Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 juni 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29-6-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Proces besluitvorming Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op het rapport 'Beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op verzoek commissie over het rapport 'Een bredere kijk op financiering' van Cultuur+Ondernemen (Kamerstuk 32820-490)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022 (Kamerstuk 36 200-VIII-185)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vierde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs - juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over 'Verwarring in veelvoud - De juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek naar risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toekomst bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang aanpak hardvochtigheden OCW-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  2e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van Uitvoering DUO 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dossier DUO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het onderzoek van Investico over studenten met een migratieachtergrond vaak beschuldigd worden van fraude met de uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de VO-raad en meerdere organisaties over de kabinetsbijdrage arbeidsvoorwaardenontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van Sterk Techniekonderwijs (STO)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op een brief van de bestuurder van het samenwerkingsverband VO / VSO Midden Holland & Rijnstreek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang meldpunt sociale veiligheid (Kamerstuk 29240-129)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Dossier Veiligheid op scholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Dossier Thuisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum (Kamerstuk 31293-667)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief aangaande het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang Lerarenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijs aan Oekraïense leerlingen in primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Twee onderzoeken van de inspectie van het onderwijs over de begrotingsdip

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden over de Staat van het Onderwijs 2023 met beleidsreactie (Kamerstuk 36200-VIII-221)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Van Leerplusarrangement naar de Onderwijskansenregeling vo

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang onderhandelingen Mediavrijheid verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Position Paper: EU Leermobiliteitskader

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag OJCS-Raad (onderwijs en cultuur) 15 en 16 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Openbaarmaking van het rapport ‘In de schijnwerpers. Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding advies 'Cultuur Natuurlijk' van RvC

 41. 41

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
   
 42. 42

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 43. 43

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 44. 44

  Overzicht dossiers (ter informatie)

 45. 45

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).


  36373 Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.
 46. 46

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  3. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  16. Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten (El Yassini) (minister OCW)
  33. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 47. 47

  Overzicht aangemelde tweeminutendebatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)
 48. 48

  Commissiedebat Hoger onderwijs

  Op de volgende procedurevergadering d.d. 6 juli 2023 zal de staf een voorstel doen aangaande de behandeling van de stukken die geagendeerd zijn voor dit commissiedebat. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data