Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

21 juni 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H. Bevers (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • F. Sahla (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 21 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag van aangenomen wijzigingen tijdens de 75e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations (2005)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit maatschappelijke ondersteuning en bestrijding huiselijk geweld en kindermishandeling BES

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpregeling houdende wijziging van de maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang domeinoverstijgende consultatiefunctie geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planning schriftelijk overleg Informele EU-Gezondheidsraad 27/28 juli 2023

  Aan de commissie wordt medegedeeld dat de inbreng voor het schriftelijk overleg over de Informele EU-Gezondheidsraad 27/28 juli 2023, met twee dagen wordt vervroegd van vrijdag 21 juli naar woensdag 19 juli 2023 om 14.00 uur. 
 10. 10

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij over het afschalen van de A-status van covid-19 (Kamerstuk 36291-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Zoetermeer over de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van Hoofdpijnnet met ervaringsverhalen van migraine- en hoofdpijnpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing aankoopovereenkomst COVID-19-vaccins BioNTech/Pfizer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update monitoring effecten loslaten verlaagde omzetdrempels concentratietoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang verbeteren contracteerproces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van het RIVM over het afschalen van de A-status van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beëindiging uitgifte Digitaal Coronacertificaat (DCC) per 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Capaciteitsplan 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-787)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de TNO-rapportage dashboard acute zorg (Kamerstuk 29247-377)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Communicatiestrategie Donorregister 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie (Kamerstuk 33578-92)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Invulling gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt (Kamerstuk 31765-783)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang 2023 Nationale Dementiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Kamerstuk 25295-2048)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over het Manifest ‘Menswaardige zorg voor elke burger’ (Kamerstuk 31765-706)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de bouwambities, met hierin een toelichting op de gevolgen voor de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen en moties rondom zorgverzekeringen/zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Audit Committee VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Financieel beheer ministerie van VWS; verbeteraanpak 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Actieplan Kindzorg Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toestemming voor deelname rondetafelgesprek over het afschaffen van btw op groente en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Hoofdlijnen van wetgeving in de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken met betrekking tot de energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II, Sport versterkt

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak wachtlijsten zwemles en landelijk dekkend aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Actieplan ‘Nederland Beweegt’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Veegbrief Commissiedebat Sport 21 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 15 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.

  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
  • Kamerstuk 36360-XVI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022. Op 24 mei 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen feitelijke vragen uitgebracht. Op dinsdag 20 juni 2023 vindt het wetgevingsoverleg hierover plaats. 
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 15 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 31 maart 2023. Op 12 mei 2023 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36350-XVI - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen was op 1 juni 2023, 14.00 uur.
  9. Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Inbrengdatum voor het verslag was op 14 juni 2023 te 14.00 uur. 
 44. 44

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  4. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  5. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  6. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  7. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  8. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  9. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  10. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  11. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  12. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  13. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  14. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
 45. 45

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  4. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  6. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  7. Dertigledendebat over innovaties in de zorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  8. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  9. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  10. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  12. Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraag door het lid Drost tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  13. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  14. Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  15. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
 46. 46

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  2. Dertigledendebat over druk op de kwaliteit van de huisartsenzorg (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  3. Debat over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (aangevraagd door het lid Werner tijdens de RvW van 13 juni 2023)
  4. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
 47. 47

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Nog in te plannen:
  • Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD d.d. 18 januari 2023).
  • Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD d.d. 11 mei 2023).
  • Tweeminutendebat Prijsonderhandelingen Trodelvy (29477-834).
  • Tweeminutendebat Medische Kindzorg (CD d.d. 13 juni 2023). 
  • Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. (29 477, nr. 787).
  • Tweeminutendebat Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (25 295, nr. 2048).

  B. Ter informatie:
  • Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189). Dit tweeminutendebat is reeds aangevraagd, maar op 15 juni 2023 te 14.00 uur is voorafgaand hieraan nog een inbreng ten behoeve van een nader schriftelijk overleg gepland.
 48. 48

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met de definitieve inplanning van de commissiedebatten genoemd onder B. Het commissiedebat Ouderenzorg wordt niet ingepland, ivm het door de commissie aangevraagde plenaire debat in oktober.
   
  • Ter informatie: in de vorige procedurevergadering heeft de commissie besloten om het commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg van 1 juni 2023 uit te stellen.
   • Dit commissiedebat wordt mogelijk verplaatst naar 27 juni 2023 (in plaats van het commissiedebat Acute Zorg).
   • Dit gebeurt op voorwaarde dat op een eerder moment het plenair debat plaatsvindt over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisende hulpposten als gevolg van toenemende druk. Tot over de planning van dat debat duidelijkheid over is, wordt de huidige planning aangehouden in zowel de behandelvoorstellen als onderstaand overzicht. 
   
  A. Reeds ingepland:
  1. CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  2. CD Sportbeleid (wo 21 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  3. CD Acute Zorg (di 27 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  4. CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  5. CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  6. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  7. CD Zwangerschap en geboorte (do 14 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  8. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  9. CD Kindermishandeling (blok I) (wo 27 september 2023, 14.30 tot 16.30 uur)
  10. CD Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (wo 27 september 2023, 16.30 - 18.30 uur).
  11. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  12. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).
  13. WGO Leefstijlpreventie (6 november 2023, 10.00 - 16.00 uur).
  14. CD Langdurige zorg (wo 8 november 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  15. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (20 november 2023, 10.00 - 16.00 uur).
  16. CD GGZ / Suïcidepreventie (wo 22 november 2023, 13.00 - 18.00 uur).
  17. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd (27 november 2023, 10.00 - 17.00 uur).
  18. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  B. In concept ingepland: 
  1. CD Gehandicaptenbeleid (do 14 september 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  2. CD Ouderenzorg (do 5 oktober 2023, 13.00 - 17.15 uur) - onder voorbehoud van ontvangst van het IBO Ouderenzorg.
  3. CD Mondkapjesdeal (wo 29 november 2023, 14.00 - 18.00 uur) - tweede termijn
  4. CD Discriminatie in de zorg (do 7 december 2023, 10.00 - 14.15 uur).
  5. CD Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (do 14 december 2023, 10.00 - 14.00 uur).
  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 49. 49

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  2. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (nog geen geagendeerde brieven)
  3. Commissiedebat Jeugdbeleid (nog geen geagendeerde brieven)
  4. Commissiedebat Kwaliteitszorg (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  5. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  6. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  7. Commissiedebat Mondkapjesdeal (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  8. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  9. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (nog geen geagendeerde brieven)
  10. Commissiedebat Medische preventie (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  11. Commissiedebat Voedselveiligheid (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
 50. 50

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande briefings/gesprekken
  1. Technische briefing van het SCP over het rapport 'Meer zicht op ouders'. Wo 28 juni 2023, 11.30-12.30 uur.
  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 51. 51

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over Dementiezorg. Do 5 oktober 2023, 10.00 - 12.30 uur.
  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 52. 52

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Voortgang Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het ziekenhuis in Bonaire code oranje is afgegeven

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens commissie voor sociale zaken, gezondheidszorg, integratie en consumentenbescherming, om gesprek tussen 11-14 september 2023