Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

14 september 2022
12:15 - 13:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 14 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging IPO, UvW en provincie Noord-Brabant voor werkbezoek inzake dumping van drugsafval op maandag 14 november 2022

 4. 4

  Aanbod van het ministerie van IenW voor een (besloten) technische briefing over cybersecurity van kunstwerken n.a.v. de motie Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel modernisering erkenningenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief leden Klaver en Ouwehand over uitstel behandeling van hun initiatiefwetsvoorstel voor een vuurwerkverbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Wijziging Regeling groenprojecten 2022 in verband met een wijziging van de eisen voor zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang ontwerp-Inrichtingen- en activiteitenbesluit over milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht ter bescherming van de leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit wijziging Besluit kerninstallaties inzake de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Nahang wijziging Vuurwerkbesluit ter verbetering van opsporing en handhaafbaarheid illegaal vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de rijksbegroting 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkenning naar infrastructuurprojecten met een grensoverschrijdende component tussen Nederland, België en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW (RWS-netwerken)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoeksresultaten Plaats op de weg zware e-bakfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief Digitalisering en Voertuigtoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitgangspunten implementatie herziene Eurovignetrichtlijn in vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomst optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwartaalrapportage CBR “corona-inhaalslag examens”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging over de ‘Ladder van Laden’ en het ingroeipad van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s richting 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Eindrapportage 'AEOLUS Luchtvaartreferentieprognose 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang PAMV en onderzoeken vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken delen Zwarte lijsten van ordeverstorende passagiers tussen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tweede update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Derde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Handhavingsrapport van Groningen Eelde Airport 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  OvV-rapport 'Paramotortrike verongelukt tijdens vlucht'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel reactie op het OvV-rapport over “Paramotortrike verongelukt tijdens vlucht”

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschalen dienstregeling vanwege personeelstekorten NS

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Jaarverslag basisnet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie IT-storing NS en opvolging motie-Grinwis/Boulakjar over het aanpassen van werkprocessen om het opstarten na storingen sneller te laten verlopen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wetenschappelijke factsheet Verduurzaming binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Commissiedebat Maritiem van 24 november 2021, over de SAR-helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitspraak van de Hoge Raad inzake het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat, over wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitstel reactie inzake 'informeren over analyse amendementen Wet gewasbescherming en biociden'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Beckerman over pfas en de Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitstel uitvoering motie Beckerman over uitvoering geven aan de eerder aangenomen motie-Beckerman/Hagen over pfas en de Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op het verzoek van het lid Tjeerd de Groot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over bescherming tegen stankoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag schriftelijk overleg over Versterking stelsel kwaliteit bodembeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Verbeterplannen drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken droogteproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 en Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over het artikel op Drinkwaterplatform.nl 'Omgevingswet: zorgen over nieuwe inrichting regels lozingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Controle recyclingpercentage kunststofverpakkingen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken concretisering doelen voor circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Herijking diepe-plassen-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Uitkomsten expertmeetings n.a.v. RIVM-onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof in de regio IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Eindrapportage beleidsverkenning biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  PFAS aandachtslocaties, beoordeling granuliet en signaalrapportage ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Kabinetsappreciatie Verordening tijdelijke erkenning Oekraïense rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19 en de militaire agressie van Rusland in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers op 13 en 14 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag schriftelijk overleg over de Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Zevende voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Uitvoering van het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma en de evaluatie naar de onderwerkregeling voor graanresten in de omgeving van Schiphol.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV & Taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Transitievangnet 2023 en gesprekken met de OV-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Rapportages MTR Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Versterking VTH-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op de motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op de motie van het lid Beckerman over uitvoering geven aan de eerder aangenomen motie-Beckerman/Hagen over pfas en de Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Nota van wijziging inzake Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota Deltafonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; voorstel van voorbereidingsgroep in voorbereiding.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; gesprek voorbereidingsgroep met RWS en ProRail op 29-09-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; technische briefing heeft plaatsgevonden op 02-06-2022; gesprek met voorbereidingsgroep op 21-09-2022.
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; technische briefing heeft plaatsgevonden op 08-06-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; eerste deel factsheet (zeevaart) is ontvangen. Tweede deel factsheet (binnenvaart) is eveneens ontvangen en staat op deze agenda.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld tbv het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); voorstel van rapporteurs op deze agenda.
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66), tussentijds verslag van rapporteur staat op deze agenda)
 84. 84

  Commissieactiviteiten tot het herfstreces

  12-09-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 ivm de Wet implementatie EETS-richtlijn*
  13-09-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving* (3u, 4m)
  14-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  15-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  15-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor* (3u, 4m)
  27-09-2022 17.30 - 20.45 Rondetafelgesprek Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN)
  29-09-2022 16.00 - 16.45 Gesprek Commissie(onder)voorzitter - bewindspersonen IenW
  05-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  06-10-2022 17.30 - 21.30 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  11-10-2022 17.30 - 20.30 Commissiedebat Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN) (3u, 4m)
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  13-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 oktober 2022*
  19-10-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022* (3u, 4m)

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 85. 85

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Externe Veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (5 brieven)
 86. 86

  Ongeplande plenaire debatten

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over berichtgeving over de toekomst van Schiphol en Lelystad airport. Aangevraagd door het lid Kröger (GL) bij de regeling van werkzaamheden op 28-06-2022.
  12. Dertigledendebat over oplossingen voor de aanhoudende chaos op Schiphol. Aangevraagd door het lid Van Haga (Groep van Haga) bij de regeling van werkzaamheden op 28-06-2022.
  13. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de regeling van werkzaamheden op 05-07-2022.
 87. 87

  Aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten) op IenW-terrein

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Zie deze agenda. 
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld; zie deze agenda.
  5. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  Aangemeld voor plenaire behandeling.   
  6. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  7. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Wetsverslag aangeleverd op 12-09-2022. 
  8. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten, ingediend op 29-06-2022, 36155
  Wetsverslag aangeleverd op 08-09-2022.
  9. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Zie deze agenda. 

  10. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Zie deze agenda.
   
 88. 88

  Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om het commissiedebat Luchtvaart van 6 oktober 2022 te verlengen met twee uur

  Te behandelen:

  Loading data