Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

6 oktober 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende ontheffing van de heer A.W.R. Hubert uit de functie van lid van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over inzet Regio's aan de grens (Kamerstuk 32851-75)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage afhandeling Wob-verzoeken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022) (Kamerstuk 32802-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport van het CBS naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang van het programma Verbetering van het reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek verplichte registratie in de BRP bij kortdurend verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken van Basisregistratie Personen (BRP) in het algemeen en over de stand van zaken van de doorontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport impactanalyse voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openbaarmaking van informatie over Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport eeuwigdurende grafrust

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede incidentele suppletoire begroting 2022 van het Gemeentefonds inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitkomsten evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nazending nulmetingen MIN IenW Open op Orde

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief van het Presidium naar aanleiding van het verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de relatie tussen de Handreiking bewaren chatberichten (Handreiking) en de wetsinterpretatie van de Archiefwet, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de Wet open overheid (Woo)

 34. 34

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brief van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot de voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 6 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (o.a. Kamerstuk 33118-233)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Publicatie ‘Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022, eerste vervolgmeting’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het artikel in het Nederlands Dagblad over demografische ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzamelbrief warmtetransitie gebouwde omgeving en ondersteuning gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beleidsreactie op het rapport 'Aanpak Woningtekort' van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapporten RUG omtrent versnellingsmogelijkheden voor bezwaar- en beroepsprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nibud rapport Impactanalyse verandering huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording vragen van het lid Faber – Van de Klashorst naar aanleiding van de aangenomen motie (Kamerstukken 33118 en 34986, EA) ingediend door het lid Janssen c.s., heeft de Minister, na eerder een gelakte versie van een beslisnota over de Omgevingswet, ook de ongelakte versie vrijgegeven.

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  4, 5 en 6 oktober (week 40)
  - 36 065 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

  11, 12 en 13 oktober (week 41)
  - Begroting Algemene Zaken (36 200-IIIA), Kabinet van de Koning (36 200-IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (36 200-IIIC)
  - Begroting Koning (36 200-I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (36 200-VII)

  Te agenderen debatten
  5. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  6. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)
   
  Te agenderen dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (minister BZK, minister VWS)
  10. Dertigledendebat over de nationale prestatieafspraken Volkshuisvesting (Beckerman) (minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
 51. 51

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 06-10-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (TK35510-102)
  do 06-10-2022 15.00 - 17.15 Rondetafelgesprek Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
  wo 19-10-2022 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (TK35851)
  wo 19-10-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Burgemeesters
  do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-10-2022 14.30 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101) (tweede termijn, voortzetting van 19 september 2022)
  do 03-11-2022 14.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Het Nederlands Slavernijverleden (Derde RTG)
  ma 07-11-2022 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 52. 52

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Constitutionele toetsing
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Gesprek Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging