Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

14 juni 2023
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging ProRail, mede namens Klankbordgroep Spoor Moerdijk en gemeente Moerdijk, voor een werkbezoek aan werkzaamheden in Zevenbergen op vrijdag 6 oktober 2023

 4. 4

  Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang Besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nahang Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Negende update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opheffing ruimtereservering van de parallelle Kaagbaan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op vraag van het lid Boucke, gedaan tijdens het commissiedebat luchtvaart van 25 januari 2023, over het beleidskader netwerkkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aankondiging herziening obstakelbeleid luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nieuwe opleverdatum project Nieuwe Sluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang vervanging Gerrit Krolbrug en tijdelijke verbinding voor langzaam verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden Rijkswaterstaat en ProRail in Zuidwest Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Transitie ‘Op weg naar een vitale infrasector’ voortgang 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede voortgang invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken voorjaar 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Volgende stap OVpay

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Participatie in het kader van spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverantwoording ProRail en NS 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief met opmerkingen over het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij International Maritime Organization (IMO) voor bunkerlicentiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  RIVM-rapport “Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland” en Antea-rapport “Quickscan beleid ultrafijnstof“

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee met betrekking tot de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede deel van het rapport: ‘Onderzoeksrapport ladingresiduen: Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie (Kamerstuk 36246, nr. 9)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verdere uitwerking beleid medegebruik in windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nader schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending BNC-fiche Herziening Eurovignetrichtlijn m.b.t. CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag schriftelijk overleg over de visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag schriftelijk overleg over het fiche: Verordening herziening Europese emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Tussenresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel reactie op het advies ‘Goed water goed geregeld’ van de Rli, op verzoek van lid Van Esch

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording vraag commissie over de 23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Vormgeving Kaderrichtlijn Water (KRW)-impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen (Kamerstuk 27625-622)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  ILT-rapport beoordelingen primaire waterkeringen en Toets Grote Rivieren 2023 van Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. het waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2022 (Kamerstuk 32404-117)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de achttiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-88)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  IT Storing ProRail Verkeersleidingpost Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vervolgbrief beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 juni 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verantwoordingsstukken 2022 ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Mobiliteitsfonds en Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema OV

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT van najaar 2023 zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel wordt betrokken bij het CD international spoor op 5 oktober 2023.
  3) Betalen naar Gebruik; tijdens de pv van 19 april jl. is de planning voor deze parlementaire verkenning goedgekeurd door de commissie.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart (11 april) is verspreid.
  5) Instandhouding infrastructuur; technische briefing ProRail was op 9 mei jl.; een werkbezoek aan station Meppel is ingepland op 15 september a.s.
  6) Kaderrichtlijn Water; de reader is verspreid op 9 mei jl.; de technische briefing door de Rli was op 11 mei jl.; het rondetafelgesprek vond plaats op 1 juni jl. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een technische briefing, rondetafelgesprek en commissiedebat over circulair bouwen worden ingepland.
  8) Luchtruimherziening; na het zomerreces wordt een technische briefing ingepland. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur circulaire economie: Hagen (D66); verwacht op 5 juli; 
  2. Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU (verwacht op 5 juli);
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 54. 54

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces

  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 juni 2023* (3u, 4m)
  15-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW* (3u, 4 m; rapporteurstermijn 8m)
  15-06-2023 19.00 - 22.00 Commissiedebat Auto (3u, 4m; eerste spreker: Koerhuis (VVD))
  20-06-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding multimodale infrawijzer door de Logistieke Alliantie
  21-06-2023 13.30 - 14.30 Gesprek met directeur United Nations Environment Programme (UNEP)
  21-06-2023 16.00 - 17.00 Gesprek Rijkswaterstaat en ProRail over de stikstofproblematiek en de ambities van de overheid rond (spoor)wegen
  27-06-2023 13.15 - 13.30 Petitie Vereniging Bewonersgroep Vliegtuigoverlast inzake Rotterdam The Hague Airport
  27-06-2023 13.30 - 13.45 Petitie Kerngroep Stop4deroute over de luchtruimherziening en de vierde aanvliegroute naar Schiphol
  27-06-2023 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  03-07-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 12 juli 2023
  05-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-07-2023 13.30 - 18.30 Commissiedebat MIRT (5u, 5m)
  10-07 t/m wo 12-07         Werkbezoek aan Duitsland (de leden Koerhuis, Minhas (beiden VVD), Van Ginneken (D66), Krul (CDA), Pouw-Verweij (JA21) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.)
  06-09-2023 10.30 - 13.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  06-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (3u, 4m)
  11-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 september 2023*
  13-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  15-09-2023 10.00 - 12.00 Werkbezoek aan Meppel met ProRail inzake spoorweginfrastructuur (de leden Koerhuis, Haverkort, Minhas (allen VVD) en Van Ginneken (D66) hebben zich aangemeld.)
  26-09-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie (HRN) (3u, 4m)
  27-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing IPO, VNG en ODNL inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  04-10-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  05-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  11-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 55. 55

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Wadden (3 brieven)
  Noot: De overige reguliere commissiedebatten zijn reeds ingepland, of hebben nog een lege agenda.

  Besluit: De commissiedebatten Wadden, Leefomgeving en Maritiem worden in het najaar ingepland. 
   
 56. 56

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  19. Debat over OVV-rapport over industrie en omwonenden, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 18-04-2023
  29. Debat over de aansprakelijkheidsstelling van het bedrijf 3M voor pfas-lozingen, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 30-05-2023

  Tweeminutendebatten
  • Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620); aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Leefomgeving; aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Maritiem; aangevraagd door het lid Kröger (GroenLinks)
  • Verkeersveiligheid; aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Water; aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  • Spoor; aangevraagd door het lid Boutkan (Volt)
 57. 57

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08-06-2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (december 2020). 
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05-04-2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06-03-2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31-05-2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24-03-2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21-03-2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06-06-2023, 36375
  Zie deze agenda.
 58. 58

  Voorstel van het lid Hagen (D66) om een brief van de staatssecretaris te vragen over de stand van zaken inzake de wetgeving ten aanzien van de geurproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van het lid Krul (CDA) om een gesprek met de Eemshaven en Groningen Airport Eelde te combineren met het reeds geplande werkbezoek aan Duitsland d.d. 9-12 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Krul (CDA) om een brief van de staatssecretaris te ontvangen waarin zij toelicht hoe de aangenomen motie over minder hinder (Kamerstuk 23 645 nr. 797) zal worden uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Conceptprogramma rondetafelgesprek OVV-rapport 'Industrie en omwonenden' op donderdag 14 september 2023 van 14.00 tot 16.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Conceptprogramma rondetafelgesprek Hergebruik en recycling bouwmaterialen op woensdag 27 september 2023 van 14.00 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data