Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

19 april 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • D.J. Eppink (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod PBL voor technische briefing over publicatie 'Betrokken burgers - onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving' op donderdag 11 mei 2023 van 15.00 tot 16.00 uur

 4. 4

  Uitnodiging VNG voor ontbijtsessie over richtlijnen voor luchtkwaliteit op dinsdag 20 juni 2023

 5. 5

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen ten behoeve van het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nahang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tussenbalans IenW-project Omgang met burgers en bedrijven (inclusief hardvochtige wetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering motie-Van der Molen/Koerhuis over een tijdpad voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens voor het delen van fatsoenslijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlands Actieplan Luchtvaartveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging verkenning zakelijke vliegreizen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Achttiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Visie op de toekomst van het spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over wijzigingen Programma van Eisen nieuwe Hoofdrailnetconcessie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Afschrift beantwoording vier burgemeesters n.a.v. een ingezonden brief in de Volkskrant over het vervoer van chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Treinongeval bij Voorschoten op dinsdag 4 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang onderzoeken en herstelplan Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage Rijkswegennet T3 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verschillende overzichten van N-wegen m.b.t. verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invulling motie-Bontenbal/Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Export van laagwaardige brandstoffen naar buiten de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervalopslag radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Financierbaarheid drinkwatersector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op bouwontwikkelingen in de Lutkemeerpolder

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beoordeling afval of niet en experimenteren circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Circulair plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over het CE Delft-rapport ‘CO2-winst met kunststofrecyclaat’ dat in opdracht van NRK Recycling is opgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording van de vraag van het lid Hagen over het ontraden van de motie Hagen en Tjeerd de Groot over het instellen van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (upv) medicijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Analyse van het RIVM over de gevolgen van het voorstel voor de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Herziening rijbewijsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vonnis kort geding luchtvaartmaatschappijen tegen de Staat en Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het artikel in NRC/Parool over 8 puntenplan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording feitelijke vragen over het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) inclusief kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Inzet op integraal en multimodaal goederenvervoerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording feitelijke vragen over de Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kennisagenda 2023, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT in het najaar zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek van de voorbereidingsgroep aan Brussel wordt betrokken bij het commissiedebat Internationaal spoor (05-10-2023).
  3) Betalen naar Gebruik; parlementaire verkenning: zie deze agenda. 
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart is verspreid op 30-03-2023.
  5) Instandhouding infrastructuur; technische briefing ProRail is gepland op 09-05-2023; voorstel voor een werkbezoek voor het zomerreces volgt.
  6) Kaderrichtlijn Water; de staf stelt een reader samen. Zie verder deze agenda. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; de voorbereidingsgroep is op 12-04-2023 bij elkaar gekomen en bereidt een voorstel voor. 
  8) Luchtruimherziening; technische briefing wordt ingepland. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; Recht op reparatie; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteurs circulaire economie: Hagen (D66) en Agnes Mulder (CDA)); 
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU;
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen;
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD)). 
  Overige onderwerpen
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 41. 41

  Commissieactiviteiten tot 1 juni 2023

  17-04-2023 10.00 - 14.30 Notaoverleg Initiatiefnota Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie
  18-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting geluid
  18-04-2023 13.15 - 13.30 Petitie Plastic Soup Surfer, Zwerfinator en Plastic Avengers inzake het rapport over zwerfafval en zwerfafval beheer 
  18-04-2023 13.30 - 13.45 Petitie FNV biedt factsheet aan over circulaire economie en besparing CO2 uitstoot bezien vanuit werknemers
  19-04-2023 11.30 - 13.00 Hoorzitting Tata Steel Nederland, voorafgegaan door een toelichting van het RIVM op rapportage depositiemetingen IJmond
  19-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)*
  19-04-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing PBL over de resultaten nieuwe emissieramingen luchtkwaliteit
  20-04-2023 10.00 - 16.00 Commissiedebat Circulaire economie (6u, 6m)
  20-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen
  09-05-2023 13.30 - 13.45 Petitie De fractie van Leefbaar Lokaal Belang (West Betuwe) over het sluipverkeer op de wegen in West Betuwe
  09-05-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing ProRail over Instandhouding (spoor)infrastructuur
  10-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeurings- en Uitvoeringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid voor schade i.v.m. vervoer over zee van gevaarlijke stoffen*
  16-05-2023 13.30 - 13.45 Petitie Hartstichting, Longfonds en KWF bieden petitie aan voor een ambitieuzer luchtkwaliteitsbeleid
  16-05-2023 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Herziening EU-Rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen
  17-05-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  17-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Achtste Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (tweede helft van 2022)
  17-05-2023 12.00 - 15.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  23-05-2023 16.30 - 20.00 Commissiedebat Transportraad en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening EU-Rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen* (3,5u, 4m)
  24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwetten en Jaarverslagen 2022
  30-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  31-05-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  31-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (4u, 5m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 42. 42

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Vliegveiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (3 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (1 brief)

  Noot: De overige reguliere commissiedebatten zijn reeds ingepland, of hebben nog een lege agenda.
 43. 43

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  • Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transport- en energieministers op 27-28 februari 2023 te Stockholm, aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD) (Dit TMD wordt aangehouden totdat de beantwoording is ontvangen van het op 30-03 gevoerde SO over het Verslag van deze informele Transportraad.)
  • Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 30-03-2023), aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Verduurzaming luchtvaart (CD 11-04-2023), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)

  Dertigledendebat
  29. Dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie, aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) tijdens de rvw van 7 februari 2023
 44. 44

  Stand van zaken van aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (december 2020). Het wetgevingsdebat wordt ingepland in het voorjaar van 2023.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en wordt ingepland zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05-04-2023). 
  6. Wijziging Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart, ingediend op 17 februari 2023, 36308
  Het verslag is uitgebracht op 29-03-2023. 
  7. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06-03-2023, 26316
  Het verslag is uitgebracht op 19-04-2023.
  8. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24-03-2023, 36331
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  9. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21-03-2023, 36323-(R2182)
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 10-05-2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
 45. 45

  Voorstel van de voorbereidingsgroep om een technische briefing te doen verzorgen door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het op 10 mei a.s. te publiceren advies inzake het in 2027 behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Te behandelen:

  Loading data