Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

2 juni 2022
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
Let op: datum en tijd gewijzigd i.v.m. overlap plenaire agenda

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging provincies Drenthe en Groningen voor werkbezoek inzake het inclusieve mobiliteitsnetwerk

 4. 4

  Uitnodiging Nordsol Amsterdam voor een werkbezoek "Van afval naar CO2-neutrale transportbrandstof" op 3, 6 of 10 juni 2022

 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Drinkwaterbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kennisgeving wijzigings-AMvB met tijdelijke overbruggingsregeling bestaande windturbineparken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag schriftelijk overleg over de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en IJsland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Mexico

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beleidsprogramma ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het IenW-Duurzaamheidsverslag 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag ILT 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport 'Doorlichting Rijkswaterstaat'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties over de behandeling van beleidsbrieven en wetgeving met gevolgen voor Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Overzicht van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Modernisering Spoorwegwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Door de commissie verzochte informatie over internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede halfjaarlijkse rapportage 2021 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Kornwerderzand 12 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Studie kosteneffectiviteit Electric Road Systems in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Terugkoppeling gesprek tussen staatssecretaris IenW en minister voor Klimaat en Energie over het 10-puntenplan van het Internationaal Energie Agentschap om olie te besparen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de KNAC 'Op weg met waterstof. Verhalen, feiten en cijfers'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Alkaya over het betrekken van de koepelorganisatie van verkeersvliegers bij het (her)certificeren van vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op het advies 'Van rijles naar rijonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport vijfde wettelijke evaluatie Dienst Wegverkeer (RDW)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tijdelijk verlengen geldigheid theoriecertificaten rijbewijs en praktijkexamen voertuigbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de verwachte actualisatie van de prognose van de reizigersaantallen voor de komende jaren door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  De voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  De staat van Ons Water over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluaties wateroverlast Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport RIVM inzake consumptie producten met PFAS uit de Westerschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken van moties en toezeggingen en actuele ontwikkelingen op het gebied van water

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen over de 21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Consultatie inzake aanpassing regelgeving chemische stoffen (REACH)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening Ozonlaag afbrekende stoffen (ODS)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verantwoordingsstukken Infrastructuur en Waterstaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Vierde nota van wijziging - Initiatiefwetsvoorstel Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Doorgeleiding door vaste commissie voor de Rijksuitgaven van de vragen gesteld door jonge wetenschappers tijdens de V-100

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Analyse ‘Woningbouwbehoefte en vliegtuiglawaai’ van NMH, mede namens meerdere organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie op de petitie over de krimp van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; de voorbereidingsgroep heeft op 31-05-2022 een kort gesprek met ministerie.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; de voorbereidingsgroep heeft overlegd op 21-04-2022; gesprek met ministerie is verzocht.
  3. Verduurzaming luchtvaart; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 25-05-2022.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek vindt plaats op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; notitie UPV opgesteld t.b.v. debat circulaire economie op 11-05-2022.
  6. Betalen naar gebruik; technische briefing zal plaatsvinden op 02-06-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; technische briefing zal plaatsvinden op 08-06-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; eerste deel factsheet ontvangen. Tweede deel factsheet (verduurzaming binnenvaart) wordt opgesteld.
  9. VTH-stelsel; startgesprek voorbereidingsgroep is gepland op 02-06-2022.
  Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Van Ginneken (D66));
  -Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022)
 47. 47

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces (8 juli 2022)

  02-06-2022 15.00 - 16.15 Technische briefing Betalen naar gebruik
  07-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie van de Vereniging Treinreizigers Vervoer over het spoor tussen Antwerpen en Weert
  07-06-2022 13.30 - 13.45 Petitie Go Clean rapport "Report Cigarette Filters/Cigarette Filters and Extended Producer Responsibility"
  07-06-2022 13.45 - 14.00 Petitie Toiletalliantie
  07-06-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Water*
  08-06-2022 13.30 - 14.30 Strategische Procedurevergadering IenW
  08-06-2022 16.00 - 17.00 Technische briefing Internationaal Spoorvervoer (hybride)
  08-06-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Regionale luchthavens; eerste spreker: Koerhuis (VVD)
  09-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS*
  14-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota IenW, Mobiliteitsfonds en Deltafonds*
  14-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers "Stiller en efficiënter vliegen: operationele aanbevelingen"
  14-06-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 IenW
  15-06-2022 14.00 - 14.45 Gesprek Eurocommissaris Timmermans over het Pakket Circulaire Economie* (hybride)
  15-06-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Milieuraad op 28 juni 2022*
  16-06-2022 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  22-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  22-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid
  23-06-2022 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW*
  27-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-Fiche: Ecodesign duurzame producten en Fiche: Strategie circulair textiel
  28-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Fietsersbond ter behoud van de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen
  29-06-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Duurzaam vervoer
  30-06-2022 14.00 - 20.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
  04-07-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 13 en 14 juli 2022
  05-07-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Maritiem
  06-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties
 48. 48

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Internationaal spoor (3 brieven)
  Commissiedebat Leefomgeving (6 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (2 brieven)

  Ingepland na het zomerreces:
  14-09-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  15-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid
  29-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Geurproblematiek; eerste spreker: Tjeerd de Groot (D66)
  12-10-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Programma van eisen voor de hoofdrailnetconcessie; eerste spreker: Van Ginneken (D66)
 49. 49

  Ongeplande plenaire debatten

  Debat
  Debat over de renovatie van de Afsluitdijk. Aangevraagd door het lid Van der Molen (CDA) bij de regeling van werkzaamheden op 24-05-2022

  Tweeminutendebatten
  - Verkeersveiligheid. Aangevraagd door het lid Van der Molen (CDA)
  Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Kamerstuk 30872-274). Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
 50. 50

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangemeld voor plenaire behandeling.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging Gemeentewet ter differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Op 02-02-2022 is de staatssecretaris verzocht de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer te sturen. Er is ambtelijk gerappelleerd. 
  4. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Plenaire behandeling is afgerond. Stemming is aangehouden. 
  5. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Plenaire behandeling is ingepland op 01-06-2022.
  6. Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, Wet volkshuisvesting BES, Wet financien openbare lichamen BES en Warenwet BES, ingediend op 08-03-2022, 36050
  Wetsverslag is geleverd op 12-05-2022.   
  7. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  8. Wijziging van de Havenbeveiligingswet, ingediend op 14-04-2022, 36077
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 31-05-2022. 
 51. 51

  Programma Dag van de Publieke Dienstverlening 23 juni 2022 en verzoek aan leden deel te nemen aan de geplande gesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Het lid De Hoop (PvdA) stelt voor om voor het zomerreces een rondetafelgesprek te organiseren over de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Het lid Van Esch (PvdD) stelt voor om het commissiedebat Leefomgeving na de zomer in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Het lid Minhas (VVD) stelt voor om het commissiedebat Programma van eisen voor de hoofdrailnetconcessie, dat is ingepland op 12 oktober 2022, zo spoedig mogelijk na het zomerreces in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data