Strategische procedurevergadering : Strategische procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 januari 2023
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • P.J.T. van Strien (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Planningsoverzicht OCW 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake invoeringstoets bij wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanhangige OCW-wetgeving


   36283  Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 21-12-2022

   36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 15-12-2022

   36229  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 21-10-2022

   36176  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu, 18-07-2022

   36136  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 20-06-2022

   36132  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 13-06-2022

   35968  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob, 17-11-2021

   35765  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven, 
  12-03-2021

   36165  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf, 08-07-2022
 4. 4

  Aanhangige initiatiefwetgeving

  36257 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) 30-11-2022.

  34538 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van de leden Kwint en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) 13-09-2016.

  34420 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) 25-02-2016.

  33925 Initiatiefwetgeving Voorstel van wet van de leden De Hoop en Van der Molen tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) 25-04-2014.

  30417 InitiatiefwetgevingV oorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) 21-12-2005.
 5. 5

  Planningsoverzicht OCW 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluitenlijst vorige Strategische procedurevergadering OCW