Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

15 september 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 15 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over de aanwezigheid van bewindspersonen bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van mevrouw mr. J.I.A. Lichtenberg tot lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders (Kamerstuk 36079)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beroep op CW Artikel 2.27 ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Budgettaire gevolgen maatregelenpakket versnelling woningbouw i.v.m. asielcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang concept instellingsregeling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnen constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Kamerstuk 35772-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samenstelling en benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Juridische definitie van racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanpak vierde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksagenda nieuwe verdeelmodel gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Contourennota financieringssystematiek medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 en voortgang weerbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie na samenvoegen gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot gemeente Dijk en Waard en de gemeenten Landerd en Uden tot gemeente Maashorst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Instelling en benoeming adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde n.a.v. van de motie van het lid Segers (Kamerstuk 35788-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslagen financieel toezicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Deelneming Staat aan Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending rapportage resultaten inventarisatie gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen, verwerkingen in processen en systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Start registratie kiesgerechtigden voor verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Woo besluit Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang t.a.v. van vier toezeggingen: over de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, over de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland, de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en over de uitvoering van drie moties betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de ‘sleepwet’ stemde

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36101)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Resultaten cultuuronderzoek IPKD en RBO

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang implementatie Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen Inspectieraad met betrekking tot de evaluatie van de aanwijzingen inzake rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Spreiding van de werkgelegenheid bij de Rijksoverheid 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aankondiging wetswijzing Wet Normering Topinkomens (2de evaluatiewet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de rijksbegroting 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief van de commissie Digitale Zaken inzake begrotings- en verantwoordingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Binnenlandse Zaken tussen 6 juli en 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 15 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorhang wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. periodieke beoordeling constructieve veiligheid en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Afschrift brief aan provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang verbeterplan koopproces

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verschillende aangekondigde onderzoeken volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (Kamerstuk 32847-759)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangen Vereniging Vrij Wonen (BVVW) m.b.t. handhaving op permanente bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van een schriftelijk overleg over Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-855)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (Kamerstuk 32847-747)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV) (Kamerstuk 34454-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitkomsten platform hypotheken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Lokale evaluaties Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; selectieve woningtoewijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Afschrift van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Eerste Kamerleden Kuit, Fiers, Janssen, Nicolaï, Van Dijk en Raven naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over toegezegde voortgangsinformatie en rapporten met betrekking tot de inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Maandrapportage mei 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake beantwoording schriftelijke vragen van het lid Moonen naar aanleiding van artikelen in Binnenlands Bestuur en de NRC over het verkeerd informeren van de Kamer over de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Actieplan hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Adviesrapport 'Wegnemen obstakels voor het isoleren van monumenten naar aanleiding van de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Nazending bijlage behorende bij brief inzake beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Hervorming huurtoeslag en huurverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  13, 14 en 15 september (week 37)
  - Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28 325, nr. 238)
  - Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 30/06)
  - 36 055 (Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader)
  - 36 071 (Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)

  11, 12 en 13 oktober (week 41)
  - Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
  - Begroting Koning (I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (minister BZK)
  9. Debat over de Staat van de rechtsstaat (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (minister BZK)
  13. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (minister BZK, minister VWS)
  22. Dertigledendebat over de nationale prestatieafspraken Volkshuisvesting (Beckerman) (minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
   
 74. 74

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 15-09-2022 13.30 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  ma 19-09-2022 14.00 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (TK36101)
  wo 28-09-2022 10.00 - 11.55 Rondetafelgesprek Opkoop vakantieparken
  wo 28-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie Personen en E-id
  do 29-09-2022 10.00 - 11.30 Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties van het ministerie van BZK
  do 29-09-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Wonen (de commissie besluit het debat met een uur te verlengen, tot 18.00 uur)
  do 06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 13-10-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  wo 19-10-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Burgemeesters
  do 20-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 10-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 17-11-2022 11.00 - 14.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-12-2022 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering
  do 08-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 22-12-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 75. 75

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur
  Gesprek Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (Tot nader order uitgesteld)
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties
  Commissiedebat Verkiezingen
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging