Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

7 juni 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.P. Dijk (SP)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • T.J. Bushoff (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 7 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36357 Nota van wijziging inzake wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Looptijd subsidieregeling intergenerationeel wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over 'Op onze gezondheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in Zorgvisie over Jochen Mierau met als titel “Zorgstelsel loopt op zijn laatste benen’’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op Petitie Nederlandse Coeliakie Vereniging 'Extra kosten glutenvrij dieet'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterking van de eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken aanbevelingen eerste OvV-rapport 'Aanpak Coronacrisis'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen verbeteren en verbreden toets op het basispakket (Kamerstuk 29689-1174)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de prijsonderhandelingen Trodelvy (Kamerstuk 29477-811)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  BIT-advies Programma Rationalisatie ICT-landschap CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpassing aankoopcontract COVID-19-vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake brief Aidsfonds - Soa Aids Nederland en COC Nederland t.b.v. commissiedebat Medische preventie d.d. 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bereikbaarheid acute zorg bij werkzaamheden Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over het voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven (Kamerstuk 32012-49)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Programma onderzoek en kennisdeling post-COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Bestuurlijke afspraken langdurige ggz in de Wlz en Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over voortgang van sekszorg voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport 'Schaduwdansen': Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over 'Ouderenzorg: hindernissen bij overgang kwaliteitskader naar kwaliteitskompas'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoek VG7 en voortgang Toekomstagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. beantwoording toezeggingen en openstaande vragen, gedaan tijdens het debat van 21 december 2022, over de mondkapjesdeal (Kamerstuk 32805-156)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Japanse Ereschulden over Backpayregeling voor weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van de aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz)-maatregelen uit het coalitieakkoord (Kamerstuk 34104-376)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag informele EU Gezondheidsraad van 5 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Raadsaanbeveling uitbreiding EU-maatregelen resistentie tegen antimicrobiële stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Herziening EU farmaceutische wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.

  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum reeds vastgesteld: 
  • Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 14 juni 2023 te 14.00 uur. 
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 31 maart 2023. Op 12 mei 2023 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36360-XVI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022. Op 24 mei 2023 is het verslag houdende een lijst van vragen feitelijke vragen uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36350-XVI - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen was op 1 juni 2023, 14.00 uur.
 44. 44

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 2 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  3. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  5. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  6. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  7. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  8. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  9. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  10. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  11. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  12. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  13. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  14. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  15. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
 45. 45

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  3. Debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  4. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  5. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  7. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  8. Dertigledendebat over innovaties in de zorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  9. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  10. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  12. Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  13. Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraag door het lid Drost tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  14. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  15. Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  16. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
 46. 46

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Nog in te plannen:
  B. Ter informatie:
  • Tweeminutendebat over de reactie op verzoek commissie inzake de Uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189). Dit tweeminutendebat is reeds aangevraagd, maar op 15 juni 2023 te 14.00 uur is voorafgaand hieraan nog een inbreng ten behoeve van een nader schriftelijk overleg gepland. 
 47. 47

  Schema procedurevergaderingen commissie VWS na het zomerreces

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Woensdag 6 september 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS
  2. Donderdag 28 september 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS
  3. Woensdag 11 oktober 2023 (10.15- 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS 
  4. Woensdag 11 oktober 2023 (11.30 - 12.30 uur) - Strategische Procedurevergadering VWS
  5. Woensdag 25 oktober 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS
  6. Woensdag 8 november 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS  
  7. Woensdag 22 november 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS 
  8. Woensdag 6 december 2023 (10.15- 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS 
  9. Woensdag 20 december 2023 (10.15 - 11.30 uur) - Procedurevergadering VWS 
 48. 48

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: 
  1. Besluit: het commissiedebat Ouderenzorg wordt kort na Prinsjesdag ingepland.
   • In de emailprocedure terzake is gesteld dat inplanning afhankelijk is van het (verwachte) moment waarop het IBO Ouderenzorg naar de Kamer wordt gestuurd en de beschikbare zaalcapaciteit.
  2. Besluit: de commissie stemt in met de definitieve inplanning van de commissiedebatten genoemd onder B. 
   
  • Ter informatie: in de vorige procedurevergadering heeft de commissie besloten om het commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg van 1 juni 2023 uit te stellen.
   • Dit commissiedebat wordt mogelijk verplaatst naar 27 juni 2023 (in plaats van het commissiedebat Acute Zorg).
   • Dit gebeurt op voorwaarde dat op een eerder moment het plenair debat plaatsvindt over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisende hulpposten als gevolg van toenemende druk. Tot over de planning van dat debat duidelijkheid over is, wordt de huidige planning aangehouden in zowel de behandelvoorstellen als onderstaand overzicht. 
   
  A. Reeds ingepland:
  1. CD Medische kindzorg (13 juni 2023, 17.00 - 19.00 uur). 
  2. WGO Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (di 20 juni 2023, 17.00 - 22.00 uur).
  3. CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  4. CD Sportbeleid (wo 21 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  5. CD Acute Zorg (di 27 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  6. CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  7. CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  8. CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli 2023, 13.00 tot 17.00 uur).
  9. CD Zwangerschap en geboorte (do 14 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  10. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  11. CD Kindermishandeling (blok I) (wo 27 september 2023, 14.30 tot 16.30 uur)
  12. CD Huiselijk geweld/ geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (wo 27 september 2023, 16.30 - 18.30 uur).
  13. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  14. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).

  B. Nog in te plannen in de periode tussen het herfst- en kerstreces (conform besluitvorming d.d. 24 mei 2023):
  1. CD Langdurige Zorg (wo 8 november 2023, 12.00 - 18.00 uur)
  2. CD GGZ / Suïcidepreventie (wo 22 november 2023, 13.00 - 18.00 uur)
  3. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023 10.00 - 15.00 uur)
  4. Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Jeugd - datum n.t.b.
  5. Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen - datum n.t.b.
  6. Wetgevingsoverleg Leefstijlpreventie - datum n.t.b.
  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 49. 49

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  2. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (nog geen geagendeerde brieven)
  3. Commissiedebat Jeugdbeleid (nog geen geagendeerde brieven)
  4. Commissiedebat Kwaliteitszorg (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  5. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  6. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  7. Commissiedebat Mondkapjesdeal (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  8. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid 
  9. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (nog geen geagendeerde brieven)
  10. Commissiedebat Medische preventie (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  11. Commissiedebat Voedselveiligheid (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
 50. 50

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Geannuleerd:
  1. Het (besloten) gesprek met een delegatie van de Republiek van Noord-Macedonië, namens commissie voor Gezondheid van parlement van Republiek Noord-Macedonië op dinsdag 6 juni 2023, 17.00 - 18.00 uur gaat niet door.
  B. Ingepland: 
  1. (Besloten) gesprek met delegatie Saba - wo 7 juni 2023, 11.30 - 12.30 uur. 
  2. (Besloten) technische briefing, verzorgd door de Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag VWS 2022 - wo 7 juni 2023, 12.45 - 13.45 uur. 
  3. Technische briefing, verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Auditdienst Rijk over het Financieel beheer en bedrijfsvoering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - wo 7 juni 2023, 16.30 - 18.00 uur.
  4. (Besloten) gesprek met delegatie St. Eustasius- do 8 juni 2023, 11.00 - 12.00 uur.
  C. Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
  2. Gesprek met het CEG over de publicatie 'Code Rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg'. Reservering 14 juni van 17.00 tot 18.00 uur (voorafgaand aan het CD Medische ethiek). 
 51. 51

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Afschaffen btw op groente en fruit - ma 12 juni 2023, 13.30 - 17.30 uur. 
  2. RTG over de Hervormingsagenda Jeugd - ma 19 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  2. RTG over Dementiezorg. Datum voor het RTG nader te bepalen (na Prinsjesdag).
 52. 52

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Kamerstuk 36360-XVI-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Beantwoording ministerie vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 36360-XVI-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Antwoorden Algemene Rekenkamer op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 36360-XVI-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data