Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

19 april 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • R. Raemakers (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag van het voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’ (Kamerstuk 36200-XVI-193)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang medicinale cannabisbeleid (Kamerstuk 29477-802)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen (Kamerstukken 29689/32805-1176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake vergoeding voor vitrificatie van eicellen bij vervroegde overgang

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overstapseizoen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op Gezondheidsraadadvies 'Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van mpox

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tuberculose bij gezelschapsdieren en mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  RVS-advies over de toekomst van de eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Adviesrapport 'Het perspectief voor toekomstbestendige acute zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies bevordering implementatie multitraumanorm

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Marktoverzicht en verkoopvoorwaarden verkoopproces Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Tielen c.s. over standaard uiteenzetten hoe strategische onafhankelijkheid geborgd wordt bij de verkoop van deelnemingen (Kamerstuk 34951-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Sluiskandidaten tweede helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beneluxa onderhandeling Libmeldy

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  RTE (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie) Jaarverslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planning kabinetsreactie Capaciteitsadviezen 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Definitief besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaaroverzicht 2022 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de publicatie CEG signalement Code Rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Heroriëntatie grondslagen voor gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals ten behoeve van primaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Visie en strategie secundair datagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (Kamerstuk 34104-368)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2023, over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (Agema)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport ‘Onderzoek gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid alcohol’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie onderzoeksrapporten Centrum Seksueel Geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzamelbrief Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op burgerbrief inzake Indische kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Suïcidepreventie - voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Maatregelen ter bevordering positie van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanpak toegankelijkheid ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op het bericht dat GGZ Eindhoven in hoger beroep schuldig is bevonden aan het overlijden van een patiënt in 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Het zorgprestatiemodel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording openstaande vragen uit inbreng schriftelijk overleg over beschikbaarheid opnames OMT-vergaderingen en dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanvullende informatie CBS n.a.v. gesprek over gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte d.d. 16 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 14 april 2023)

  Besluit: Ter informatie. 


  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  2. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 

  B. Plenaire behandeling gaande: 
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2020 en op 27 januari 2022. Op 16 maart jl heeft de tweede termijn plaatsgevonden. Op dinsdag 11 april 2023 is verzocht om de stemmingen over dit wetsvoorstel uit te stellen.
  2. Kamerstuk 35870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022. Op 12 april 2023 heeft de eerste en tweede termijn plaatsgevonden. 

  C. Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  2. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 50. 50

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit:  Ter informatie. 
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Op 13 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  6. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. Op 22 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
 51. 51

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (zie tevens agendapunt 3).
  2. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Ontvangen d.d. 16 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld (zie tevens agendapunt 4). Op 17 april 2023 staat een rondetafelgesprek over dit wetsvoorstel gepland. 
 52. 52

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 114 april 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  3. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  5. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  6. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  8. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  9. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  10. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige postcovid-klachten (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  11. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  12. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  13. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  14. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  15. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  16. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  17. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  18. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023)
  19. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023)
  20. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
 53. 53

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  2. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023).
  3. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  4. Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023) 
  5. Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  6. Dertigledendebat over innovaties in de zorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 4 april 2023). 
  7. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
 54. 54

  Overzicht tweeminutendebatten (stand van zaken 14 april 2023).

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog in te plannen:
 55. 55

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:
  • De commissie gaat akkoord met de in concept ingeplande commissiedebatten onder B.  
  • De commissie besluit om na ontvangst van de toegezegde brieven over gehandicaptenzorg een commissiedebat Langdurige Zorg in te plannen, met hierin een apart blok Gehandicaptenbeleid.

  A. Reeds ingepland:
  • CD GGZ / Suïcidepreventie (wo 19 april 2023, 18.00 - 23.00 uur).
  • CD Jeugdbeleid (do 20 april 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  • CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid (wo 10 mei 2023, 13.30 - 18.00 uur).
  • CD Wijkverpleging (do 11 mei 2023, 14.00 - 18.00 uur).
  • CD EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2023 (wo 31 mei 2023, 15.30 - 18.30 uur). 
  • CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties (do 1 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).
  • CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 1 juni 2023, 14.30 - 18.30 uur).
  • CD Ouderenzorg (do 8 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  • WGO Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (di 20 juni 2023, 17.00 - 22.00 uur).
  • CD Zorgverzekeringsstelsel (wo 21 juni 2023, 12.00 - 18.00 uur).
  • CD Medische ethiek / orgaandonatie (wo 28 juni, 14.00 - 18.00 uur).
  • CD Ziekenhuiszorg (do 29 juni, 13.00 tot 17.00 uur).
  • CD Eerstelijnszorg (wo 5 juli, 13.00 tot 17.00 uur).

  B. In concept ingepland:
  • CD Sportbeleid (wo 21 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur).
  • CD Acute Zorg (di 27 juni 2023, 18.00 - 22.00 uur). In verband met de inplanning van het WGO over het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 op 20 juni 2023, wordt voorgesteld om dit commissiedebat Acute Zorg op 27 juni 2023 te houden.

  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  • CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 56. 56

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 januari 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
  4. Commissiedebat Hulp- en geneesmiddelenbeleid (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 augustus 2022)
  5. Commissiedebat Integraal Zorgakkoord (1 geagendeerde brief d.d. 16 maart 2023)
  6. Commissiedebat Kwaliteitszorg (5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  7. Commissiedebat Langdurige zorg (41 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022)
  8. Commissiedebat Maatschappelijk domein (1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022) 
  9. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  10. Commissiedebat Mondkapjesdeal (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  11. Commissiedebat Preventie (Blok I - Medische preventie & Blok II - Leefstijlpreventie) (15 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte (10 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 13 juni 2022)
 57. 57

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Ingepland:
  1. Technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus - di 9 mei 2023 van 17.00 - 18.30 uur.

  B. Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 58. 58

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland: 
  1. RTG over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen - ma 17 april 2023 van 10.00 - 13.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 59. 59

  Nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorhang aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.b.t. Wlz-maatregelen coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad, 4-5 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag EU Gezondheidsraad van 14 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Geannoteerde agenda van de EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Publicatie Cochrane literatuuranalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang beleidsreactie advies Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek Openbaar Lichaam Saba, namens delegatie van Eilandsraad, om gesprek d.d. 5-9 juni 2023