Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

17 mei 2023
9:45 - 10:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Unilever, Shell, McDonalds en Coca-Cola voor werkbezoek inzake circulaire economie

 4. 4

  Aanbod werkbezoek en/of gesprek van Bristow Netherlands inzake Search And Rescue (SAR)-helikopteroperaties

 5. 5

  Uitnodiging NVRD voor werkbezoek inzake gescheiden luierinzameling en recycling op vrijdag 1 september 2023

 6. 6

  Verzoek directeur United Nations Environment Programme (UNEP) om gesprek op woensdag 21 juni 2023 van 13.30 tot 14.30 uur

 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging van de Binnenvaartwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerpbesluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nahang ontwerpbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen i.v.m. de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO overeenkomstig de Kernenergiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nahang Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van IenW, Mobiliteitsfonds en Deltafonds, samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Publicaties ILT van januari tot en met maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie Krul c.s. over de uitgewerkte bereikbaarheidsnormen al dit jaar hanteren bij het afwegingskader van het Mobiliteitsfonds en het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging openstellen Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag schriftelijk overleg over wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie naar aanleiding van twee commissiedebatten op 1 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang introductie Intercity Nieuwe Generatie op de HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Treinverbinding Eindhoven - Heerlen - Aken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Proces nieuwe HRN-concessie bij start consultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 21 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gesprekken met OV-sector naar aanleiding van de conferentie van het Nationaal OV-beraad

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2022 en AEOLUS luchtvaartreferentieprognose 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actieplan - Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken t.a.v. loodhoudende brandstoffen in de algemene luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Motorstoring tijdens initiële klimfase, Boeing 747-412BCF, Meerssen’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeksrapport 'De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Invulling van de gewijzigde motie Stoffer over het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over ontheffing voor het plaatsen van dampverwerkingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inrichtingskenmerken GOW30, een nieuw wegtype binnen de bebouwde kom

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake erkenning van code 95 voor Oekraïense chauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang herziening tarieven transportsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  BIT-advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang na de signaalrapportage ILT 'Meer inzicht in en toezicht op certificering'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het tweeminutendebat Externe Veiligheid op 22 maart 2023, over hulp aan eigenaren van woningen met asbestleien

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie op ILT-rapport inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken implementatie duurzaamheidscriteria biogrondstoffen in regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezegging over de aangehouden motie-Bouchallikh/Hagen over consumenten actief informeren over retourbeleid en de motie-Van Esch over bont, dons en wol in kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verlenging specifieke aanwijzing niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Trendanalyse biotechnologie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake RIVM-notitie over PFAS-afvalverwerking en Samenvatting van het restrictievoorstel PFAS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Uitvoering van de motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg over de gemaalpomp sluiscomplex IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Evaluatie Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Appreciatie van de motie Vestering en Wassenberg over het visvriendelijk maken van de gemaalpomp bij IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag schriftelijk overleg over het verslag van de informele Transportraad op 27-28 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Verslag schriftelijk overleg over de informele Milieuraad 18 en 19 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Fiche: Groene Claims Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Verordening mobiele machines op de openbare weg

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitstel toezending BNC-fiche Voorstel verordening mobiele machines op de openbare weg

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Signaalrapportage staalslakken ILT, herijking bodemregelgeving en enkele toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Geannoteerde agenda Transportraad van 1 juni 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Kennisagenda 2023, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT van najaar 2023 zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek van de voorbereidingsgroep aan Brussel wordt betrokken bij het commissiedebat Internationaal spoor (5 oktober a.s.).
  3) Betalen naar Gebruik; parlementaire verkenning: tijdens de pv van 19 april jl. is de planning goekgekeurd door de commissie.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart is verspreid op 30 maart jl.
  5) Instandhouding infrastructuur; technische briefing ProRail was op 09 mei jl.; voorstel voor een werkbezoek staat op deze agenda.
  6) Kaderrichtlijn Water; de reader is verspreid op 9 mei jl.; de technische briefing door de Rli was op 11 mei jl.; het rtg vindt plaats op 1 juni a.s.. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; de voorbereidingsgroep is op 12 april jl. bijeen gekomen en bereidt een voorstel voor. 
  8) Luchtruimherziening; technische briefing is gepland op 17 mei a.s.  
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; Recht op reparatie; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur circulaire economie: Hagen (D66)); 
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU;
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen;
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD)). 
  Overige onderwerpen
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 64. 64

  Commissieactiviteiten tot en met het zomerreces

  16-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer
  16-05-2023 13.30 - 13.45 Petitie Hartstichting, Longfonds en KWF bieden petitie aan voor een ambitieuzer luchtkwaliteitsbeleid
  16-05-2023 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Herziening EU-Rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen*
  17-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (tweede helft van 2022)*
  17-05-2023 12.00 - 15.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  17-05-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing Luchtruimherziening
  23-05-2023 16.30 - 20.00 Commissiedebat Transportraad en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening EU-Rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen* (3,5u, 4m)
  24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwetten en Jaarverslagen 2022*
  30-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  31-05-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  31-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (4u, 5m)
  01-06-2023 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Kaderrichtlijn Water*
  01-06-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota 2023 IenW (XII), Mobiliteitsfonds en Deltafonds*
  07-06-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water* (4u, 5m)
  08-06-2023 13.00 - 18.00 Commissiedebat Spoor* (5u, 5m)
  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 juni 2023* (3u, 4m)
  14-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering
  15-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  15-06-2023 19.00 - 22.00 Commissiedebat Auto
  27-06-2023 13.15 - 13.30 Petitie Vereniging Bewonersgroep Vliegtuigoverlast inzake Rotterdam The Hague Airport
  27-06-2023 13.30 - 13.45 Petitie Kerngroep Stop4deroute over de luchtruimherziening en de vierde aanvliegroute naar Schiphol
  27-06-2023 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  05-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-07-2023 13.30 - 18.30 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
  10-07 t/m wo 12-07         Werkbezoek Duitsland (de leden Koerhuis (VVD), Minhas (VVD), Van Ginneken (D66), Krul (CDA), Pouw-Verweij (JA21) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld.)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 65. 65

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (5 brieven);
  Besluit: Het commissiedebat Duurzaam vervoer wordt ingepland op verzoek van de commissie. 

  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (1 brief)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
 66. 66

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  29. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 18-04-2023

  Dertigledendebat
  27. Dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie, aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) tijdens de rvw van 07-02-2023.
  De aanvrager heeft verzocht dit dertigledendebat van de lijst af te voeren. Dit wordt doorgegeven aan de plenaire griffie. 

  Tweeminutendebatten
  • Geannoteerde agenda informele Transportraad op 27-28 februari jl., aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD).
   De aanvrager heeft verzocht dit tweeminutendebat van de lijst af te voeren. Dit wordt doorgegeven aan de plenaire griffie. 
  • Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 30-03-2023), aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Verduurzaming luchtvaart (CD 11-04-2023), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
 67. 67

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (december 2020). 
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05-04-2023). 
  6. Wijziging Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart, ingediend op 17 februari 2023, 36308
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda.
  7. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06-03-2023, 26316
  Het verslag is uitgebracht op 19-04-2023.
  8. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24-03-2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  9. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21-03-2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
 68. 68

  Voorstel van de voorbereidingsgroep Instandhouding infrastructuur voor een werkbezoek met ProRail aan Meppel op een nader vast te stellen datum kort voor of kort na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data