Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juni 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1-6-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Appreciaties nieuwe amendementen wetsvoorstel investeringsverplichting (Kamerstuk 36176)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake de reactie van de NPO en de VCR m.b.t. het amendement van het lid Westerveld over kwalitatieve eisen aan het redactiestatuut (Kamerstuk 36200-VIII-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie van de amendementen en motie bij wetsvoorstel van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (Kamerstuk 36176)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over afschrift van de adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Rapport 'Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  OJCS-raad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs aan een openbare bespreking op 1 juni 2023 over de Staat van het Onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over 'belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage burgerbrieven 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren (Kamerstuk 36200-viii-197)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Meer maatwerk in de uitvoering van studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De nog te ontvangen Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juni 2023 om 14.00 uur.
  De wet wordt 5 juni 2023 aan de Kamer aangeboden. 
 16. 16

  Praktijkgerichte programma's

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Sterk techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van Sterk Techniekonderwijs (STO)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage Maatschappelijke Diensttijd 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Dossier Maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aanpak voltijds- en meerurenbonus in het po

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  De nog te ontvangen brief over het lerarentekort.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 juni 2023 om 10.00 uur. De minister verzoeken de antwoorden uiterlijk 23 juni 2023 om 16.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Toetsen getoetst" van McKinsey & Company

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Dossier Toezicht en Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op publieksmonitor en laatste stand van zaken Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Commissieactiviteiten

  • di 06-06-2023 13.45 - 14.00 Petitie TU Delft - JMBC tot aanbieding petitie m.b.t. knellende positie van stromingsleer aan Nederlandse kennisinstellingen
  • wo 07-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
  • do 08-06-2023 10.15 - 12.00 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  • di 13-06-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer
  • wo 14-06-2023 13.30 - 17.30 Rondetafelgesprek Jonge makers in de culturele en creatieve sector en hun carrière
  • do 15-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 15-06-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Internationalisering hoger onderwijs
  • wo 21-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Erfgoed
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs over 2022
  • di 27-06-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) door Raad voor Cultuur
  • wo 28-06-2023 12.00 - 15.00 Commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen
  • do 29-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)
  • do 06-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
   
   
 31. 31

  Commissieactiviteiten


  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 32. 32

  Dossiers

 33. 33

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 
  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)
 34. 34

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  5. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  17. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Van Strien) (staatssecretaris OCW, minister J&V)
  26. Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten (El Yassini) (minister OCW)
  37. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 35. 35

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening