Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

12 oktober 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de nog te verwachten wetgeving tot januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  35844 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  35942 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Samenhang initiatiefwetsvoorstel legale medicamenteuze afbreking door de huisarts en kabinetsreactie wetsevaluatie Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies Gezondheidsraad rond testen bloeddonaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rectificatie verkennende studie tolken in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meijeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2022, over de beschuldigingen van corruptie aan het adres van de voorzitter van het OMT Jaap van Dissel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Signalement passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel GVS-modernisering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tussentijdse aanpassing van de gereguleerde tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor 2023 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Taakopdracht technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsvisie seksuele gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie om nadere toelichting zevende incidentele suppletoire begroting (beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 2.27, tweede lid, CW 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over het ondersteunen van sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de problemen komen (Kamerstuk 30234-321)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  European Paralympic Championships 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ondersteuning mantelzorg en informele zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Appreciatie amendementen wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Kamerstuk 35824)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een onverplichte tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met langdurige Post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Visie volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brieven afkomstig van het vervallen dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode (aangevraagd door het lid Omtzigt bij de RvW d.d. 28 juni 2022).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Brief afkomstig van het vervallen dertigledendebat over het bericht dat het ministerie een RIVM-memo over het vastlopen van de zorg niet met de ziekenhuizen deelde (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW d.d. 28 juni 2022).

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief afkomstig van het vervallen plenaire debat over wonen en zorg (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW d.d. 5 juli 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 6 oktober 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 
  3. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief d.d. 6 oktober 2022 stelt de minister dat hij de Kamer vóór het einde van dit jaar zal informeren welke inhoudelijke koers hij wil gaan inzetten.
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36156 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting). Op 14 september 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  7. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  8. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  9. Kamerstuk 36200-XVI - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023. Op 29 september 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  10. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. De inbrengdatum van het verslag was op 5 oktober 2022.
  11. Kamerstuk 36 198 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting). Inbrengdatum van feitelijke vragen was op 11 oktober 2022. 
 48. 48

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 

  Inbrengdatum reeds vastgesteld:
  1. Kamerstuk 36194 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Ontvangen d.d. 14 september 2022. Inbrengdatum verslag d.d. 2 november 2022 te 14.00 uur. 
 49. 49

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 6 oktober 2022)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  4. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  9. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 september 2022).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer sportclubs op omvallen staan (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 27 september 2022).
 50. 50

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6)
  • Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9)
  • Tweeminutendebat Eindrapportage Programma Volwaardig Leven (inclusief onderzoek ‘Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking) (Kamerstuk 24 170, nr. 253).
 51. 51

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen

  Besluit: Ter bespreking de vraag of de commissie kan instemmen met de concretisering van de inplanning van de nog in te plannen commissiedebatten (B).

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Integraal Zorgakkoord (wo 12 oktober 2022, 15.00 - 20.00 uur)
  2. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  3. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  4. CD Medische ethiek/orgaandonatie (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  6. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken (ma 21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  7. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ma 28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  8. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  9. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (wo 7 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  10. CD Leefstijlpreventie (do 8 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)

  B. In concept ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  2. CD Gehandicaptenbeleid (wo 01 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  3. CD Medische preventie (wo 08 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  4. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  6. CD Pakketbeheer (wo 07 juni 2023,  13.00 - 17.00 uur).
  7. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).
     
    C. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 52. 52

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: 
  • De commissie besluit om in november 2022 een commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus in te plannen, voorafgegaan door een technische briefing. 
  1. CD Bloedvoorziening 1 geagendeerde brief d.d. 26 augustus 2022. 
  2. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  3. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  4. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Goed bestuur in de zorg 4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  7. CD Hulpmiddelenbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 2 september 2022.  
  8. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  9. CD IGJ geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven.  
  11. CD Medisch zorglandschap 1 geagendeerde brief d.d. 22 augustus 2022. 
  12. CD Mondkapjesdeal 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  13. CD Ouderenzorg 1 geagendeerde brief d.d. 5 juli 2022. 
  14. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  15. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  16. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  17. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  18. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  19. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  20. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  21. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  22. CD Ziekenhuiszorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  23. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  24. CD Zwangerschap en geboorte 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022. 
 53. 53

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica d.d. 13 oktober 2022, 10.00 - 13.00 uur. 
  2. RTG over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan d.d. 31 oktober 2022, 10.15 - 14.30 uur. 
  3. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming' d.d. 15 december 2022, 10.00 - 13.00 uur. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland: 
  1. Technische briefing door Veiligheid NL over sportblessures (di 15 november 2022, 17.00 - 18.00 uur).

  Nog in te plannen:
  1. Technische briefing Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het Advies van de NZa 'Passende acute zorg'.
  2. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 55. 55

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2022, over de deal met Van Lienden

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van de voorbereidingsgroep t.b.v. de adviesaanvragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en deskundigen inzake het gebruik van data van oversterfteonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie op de conclusies over maatregelen tegen het coronavirus n.a.v. het tweede rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data