Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

25 januari 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 25 januari

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag tot wijziging van het Administratief Akkoord tussen Nederland en Bangladesh inzake het project 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken toegankelijkheid openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten van de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie taxiwetgeving en onderzoek taxiongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Minder Hinder-pakket en wijziging tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervoerplan NS 2023 en addendum op het beheerplan ProRail 2023 maatregelen tegen hoge uitval in het treinvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorzieningen spooremplacementen nabij haven Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 25 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Pakket nationaal CO2-plafond

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport waterstof behoefte Nederlandse luchtvaartsector richting 2030-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Systeemmonitor Luchtvaartveiligheid (peildatum 1 januari 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vervanging viaduct A16 Rotterdam i.v.m. constructieve veiligheid: keuze uitvoeringsvariant

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gesprek met de infrasector over de onderhoudsprojecten 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Madlener c.s. over voldoende parkeerplaatsen en uitvalswegen bij de aanleg van nieuwe woonwijken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Planning nieuwe WLO en gebruik CO2-prijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Visie verzorgingsplaatsen van de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken verkeersveiligheid bij wielerwedstrijden op de openbare weg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op petitie vrachtwagenparken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanvullende informatie afsluiting Prinses Margriettunnel in de A7

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Gedeeltelijke openstelling Prinses Margriettunnel in de A7

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport tweede vijfjaarlijkse wettelijke evaluatie van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Start implementatie RED III voor vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapportage van het onderzoek naar de stabiliteit van boomkorkotters

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Plas over versterking en bescherming van regionale scheepsbouwclusters

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindadvies Studiegroep Grondwater

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Eindadvies beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beëindiging verscherpt toezicht cybersecurity Stichting Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van de moties van het lid Madlener over vervuiling uit andere landen laten meewegen bij de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water en over de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op brieven van NRK Verpakkingen en NVGP over onduidelijkheid rond veranderingen omtrent de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Maatregelen voor het beperken en het voorkomen van microplastic in het milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Staat van de stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stoffenbeleid: informatie over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsreactie op de beleidsverkenning biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Historische analyse chroom-6 Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beheersregime chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Afhandeling toezegging stand van zaken PFAS-restrictie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgang versterking VTH-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie (Kamerstuk 36254-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Tegengif namens vijf NGO’s m.b.t. herziening REACH

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van de Milieuraad op 20 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag Transportraad op 5 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Schriftelijke antwoorden op de vragen die gesteld tijdens de tweede termijn van het commissiedebat Maritiem op 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Zevende update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Schiphol Gebruiksprognose 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Emissies door de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op op brief Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV) over samenstelling en functioneren commissie regionaal overleg (CRO) Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en participatietraject RTHA

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het besluit aangaande de aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB), inclusief gemaakte maatwerkafspraken en de gemaakte afwegingen in het kader van NOVEX-Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verslag schriftelijk overleg Luchtvaartverdragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Beleidskader netwerkkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgang aanpak asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beantwoording vragen commissie over wijziging van de stimuleringsfactoren in de Regeling energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Voortgang strategische aanpak batterijen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Voortgang Duurzaam vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over alles op alles zetten om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Selectie projecten derde tranche PAGW en voortgang eerste en tweede tranche PAGW

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Beleidskader natuur Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026, trilaterale regeringsconferentie 2022 en kennisregisseur

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Kennisagenda 2022, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023. 
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; verslag gesprek RWS en ProRail stond op agenda pv 02-11-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022. 
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; de voorbereidingsgroep brengt op 06-02-2023 een bezoek aan Brussel en zal verslag uitbrengen aan de commissie.
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart is betrokken bij het commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (verschenen 27-10-2022, rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (uitgesteld, verwacht Q1 2023); Recht op reparatie (uitgesteld); infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (niet wetgevend, verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel, 2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, 3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen en 4) Herziening verordening luchthavenslots (‘Slotverordening’).
  Overige onderwerpen
  - Monitoring MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 79. 79

  Commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces

  24-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit
  24-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Wijzigingen PvE nieuwe Hoofdrailnetconcessie n.a.v. twee commissiedebatten op 1 november 2022
  24-01-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (3u, 4m)
  25-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Externe Veiligheid (3u, 4m)
  30-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie
  31-01-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet i.v.m. het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader)*
  01-02-2023 10.15 - 11.15 Strategische Procedurevergadering*
  02-02-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (4u, 5m)
  08-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  09-02-2023 15.00 - 16.30 Technische briefing Betalen naar gebruik
  13-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21 en 22 februari 2023*
  15-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3u, 4m)
  22-02-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  23-02-2023 10.00 - 13.15 Rondetafelgesprek Herziening richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 80. 80

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Leefomgeving (4 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (2 brieven)
  Commissiedebat Spoor (1 brief)
 81. 81

  Nog niet geplande plenaire debatten

  Dertigledendebat
  41. Dertigledendebat over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Joure, aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA), tijdens de rvw van 17-01-2023.  

  Tweeminutendebatten
  • Geurproblematiek (CD 10-11-2022), aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  • Verkeersveiligheid en wegen (CD 06-12-2022), aangevraagd door het lid Van der Graaf (CU)
 82. 82

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (dec 2020). Het wetgevingsdebat wordt ingepland in het voorjaar van 2023.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 22-06-2022, 36137
  De stemming over dit wetsvoorstel vindt plaats op 24-01-2023.
  6. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda. 
  7. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda.
  8. Wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader), ingediend op 07-12-2022, 36269
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 31-01-2023.
  9. Verzamelwet IenW 2021, ingediend op 08-12-2022, 36268
  Het verslag is uitgebracht op 18-01-2023.