Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering moet nog plaatsvinden

7 september 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Instroom medische vervolgopleidingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Halfjaarplan 2e helft 2022 van de Stichting Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Revaccinatie COVID-19 najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  NZa monitor 'Toegankelijkheid van Zorg' en RIVM rapport 'De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herstart verkoopproces Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatierapport programma 'Goed Gebruik Geneesmiddelen' 2012-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op petitie Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen over afbouwen van psychoactieve medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vormgeving risicovereveningsmodel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies van de Gezondheidsraad ‘Screening op huidkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op moties Nationaal Programma Kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  EuthanasieCode 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren van het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over 'De Kunst van het Innoveren'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  RIVM bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2022 en RIVM-rapport feiten en cijfers acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezegging, gedaan tijdens het debat over het Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2021 (35830-XVI) op 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (Kamerstuk 30371-47)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede internationaal statement naar Rusland en Belarus op sportgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzamelbrief ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Pgb in wooninitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoord op de vraag van het lid van den Berg, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 juni 2022, over de Wlz-premie en het borgen van transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Adviesrapport van de Zorginstituut Nederland over 'Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op een burgerbrief inzake werking CIZ, langdurige zorg (Wlz) en PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en IVESCR

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Informatievoorziening aan de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Advies van de Gezondheidsraad over 'Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleidsreactie RVS-Verkenning ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ en ZIN-advies ‘Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’ en Vaccinatiegraadrapport 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Diverse onderwerpen op het gebied van preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op reportage over gezinnen in de noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie en financiering van 113 Zelfmoordpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Opvolging aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanpak drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging (Kamerstuk 32793-606)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Ontwikkelingen gezondheidssituatie in de Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang Programma preventie in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Nader verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29477-749)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 7 juli 2022)

  Voorstel: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35 824 - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair is gevraagd het debat zo snel als mogelijk in te plannen.  
  2. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De stemmingen zijn voorzien na het zomerreces. 
  3. Kamerstuk 35 833 - Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  4. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  5. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 
  6. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  7. Kamerstuk 36 086 - Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 30 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Aangemeld voor pelnaire behandeling d.d. 6 juli 2022.
  8. Kamerstuk 36 135 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Op 24 juni 2022 is het verslag uitgebracht. De stemmingen zijn voorzien op 7 juli 2022.
  9. Kamerstuk 36 120-XVI - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2022). Op 28 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
 64. 64

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Voorstel: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 35 844 - Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  5. Kamerstuk 35 942 - Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36 100-XVI - Jaarverslag en Slotwet Ministerie van VVW voor het jaar 2021. Op 7 juni 2022 zijn de verslagen houdende een lijst van vragen en antwoorden uitgebracht.
  8. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
 65. 65

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Voorstel: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 36156 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting). Ontvangen d.d. 1 juli 2022. 
  2.  Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 5 juli 2022. 
  3. Kamerstuk 36167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Ontvangen d.d. 7 juli 2022.
 66. 66

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Voorstel: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  4. Debat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid Van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022);
  6. Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  7. Dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie een RIVM-memo over het vastlopen van de zorg niet met de ziekenhuizen deelde (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022).
  9. Debat over de woon- en zorgplannen van het kabinet (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 5 juli 2022).
 67. 67

  Overzicht tweeminutendebatten

  Voorstel: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6).
 68. 68

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Voorstel: Ter informatie.  

  1) Het CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (1, onder B) zal worden ingepland na het zomerreces voor de Algemene Politieke Beschouwingen.


  2) reeds nu debatten in het voorjaar 2023 wilt inplannen (onder C).
   

  Voorgesteld wordt om over de planning en invulling van het CD Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (2, onder B) een besluit te nemen in de procedurevergadering van 7 september 2022, na ontvangst van de toegezegde brief over wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen. 

  A. Reeds ingepland:
  1. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten (do 15 september 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  2. CD Caribisch Nederland VWS, (wo 5 oktober 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  3. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 10 oktober  2022) (wo 05 oktober 2022, 14.30 - 17.30 uur)
  4. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)

  B. Nog in te plannen in het najaar:
  1. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus
  2. CD Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (in concept ingepland op wo 28 september 2022, 13.30 - 18.30 uur)
  3. CD Kabinetreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak" (do 29 september 2022, 13.30 - 19.30 uur)
  4. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  5. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  6. CD Medische ethiek (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  7. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  8. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2023 (21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  9. WGO Onderdeel Sport en Bewegen begroting VWS voor het jaar 2023 (28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  10. CD Leefstijlpreventie (do 08 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)

  C. Nog in te plannen in het voorjaar 2023:
  1. CD Medische preventie (begin 2023)
  2. CD Gehandicaptenbeleid (begin 2023)
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (begin 2023)
  4. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (voorjaar 2023)
  5. CD Geneesmiddelenbeleid (voorjaar 2023)
  6. CD Verslavingszorg/drugspreventie (voorjaar 2023)
  7. CD Pakketbeheer (juni 2023)
  8. CD Zorgverzekeringswet (juni 2023).

  D. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 69. 69

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Voorstel: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 70. 70

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Voorstel: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing NLsportraad over hun werkprogramma (do 8 september 2022, 10.00 - 11.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Technische briefing NZa over de acute zorg (na ontvangst kabinetsreactie)
  2. Technische briefing Europese Commissie over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, te plannen in september 2022.
  3. Technische briefing met het Capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers, ( di 4 oktober 2022, 16.30-17.30 uur).  
 71. 71

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Voorstel: Ter informatie.  

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 72. 72

  Woo-besluiten inzake documenten communicatie rondom Kamerdebat van 7 april 2022 over de mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven