Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

15 september 2022
9:30 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 6 juli en 6 september 2022 worden vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 7 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stukken t.b.v. het plenaire debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst d.d. 13 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. commissiedebat Belastingdienst d.d. 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stukken t.b.v. commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) d.d. 8 september 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (Kamerstuk 28165-370)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoeringswet verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en Maatoug houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (Kamerstuk 35523)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Fiscale verzamelwet 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Concept regeling EMU-norm 2023 decentrale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wet Schuldsanering natuurlijke personen inzake boedelrekening WSNP

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  MOB-jaarrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op BIT-advies Adviescollege ICT-toetsing inzake Digitaliseren Schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toestemming deelname ambtenaren van het ministerie van Financiën aan technische briefing over Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afronding werkzaamheden Derivatencommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over de toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD) (Kamerstuk 31066-1097)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Visie op het Bankenlandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstukken 28165-368)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verlenging regeling ontheemden Oekraïne omwisselen hryvnia

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over uitbreiding invoercapaciteit LNG (Kamerstuk 29023-304)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brieven inzake wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Evaluatierapport van de Stichting Economisch Onderzoek over de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  HADK-analyse ("hand aan de kraan"-analyse) emissievrije personenauto's 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport van de consultant Partner in Compliance 'Beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen'

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Versterking van de aanpak van dividendstripping

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brieven inzake Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Aanbod voor een vertrouwelijke briefing over de fiscale behandeling van Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Kamerstuk 31066-1061)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoord op de vraag van het lid Edgar Mulder, gesteld tijdens de plenaire vergadering van 7 september 2022, over hoe de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitwerkt bij een aanmerkelijkbelanghouder die zich vanuit een niet EU-land in Nederland gaat vestigen (immigratie) (Kamerstuk 35496)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Rapport Wise Persons Group Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzending van documenten die vallen onder het tweede Woo-besluit inzake onder meer memo palmen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen commissie over fiche: Wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen (Kamerstuk 22112-3402)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Ontwerpkeuzes van de digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanbieding advies ERK over wetgevingsvoorstellen inzake het beheren van nieuwe eigen middelen ter financiering van NextGenerationEU

 60. 60

  Verslag van een politieke dialoog over de digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Kabinetsvisie toekomst Economische en Monetaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Non-paper financiering Repower EU

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Antwoorden op vragen commissie over Fiche: Verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen (Kamerstuk 22112-3459)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Publicatie van een voorstel-raadsuitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Gezamenlijke verklaring Pijler 2

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanbieding speciaal verslag 'De aankoop door de EU van COVID-19-vaccins - voldoende doses veiliggesteld na een trage start, maar prestaties van het proces niet voldoende beoordeel' van ERK

 69. 69

  Aanbod gesprek over Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht Raad van State

  Besluit: Openbaar gesprek met de Raad van State inplannen op maandag 3 oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur over de op Prinsjesdag te ontvangen Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van State.

  Noot: De Raad van State biedt de vaste Kamercommissie voor Financiën aan een openbaar gesprek in te plannen over de op Prinsjesdag te ontvangen Najaarsrapportage in het kader van zijn taak als onafhankelijk begrotingstoezichthouder, voortvloeiende uit het Stabiliteitsverdrag dat 25 EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
 70. 70

  Behandeling van de Miljoenennota 2022 c.a. en de begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Aanbieding update publicatie 'Stresstest kosten van levensonderhoud' van CPB

 72. 72

  Aanbieding publicatie 'Burgerperspectieven 2022' van SCP

 73. 73

  Aanbieding rapport ' European Fiscal Monitor' van RvS

 74. 74

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  Noot:
  • In de strategische procedurevergadering van 23 juni jl. heeft de commissie besloten tot een pilot waarbij leden wordt verzocht zichzelf via Parlis aan te melden als deelnemer bij commissiedebatten. Bij de commissiedebatten die reeds in de eerste twee weken na het zomerreces zijn geagendeerd is dit vooralsnog niet in alle gevallen gebeurd.
  • Onder agendapunt 70 is besloten het volgende brede commissiedebat over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF) in te plannen op 12 april 2023.
   
  1. ma 26-09-2022 14.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  2. di 27-09-2022 16.30 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen
  3. do 29-09-2022 12.30 - 16.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  4. ma 17-10-2022 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  5. do 20-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  6. ma 31-10-2022 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  7. do 03-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. wo 16-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  9. do 17-11-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  10. wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
  11. do 24-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Autobelastingen
  12. wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  13. do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  15. wo 14-12-2022 15.30 - 18.30 Commissiedebat Financiële markten
  16. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
  17. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
  18. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  19. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  20. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
  21. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  22. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  23. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  24. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
  25. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  26. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  27. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  28. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
 75. 75

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot:
  • Bij de commissie-regeling van werkzaamheden is besloten het commissiedebat Doorstroomvennootschappen in te plannan na afronding van de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023, doch voor het einde van het jaar.
  • Onder agendapunt 22 is besloten het nog ongeplande commissiedebat Betalingsverkeer samen te voegen met het commissiedebat Financiële Markten op woensdag 14 december 2022.
  • Onder agendapunt 24 is besloten om na afronding van de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023 een commissiedebat Vermogensongelijkheid in te plannen met als basis het IBO Vermogensverdeling en de op Prinsjesdag te ontvangen kabinetsreactie daarop.
  • Onder agendapunt 54 is besloten het commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw begin 2023 in te plannen.
   
  1. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen (november/december 2022)
  2. Commissiedebat Europese btw (nog niet ingepland)
  3. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie (nog niet ingepland)
  4. Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (januari/februari 2023)
  5. Commissiedebat Vermogensongelijkheid (november/december 2022)
 76. 76

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: 
  • Bij de behandeling van de brievenlijst is besloten in te gaan op een aanbod van de gemeente Almere om een werkbezoek te organiseren in relatie tot de Hersteloperatie Toeslagen.
  • Bij de commissie-regeling van werkzaamheden is besloten op korte termijn een gesprek met de de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) in te plannen.
  • Onder agendapunt 48 is besloten een aanbod m.b.t. een besloten, vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber te aanvaarden.
  • Onder agendapunt 72 is besloten een gesprek in te plannen op maandag 3 oktober van 12.30 uur tot 13.30 uur over de op Prinsjesdag te ontvangen Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van State.
  • Onder agendapunt 77 is besloten in te gaan op het aanbod t.a.v. een openbare toelichting op het jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer (ERK) door Nederlandse ERK-lid, dhr. Stef Blok, op donderdag 13 oktober 2022.

  Procedurevergaderingen
  do 15-09-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 29-09-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 13-10-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 20-10-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 10-11-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 24-11-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 08-12-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering
  do 22-12-2022 10.00 11.00 Procedurevergadering

  Overige activiteiten
  ma 26-09-2022 17.30 - 19.30 Technische briefing Belastingplan 2023
  wo 28-09-2022 17.30 - 19.00 Technische briefing IBO Vermogensverdeling
  ma 03-10-2022 12.30 - 13.30 Gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
  do 13-10-2022 (tijd n.t.b.) Openbare toelichting door de heer Stef Blok op het Jaarverslag 2022 van de Europese Rekenkamer

  Nog te plannen
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
  Gesprek met de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)
  Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber
  Werkbezoek aan de gemeente Almere m.b.t. Hersteloperatie Toeslagen

   
 77. 77

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op delangetermijnagenda van 9 september)

  Besluit: Ter informatie.

  27, 28 en 29 september (week 39)
  - Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/06)
  - Tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (CD 8/9)

  4, 5 en 6 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  8, 9 en 10 november (week 45)
  - Pakket Belastingplan 2023

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 78. 78

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 september)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  8. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  11. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  2. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  4. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  7. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
   
 79. 79

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2022Z13232 Derden - reactie bewindspersoon afschrift vragen inzake een verzoek om aandacht voor persoonlijke situatie (27-06-2022)
  2. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  3. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)