Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

30 november 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • R. Raemakers (D66)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 30 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36002 Derde Nota van wijziging inzake Verzamelwet VWS 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afdoen schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorhang van de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beslisnotitie EU-prioritering op basis van werkprogramma Europese Commissie 2023

 7. 7

  Informatieplan VWS 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg & wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de conclusies over maatregelen tegen het coronavirus n.a.v. het tweede rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Kabinetsbesluit PALLAS (Kamerstuk 33626-16)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK verantwoordingsjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op petitie 'Behoud de keuzevrijheid voor insuline bij diabetes type 1' door DON

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de tekenaanpak en de ziekte van Lyme

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Proces besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Juridische impactanalyse Wegiz - EHDS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op motie Paulusma en Van den Berg over de mogelijkheden voor een wettelijke keuzerecht op digitale zorg voor patiënten (Kamerstuk 31765-596)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vertrouwelijke informatie over geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op aanbevelingen NVMM voor bestrijding van antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Sluiskandidaten eerste helft 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over hoe het wetsvoorstel actualisering lichaamsmateriaalwetgeving zich verhoudt tot de wet zeggenschap lichaamsmateriaal en de Europese verordening lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Maatregelen (energie)prijzen (semi-)collectieve sector VWS-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de lelden Ceder en Kat over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft (Kamerstuk 24515-640)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het openbaarmaking van de chat- en SMS-berichten inzake de ‘mondkapjesdeal’ met Relief Goods Alliance

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 32402-76)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Openbare jaarverantwoording, voornemen tijdelijk later tijdstip voor openbaarmaking

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie op een brief inzake Wlz en Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (Kamerstuk 31765-651)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie om de Tweede Kamer te informeren over afdoening van de motie Van Gerven over een backpay regeling voor weduwen en de collectieve erkenning Indische gemeenschap in Nederland (Kamerstuk 35570-XVI-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Laboratoriumzorg Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Advies Gezondheidsraad Voedingsnormen voor energie en Onderzoek naar alcohol-marketing via Social Media

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over signalen m.b.t. de tarieven van ongecontracteerde aanbieders van wijkverpleging en ggz voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg over middels afrekenbare voorstellen een einde maken aan de vrijblijvendheid in de ggz om van elkaar te leren (Kamerstuk 25424-634)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken beweegbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde Agenda Sportraad 29 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel om t.b.v. de strategische procedurevergadering (Spv) op 1 februari a.s. (van 11.30 tot 12.30 uur) een jaarplanning aan de bewindspersonen van VWS te vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), inzake het pseudonimiseren van medische gegevens ten behoeve van onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel praktische afspraken geconsolideerde wetteksten

 43. 43

  Stafnotitie verzoek voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 25 november 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  3. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  5. Kamerstuk 36198 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 16 november 2022. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  7. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36 179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. Op 7 oktober 2022 is het verslag uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36 194 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Ontvangen d.d. 14 september 2022. Op 8 november 2022 is het verslag uitgebracht. 
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  Geen wetsvoorstellen waarvan de inbrengdatum van het (nader) verslag is vastgesteld of nog niet vastgesteld.
 47. 47

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 25 november 2022)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021, 15 maart 2022 en nogmaals opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022 en opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022).
  3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke voorzieningen te kampen hebben (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
  11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  15. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  17. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
 48. 48

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD d.d. 2 juni 2022)
  • Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD d.d. 28 september 2022)
  • Tweeminutendebat Kabinetsreactie op het WRR–rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak’ (CD d.d. 29 september 2022)
  • Tweeminutendebat Acute Zorg (CD d.d. 9 november 2022)
 49. 49

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met het definitief inplannen van het commissiedebat Verduurzaming in de zorg op 9 maart 2023.

  A. Reeds ingepland:
  1. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  2. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  3. CD Mondkapjesdeal (do 1 december 2022, 10.00 - 16.00 uur)
  4. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (wo 7 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD Leefstijlpreventie (do 8 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  6. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (do 15 december 13.00 - 19.00 uur).
  7. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  8. CD Medische ethiek / orgaandonatie (26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
  9. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  10. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  11. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  12. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  13. CD EU Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  14. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  15. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. In concept ingepland:
  1. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur).

  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
 50. 50

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Bloedvoorziening 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  4. CD Caribisch Nederland - VWS nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD E-health / slimme zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  9. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg nog geen geagendeerde brieven.
  11. CD GGZ / Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven.  
  12. CD Goed bestuur in de zorg 4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  14. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  15. CD IGJ 1 geagendeerde brief d.d. 10 oktober 2022. 
  16. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven.  
  17. CD Medisch zorglandschap 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  18. CD Ouderenzorg 4 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  19. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  20. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  21. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  22. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  23. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  24. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  25. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  26. CD Wmo 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  27. CD Ziekenhuiszorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  28. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  29. CD Zwangerschap en geboorte 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 51. 51

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over Vrije artsenkeuze (ma 5 december 2022, 10.15 - 13.15 uur).
  2. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming' ntb.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 52. 52

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Gesprek Eilandraad Sint Eustatius (di 6 december 2022, 17.00 - 18.00 uur).
  2. Technische briefing Ontwikkelingen rondom het coronavirus (di 13 december 2022, 16.30 - 18.00 uur). 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 53. 53

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea, namens commissie voor Gezondheid en Welzijn van Koreaanse parlement, om gesprek over samenwerking in de gezondheidssector d.d. 15 december 2022

 54. 54

  Rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Inplanning commissiedebat Mondkapjesdeal op 21 december 2022

  Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van het CD Mondkapjesdeal op woensdag 21 december 2022 van 10.00 tot 16.00 uur. 

  Noot: Naar aanleiding van een e-mailprocedure over het verzoek van het lid Agema (PVV), mede namens Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB), heeft de commissie op 25 november 2022 besloten het commissiedebat Mondkapjesdeal van 1 december 2022 uit te stellen tot de laatste week voor het Kerstreces.