Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

13 oktober 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken.
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 29 september 2022 en de extra procedurevergadering van 6 oktober 2022 worden vastgested.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Appreciaties moties en amendementen Wet Hersteloperatie Toeslagen (Kamerstuk 36151)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stukken met betrekking tot de Algemene Financiële Beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet Belastingplan 2023 (36202)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorhangprocedure vermogenstoetsuitzonderingen n.a.v. het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beslisnota's beleidsagenda aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toetsingskaders voor de risicoregelingen van het Europees Stabilisatiemechanisme (ESM), Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) en het Resilience and Sustainability Trust (RST)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden brieven inzake bankensector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Informeren FSV-geregistreerden en tijdlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opsplitsen vanwege het lage Vpb-tarief (vennootschapsbelasting) en CbCR-statistieken (Country-by-country-statistiek)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvullende nota's actieve openbaarmaking pakket Belastingplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek inzake de belasting van personenauto’s en motorrijwielen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de moties en amendement ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen van 27 september 2022 en het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst van 13 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzuimboetebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanvullende reactie op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpassing uitvoeringsbesluiten SURE voor Roemenië en Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 04-10-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rode draden uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten van het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat inzake Betalen naar gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake een voorstel voor een gecombineerd commissiedebat Exportkredietverzekering/Handelsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. ma 17-10-2022 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 
  2. ma 31-10-2022 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 
  3. do 03-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  4. wo 16-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. do 17-11-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  6. wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
  7. do 24-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Autobelastingen
  8. wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelneminge
  9. do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  10. wo 07-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  11. do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  12. di 13-12-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  13. wo 14-12-2022 15.30 - 19.30 Commissiedebat Financiële markten
  14. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
  15. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
  16. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
  17. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  18. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  19. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  20. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
  21. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  22. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  23. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  24. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
  25. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  26. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  27. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  28. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
 34. 34

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  do 13-10-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën 
  do 20-10-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 10-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering procedurevergadering Financiën
  do 24-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 08-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 22-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  vr 25-11-2022 11.00 - 14.00 Werkbezoek Werkbezoek aan Gemeente Almere m.b.t. hersteloperatie toeslagen
  ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Nog te plannen
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
  Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber
 35. 35

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 7 oktober)

  Besluit: Ter informatie.

  N.b. De Wijzigingswet financiële markten 2022-II (36131) wordt in een wetgevingsoverleg behandeld, dat na afronding van de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023 zal worden ingepland.

   1, 2 en 3 november (week 44)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  8, 9 en 10 november (week 45)
  - Pakket Belastingplan 2023 (36 202 t/m 36 208)
  - 36 107 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)
  - 36 063 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie))

  6, 7 en 8 december (week 49)
  - stemmingen over alle begrotingen
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 36. 36

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 7 oktober)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  3. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  5. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  15. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
 37. 37

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit een rappèlbrief te sturen m.b.t. brief nr. 1. 
   
  1. 2022Z18137 Aan de minister van Financiën - Verzoek om de Kamer schriftelijk te informeren over toezegging ten aanzien van noodscenario's inzake de euro minister van Financiën (29-09-2022)
  2. 2022Z18186 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek commissie om kabinetsreactie op het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (29-09-2022)
  3. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën- Toeslagen ene Douane reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (27-09-2022)
  4. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (27-09-2022)
  5. 2022Z17285 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op vragen commissie over onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023) (16-09-2022)
  6. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC-artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
  7. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  8. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)