Amsterdam UMC/Trimbos over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) (Kamerstuk 25424-648)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg over de looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen (Kamerstuk 29389-115)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Landelijke commissie sociale hygiëne start per 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Addenda RIVM bij twee rapporten smaakverbod e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Adviezen Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Vaccinatiegraadrapport 2022 en voortgang aanpak 'Vol vertrouwen in vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Advies Comité Stilstaan bij Corona

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over in overleg treden met veldpartijen om tot een heldere, operationele definitie van postcovid te komen (t.v.v. 25295-2079)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Appreciatie moties van 15 juni 2023 over ‘Bekostiging tolkenvoorzieningen en het rapport ‘Tolken in de zorg’’, ‘Stand van zaken gebruik Corona Opt-in’, en ‘Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang verbeteren en verbreden toets basispakket voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Actualiteitenbrief ten behoeve van plenair debat over acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Marktwerking en kwaliteit van zorg in eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Beleidsreactie op RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) advies ‘de basis op orde’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zaken project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  MIT-advies: Maatschappelijke gevolgen van Long Covid

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 30 juni 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.

  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
  • Kamerstuk 36360-XVI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022. Op 24 mei 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen feitelijke vragen uitgebracht. Op dinsdag 20 juni 2023 heeft het wetgevingsoverleg hierover plaatsgevonden. 
 69. 69

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 15 juni 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Inbrengdatum voor het verslag was op 14 juni 2023 te 14.00 uur. 
 70. 70

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  2. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  3. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  4. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  5. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  6. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  7. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  8. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  9. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  10. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  11. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  12. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  13. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  14. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  15. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
 71. 71

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  2. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  3. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  4. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  5. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  6. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  7. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  8. Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraag door het lid Drost tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  9. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  10. Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  11. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  12. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  13. Dertigledendebat over druk op de kwaliteit van de huisartsenzorg (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  14. Debat over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (aangevraagd door het lid Werner tijdens de RvW van 13 juni 2023)
 72. 72

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
  2. Dertigledendebat over de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  4. Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  5. Debat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door de commissievoorzitter VWS tijdens de RvW van 27 juni 2023).
 73. 73

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:   Ter informatie.

  A. Nog in te plannen:
  • Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD d.d. 18 januari 2023).
  • Tweeminutendebat Prijsonderhandelingen Trodelvy (29477-834).
  • Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. (29 477, nr. 787).
  • Tweeminutendebat Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (25 295, nr. 2048).
  • Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772).
  • Tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel (CD 21/6).
  • Tweeminutendebat Sportbeleid (21/6).
   
  B. Ter informatie:
  • Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189). Dit tweeminutendebat is reeds aangevraagd, maar op 15 juni 2023 te 14.00 uur is voorafgaand hieraan nog een inbreng ten behoeve van een nader schriftelijk overleg gepland.
 74. 74

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  Ter bespreking of de commissie kan instemmen met de in concept ingeplande commissiedebatten onder B. 
   
  A. Reeds ingepland:
  1. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  2. CD Zwangerschap en geboorte (do 14 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  3. CD Gehandicaptenbeleid (do 14 september 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  4. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  5. CD Kindermishandeling (blok I) (wo 27 september 2023, 14.30 tot 16.30 uur)
  6. CD Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (wo 27 september 2023, 16.30 - 18.30 uur).
  7. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  8. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).
  9. WGO Leefstijlpreventie (6 november 2023, 10.00 - 16.00 uur).
  10. CD Langdurige zorg (wo 8 november 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  11. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (20 november 2023, 10.00 - 16.00 uur).
  12. CD GGZ / Suïcidepreventie (wo 22 november 2023, 13.00 - 18.00 uur).
  13. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd (27 november 2023, 10.00 - 17.00 uur).
  14. CD Mondkapjesdeal (wo 29 november 2023, 14.00 - 18.00 uur) - tweede termijn
  15. CD Discriminatie in de zorg (do 7 december 2023, 10.00 - 14.15 uur).
  16. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  17. CD Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (do 14 december 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. Nog in te plannen: 
  1. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (datumvoorstel ontvangt u op de aanvullende agenda)
  2. CD Ziekenhuiszorg (datumvoorstel ontvangt u op de aanvullende agenda).
   
  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 75. 75

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit:  Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Acute Zorg (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 21 februari 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (20 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 11 november 2022)
  4. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (nog geen geagendeerde brieven)
  5. Commissiedebat Kwaliteitszorg (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  6. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  7. Commissiedebat Medische Kindzorg (nog geen geagendeerde brieven)
  8. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  9. Commissiedebat Medische ethiek / orgaandonatie (1 geagendeerde brief d.d. 30 mei 2023)
  10. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  11. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (nog geen geagendeerde brieven)
  12. Commissiedebat Medische preventie (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  13. Commissiedebat Voedselveiligheid (16 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  14. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
  15. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel (nog geen geagendeerde brieven)
 76. 76

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit:  Ter informatie. 

  Overzicht geplande briefings/gesprekken
  1. Gesprek commissie VWS - delegatie deelstaat Brandenburg Duitsland, woensdag 13 september van 12.00-13.00 uur. 
  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 77. 77

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over Dementiezorg. Do 5 oktober 2023, 10.00 - 12.30 uur.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 78. 78

  Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  In concept ingeplande commissiedebatten (vervolg van agendapunt 74)

  Besluit: De commissie heeft ingestemd met de inplanning van onderstaande commissiedebatten. 

  Nog in te plannen: 
  1. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 05 oktober 2023,  13.00 - 17.00)
  2. CD Ziekenhuiszorg (di 07 november 2023,  17.00 - 21.00).