Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 april 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6-4-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Woo-besluit over de contacten tussen het Nationaal Archief en VWS, RIVM en AZ inzake informatie met betrekking tot hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Type producties investeringsverplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief van de Raad voor Cultuur van 9 maart 2023 over het uitstel van het advies over de omgang met koloniale archieven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie over de beheersing van de internationale studentenstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomsten van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) rapport ‘PhD regulations in the Netherlands’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nazending beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de motie-Omtzigt c.s. die oproept tot het ontwikkelen van heldere normen voor de artikelen 1.3, lid 5 en 7.2 WHW en te bevorderen dat de Inspectie van het Onderwijs deze normen handhaaft, zodat Nederlands weer de standaard voertaal is aan hoger onderwijsinstellingen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Universiteiten van Nederland (UNL), mede namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) inzake het wetsvoorstel tot toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Kamerstuk 35765)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Open Science NL versnelt transitie naar open science

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, WGO Begrotingsonderzoek, WGO Cultuur, WGO Media en WGO Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026 (Kamerstuk 29338-262)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Voortgang programma ‘Erkennen & Waarderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Tijdpad wetstraject Screening Kennisveiligheid en uitwerking gewijzigd amendement van het lid Van der Woude c.s. over middelen voor het kennisveiligheidsbeleid (Kamerstuk 36200-VIII-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Derde advies Platform Perspectief Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op het verzoek van de commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023 (Kamerstuk 31289-532)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken Programma schoolmaaltijden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van het Lerarencollectief ‘De Noodklok luidt’ d.d. 8 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag 2022 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Adviesrapport 'Vrij voorsorteren op later: Aanbevelingen om vo-leerlingen de kans te geven verder te kijken dan typische mannen- en vrouwenberoepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Consultatie: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren – evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Commissieactiviteiten

  • vr 07-04-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Afschrift van de adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029
  • di 11-04-2023 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen'
  • wo 12-04-2023 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Mobieltjes in de klas
  • do 13-04-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Internationalisering hoger onderwijs
  • di 18-04-2023 18.00 - 21.30 Commissiedebat Wetenschapsbeleid
  • wo 19-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Onderwijs aan vluchtelingen- en asielkinderen in het primair- en voortgezet onderwijs
  • do 20-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
   
  • di 09-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 15 en 16 mei 2023
  • wo 10-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen
  • wo 17-05-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs over 2022 met beleidsreactie
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00Inbreng feitelijke vragenRapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022, vragen aan regering (R: aan regering)
  • ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
  • ma 22-05-2023 14.00 - 14.4 5Gesprek V100 over het thema Lerarentekort
  • wo 24-05-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • wo 31-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Zorg en onderwijs
  • wo 31-05-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over maatschappelijke diensttijd
  • do 01-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs over 2022
  • wo 07-06-2023 10.00 - 16.00 Commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden
  • do 15-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs over 2022
  • do 29-06-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 06-07-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
 31. 31

  Commissieactiviteiten

 32. 32

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  5. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  19. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Van Strien) (staatssecretaris OCW, minister J&V)
  44. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 33. 33

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  Aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk: procedurevergadering 9 maart 2023.
  Onthamerd en toegevoegd aan de agenda van de Kamer op 14 maart 2023. Plenaire behandeling: 29 maart 2023.


  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022. Geaggendeerd voor stemmingen op 22 maart 2023. Stemmingen uitgesteld op 28 maart 2023.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
 34. 34

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Dossier Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Dossier DUO
  Commissiedebat 006 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 010 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
  Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
  Commissiedebat 024 Dossier Toezicht en handhaving
  Commissiedebat 025 Dossier Veiligheid op scholen
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 033 Dossier Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 043 Dossier Mentale gezondheid van jongeren en studenten
  Commissiedebat 044 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 050 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 051 Dossier Erfgoed
  Commissiedebat 060 Dossier Media
 35. 35

  Dossiers

  Commissiedebat 070 Dossier Emancipatiebeleid
  Commissiedebat 080 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer