Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 mei 2023
10:45 - 11:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 17-5-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek van het lid Wuite (D66) om voor het zomerreces een technische briefing door de Raad voor Cultuur over het aanvraag-en beoordelingsproces BIS 2025-2028 in te plannen en vervolgens -ook voor het reces- het commissiedebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028. (Vóór de zomer van 2023 ontvangt de Kamer de beleidsreactie met de uitgangspunten voor de periode 2025-2028 en ook de conceptregeling van de BIS).

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Publicatie documenten n.a.v. een tweede Woo-verzoek Ongehoord Nederland!

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang nationaal historisch museum (Kamerstuk 31495-37)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verzoek tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending visiebrief lokale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van nieuw basisbeurssysteem voor WO dubbele bachelor-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport 2022 'Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het krantenbericht ‘Hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie van het rapport “State of play of academic freedom in the EU Member States”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actualisatie Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwikkelingen kwalificatiestructuur MBO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toekenningen Regionaal investeringsfonds mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomst bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsbrief onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie IBO "Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dossier governance in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Themarapport 'Schoolkosten en kansengelijkheid in het vo' van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek met betrekking tot ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs inzake de Scholen voor Persoonlijk VO

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader (Kamerstuk 36200-VIII-188)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsexamens vo 2022 (Kamerstuk 31289-531)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken DPIA Google Workspace for Education

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de Claims Conference inzake kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport 'Inventarisatie van de verrijkte schooldag'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  PIRLS-2021, internationaal vergelijkend onderzoek naar leesvaardigheid onder 10-jarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie documenten n.a.v. het WK Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van de OJCS-Raad van 7 maart 2023 (Onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda van de EU Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (onderwijs en cultuur/AV)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde Agenda OJCS Raad - Onderdeel Jeugd – 15 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  OJCS Raden 2e helft 2023

  Besluit
  • Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg betreffende de informele OJCS Raad (onderwijs en jeugd) d.d. 18 en 19 september 2023 vastgesteld op woensdag 13 september 2023
  • Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg betreffende de informele OJCS Raad (cultuur en sport) d.d. 25 en 26 september 2023 vastgesteld op dinsdag 19 september 2023
  • Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg betreffende de OJCS Raad (onderwijs, jeugd, cultuur en sport) d.d. 23 en 24 november 2023 vastgesteld op dinsdag 14 november 2023.
 46. 46

  Aanbod RvC voor technische briefing over advies culturele basisinfrastructuur 2025-2028 en adviestraject gericht op het bestel voor 2029 en verder

 47. 47

  Onderzoeksrapport Bespreekbaar maken seksualiteit in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nog te ontvangen brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met een korte beleidsreactie op de recent verschenen publieksmonitor over seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarin op aantal punten een update wordt gegeven van de voortgang die geboekt is binnen het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, te ontvangen in de week van 15 mei 2023.

  Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag d.d. 24 mei 2023. 
 49. 49

  Commissieactiviteiten

  • ma 22-05-2023 10.00 - 17.00 Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs over 2022 met beleidsreactie
  • ma 22-05-2023 14.00 - 14.45 Gesprek V100 over het thema Lerarentekort
  • di 23-05-2023 13.45 - 14.00 Petitie AOb aanbieding petitie m.b.t. stagevergoeding
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022, vragen aan regering (R: aan regering)
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • wo 24-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • wo 24-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • wo 31-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Zorg en onderwijs
  • wo 31-05-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over maatschappelijke diensttijd
  • do 01-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs over 2022
  • wo 07-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs
  • do 15-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 15-06-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Internationalisering hoger onderwijs
  • wo 21-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Erfgoed
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs over2022
  • do 29-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 06-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)
    
  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
   
 50. 50

  Commissieactiviteiten

 51. 51

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  5. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  7. Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (Van Baarle) (minister OCW)
  16. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Van Strien) (staatssecretaris OCW, minister J&V)
  24. Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten (El Yassini) (minister OCW)
  36. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 52. 52

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).

  36341 
  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)
 53. 53

  Dossiers en ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Dossier DUO
  Commissiedebat 005 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 006 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 007 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 008 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 009 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 010 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 011 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 012 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 024 Dossier Veiligheid op scholen
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 041 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 042 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 050 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 060 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs
  Commissiedebat Emancipatiebeleid
  Commissiedebat Governance in het onderwijs
  Commissiedebat Laaggeletterdheid
  Commissiedebat Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat Media
  Commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten
  Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen- en asielkinderen in het primair- en voortgezet onderwijs
  Commissiedebat Vervolgonderwijs
 54. 54

  Wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs (Kamerstuk 36 136) (inbrengdatum was 13 september 2022) en de antwoorden op het schriftelijk overleg over de uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data