Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

16 november 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H. Bevers (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • J. van den Hil (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 16 november 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 36198)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  EU-stafnotitie behandelvoorstel EU-Gezondheidsraad d.d. 8 en 9 december 2022

 6. 6

  Werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Raadsaanbeveling EU-aanpak van Kankerscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening lichaamsmateriaal.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Bevindingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken meldpunt orgaanhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over personeelstekorten bij ambulancediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het boek ‘Een gezonde toekomst’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over herstart verkoopproces Intravacc B.V. (Kamerstuk 34951-7)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen die gesteld zijn tijdens het dertigledendebat staat van het Hotspotarchief Covid-19 van 4 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (Kamerstuk 29477-784)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  NZa monitor zorgverzekeringen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2021 PGT Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsprogramma pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verduurzaming van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Monitor Drugsincidenten (MDI) en THC-Monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 oktober 2022, over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Monitor postmortale weefselketen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Mondzorg jeugdigen, minima en kwetsbare ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vervolgonderzoeken 'Onbeperkt Meedoen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang behandeling Wlz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Openbare jaarverantwoording, voornemen tijdelijk later tijdstip voor openbaarmaking

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over bestuurlijke afspraken 2023 Zvw-pgb (Kamerstuk 25657-352)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Instelling Nationaal Rapporteur Verslavingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitwerking stelselonderwerpen Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Status spoedeisende geneeskunde voorlopig ongewis’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Referentiekader spreiding en beschikbaarheid en Capaciteitsmodel Meldkamer Ambulancezorg 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie van de motie van de leden Omtzigt en Dassen over voor 7 november komen met een brief met oplossingsrichtingen voor chronisch zieken die veel energie gebruiken (Kamerstuk 36202-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. blokkeren toegang tot Wlz voor chronische GGZ-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Lijst vervolgzorg n.a.v. het VSO Verzamelbrief ggz en de Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken beleid Oorlogsgetroffenen WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitkomst inventarisatie spreektijden wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken d.d. 21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur

  Besluit: Ter informatie.

  In reactie op de inventarisatie zijn de volgende aanmeldingen en indicatieve totale spreektijden (inclusief tweede termijn) doorgegeven:  
  1. Richardson (VVD) - 20 minuten
  2. Raemakers (D66) - 15 minuten
  3. Maeijer (PVV) - 15 minuten
  4. Peters (CDA) - 25 minuten
  5. Hijink (SP) - 12 minuten
  6. Mohandis (PvdA) - 12 minuten 
  7. Westerveld (GroenLinks) - 20 minuten
  8. Ceder (ChristenUnie) - 12 minuten
  9. Van der Staaij (SGP) - 10 minuten
         Totale spreektijd (inclusief tweede termijn): 136 minuten.
 40. 40

  Uitkomst inventarisatie spreektijden wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Sport en Bewegen d.d. 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur

  Besluit: Ter informatie.

  In reactie op de inventarisatie zijn de volgende aanmeldingen en indicatieve totale spreektijden (inclusief tweede termijn) doorgegeven:  
  1. Heerema (VVD) - 20 minuten 
  2. Van Dijk (CDA) - 25 minuten
  3. Maeijer (PVV) - 15 minuten
  4. Van der Laan (D66) - 20 minuten 
  5. Mohandis (PvdA) - 15 minuten
  6. Van Nispen (SP) - 15 minuten 
         Totale spreektijd (inclusief tweede termijn): 107 minuten.
 41. 41

  Data procedurevergaderingen januari t/m juli 2023

  Besluit: Ter informatie.
  1. woensdag 18 januari 2023 10.15 - 11.30 uur             
  2. woensdag 01 februari 2023 10.15 - 11.30 uur         
  3. woensdag 15 februari 2023 10.15 - 11.30 uur             
  Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  1. woensdag 08 maart 2023 10.15 - 11.30 uur              
  2. donderdag 23 maart 2023 10.15 - 11.30 uur       
  3. woensdag 05 april 2023 10.15 - 11.30 uur 
  4. woensdag 19 april 2023 10.15 - 11.30 uur                                    
  Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023 
  1. woensdag 10 mei 2023 10.15 - 11.30 uur
  2. woensdag 24 mei 2023 10.15 - 11.30 uur 
  3. woensdag 07 juni 2023 10.15 - 11.30 uur 
  4. woensdag 21 juni 2023 10.15 - 11.30 uur 
  5. woensdag 05 juli 2023 10.15 - 11.30 uur 
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 10 november 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Plenaire behandeling voorzien voor komende woensdag 16 november 2022 vanaf 17.40 uur:
  1. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  3. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  7. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36 179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. Op 7 oktober 2022 is het verslag uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36 194 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Ontvangen d.d. 14 september 2022. Op 8 november 2022 is het verslag uitgebracht. 
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  Geen wetsvoorstellen waarvan de inbrengdatum van het (nader) verslag is vastgesteld of nog niet vastgesteld.
 45. 45

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 10 november 2022)

  Besluitl: Ter informatie.
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over de hoge energierekeningen waarmee publieke voorzieningen te kampen hebben (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
  11. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  13. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  14. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  15. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
 46. 46

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD d.d. 2 juni 2022)
  • Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD d.d. 28 september 2022)
  • Tweeminutendebat Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (inclusief onderzoek ‘Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking) (Kamerstuk 24 170, nr. 253).
  • Tweeminutendebat Kabinetsreactie op het WRR–rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak’ (CD d.d. 29 september 2022)
  • Tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie (CD d.d. 2 november 2022) 
  • Tweeminutendebat Acute Zorg (CD d.d. 9 november 2022)
 47. 47

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van het commissiedebat Medische Ethiek en het commissiedebat Ontwikkelingen rondom coronavirus. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  2. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken (ma 21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  3. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  4. CD Mondkapjesdeal (do 1 december 2022, 10.00 - 16.00 uur). 
  5. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  6. CD Mondkapjesdeal (do 1 december 2022, 10.00 - 16.00 uur)
  7. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (wo 7 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD Leefstijlpreventie (do 8 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  9. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (do 15 december 13.00 - 19.00 uur).
  10. CD Arbeidsmarktbeleid (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  11. CD Medische ethiek / orgaandonatie (26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
  12. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  13. CD Medische preventie * (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  14. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  15. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  16. CD EU Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  17. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  18. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  * CD Medische preventie was ingepland op 8 februari 2023 en is verplaatst zodat ook de minister van VWS aan het debat kan deelnemen.

  B. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 48. 48

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Bloedvoorziening 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  4. CD Caribisch Nederland - VWS nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD E-health / slimme zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  9. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg nog geen geagendeerde brieven.
  11. CD GGZ / Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven.  
  12. CD Goed bestuur in de zorg 4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  14. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  15. CD IGJ 1 geagendeerde brief d.d. 10 oktober 2022. 
  16. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven.  
  17. CD Medisch zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  18. CD Ouderenzorg 4 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  19. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  20. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  21. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  22. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  23. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  24. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  25. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  26. CD Wmo 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  27. CD Ziekenhuiszorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  28. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  29. CD Zwangerschap en geboorte 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 49. 49

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming', nader te bepalen.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  3. RTG over Vrije artsenkeuze i.r.t. het Integraal Zorgakkoord. In de pv d.d. 2 november 2022 is dit verzoek van het lid Agema (PVV) gehonoreerd. Genoemd lid zal een uitgewerkt voorstel ten behoeve hiervan aan de commissie doen toekomen.
 50. 50

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing SER-advies over jeugdzorg met spoed omzetten in tastbaar beleid (wo 16 november 2022, 17.00 - 18.00 uur)

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 51. 51

  Opzet rondetafelgesprek Vrije Artsenkeuze

 52. 52

  Stand van zaken jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 11 oktober 2022, over het bericht ‘Tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie om informatie over de doorrekening van het Integraal Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Regeringsafvaardiging WK voetbal in Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek Openbaar Lichaam St. Eustatius, namens Eilandsraad, om gesprek m.b.t. situatie rond medische hulp op het eiland en functioneren van ZCJN (zorgkantoor) d.d. 5-9 december 2022

 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (Kamerstuk 31839-871)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 november 2022 (onderdeel Jeugd)

  Te behandelen:

  Loading data