Commissiedebat : Wonen

De vergadering is geweest

29 september 2022
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten toegevoegd, verlenging commissiedebat met 1 uur en uitbreiding spreektijd*

Spreektijd 6 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • A. Kops (PVV)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang verbeterplan koopproces

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV) (Kamerstuk 34454-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-855)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) m.b.t. handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten platform hypotheken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847-759)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verschillende aangekondigde onderzoeken volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nationale prestatieafspraken woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak woondiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang programma Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) over de aandachtspunten coalitieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openbaarmaking van de stukken die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zijn opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Versnelling Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie WoonOnderzoekNederland 2021 (WoON2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bestuurlijke afspraken provincies woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport 'Effecten nieuw model WWS onzelfstandig'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden en analyse prijsstijgingen bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van de brieven aan de colleges van Gedeputeerde Staten, de colleges van Burgemeester en Wethouders en bestuursleden van woningcorporaties inzake de versnelling van de huisvestingsopgave van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actualiteit in huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Programma ´Betaalbaar wonen´

  Te behandelen:

  Loading data