Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

7 september 2022
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • H. Bevers (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • F. Sahla (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over behandeling ontwerpbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mandaatvoorstel invulling rapporteurschap Begroting VWS 2023

  De commissie heeft reeds de leden Van den Hil (VVD), Van den Berg (CDA) en Van Houwelingen (FVD) benoemd tot rapporteurs van de begroting VWS 2023.
 5. 5

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  36002 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamel-wet VWS 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Instroom medische vervolgopleidingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Halfjaarplan 2e helft 2022 van de Stichting Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Revaccinatie COVID-19 najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  NZa monitor 'Toegankelijkheid van Zorg' en RIVM rapport 'De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2022, over het bericht ‘Onderzoek: vaccins speelden geen rol bij hogere sterftecijfer tijdens laatste coronagolf’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Herstart verkoopproces Intravacc B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatierapport programma 'Goed Gebruik Geneesmiddelen' 2012-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op petitie Vereniging Afbouwmedicatie en Stichting Opiaten Afbouwen over afbouwen van psychoactieve medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vormgeving risicovereveningsmodel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies van de Gezondheidsraad ‘Screening op huidkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op moties Nationaal Programma Kanker

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EuthanasieCode 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ex durante evaluatie pilot Lerend evalueren van het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over 'De Kunst van het Innoveren'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  RIVM bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2022 en RIVM-rapport feiten en cijfers acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging, gedaan tijdens het debat over het Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2021 (35830-XVI) op 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (Kamerstuk 30371-47)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Planning impactanalyse NZa inzake concentratie van zorg bij aangeboren hartafwijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de borging van inspraak (conform de AMvB onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza))

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Voornemen Stichting Sanquin Bloedvoorziening tot verkoop van dochteronderneming Sanquin Reagens BV

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. onderzoeken in het kader van de evaluatie van de agenda 'Goed bestuur in de zorg’ (Kamerstuk 32012-46)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de evaluatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken aanvullend onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Tweede internationaal statement naar Rusland en Belarus op sportgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzamelbrief Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Adviesrapport van de Zorginstituut Nederland over 'Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzamelbrief ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Pgb in wooninitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Antwoord op de vraag van het lid van den Berg, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 juni 2022, over de Wlz-premie en het borgen van transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op een burgerbrief inzake werking CIZ, langdurige zorg (Wlz) en PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Bestuurlijke afspraken 2023 Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en IVESCR

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Informatievoorziening aan de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de rechterlijke uitspraak over de openbaarmaking van documenten over de ‘Sywert-deal’

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘(Maat)werk bij langdurige klachten na COVID’

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie over het FNV-Rapport ‘Meldpunt Long COVID voor medewerkers in de sector Zorg en Welzijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Advies van de Gezondheidsraad over 'Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen'

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beleidsreactie RVS-Verkenning ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ en ZIN-advies ‘Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’ en Vaccinatiegraadrapport 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Diverse onderwerpen op het gebied van preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Plan van aanpak prijsmaatregelen voeding

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op reportage over gezinnen in de noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Voortgang van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie en financiering van 113 Zelfmoordpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Opvolging aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Aanpak drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verslag van een schriftelijk overleg over diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging (Kamerstuk 32793-606)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Ontwikkelingen gezondheidssituatie in de Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Voortgang Programma preventie in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Advies Gezondheidsraad over HPV-vaccinatie, beleidsreactie op dit advies, en stand van zaken aanvullende HPV-campagne voor jongvolwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Nader verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29477-749)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 85. 85

  Geannoteerde Agenda Gezondheidsraad 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Woo-besluiten inzake documenten communicatie rondom Kamerdebat van 7 april 2022 over de mondkapjesdeal

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek Ambassade van de Republiek Indonesië, namens Commissie IX (Demografie, Gezondheid, Mankracht en Transmigratiezaken), om gesprek d.d. 12-18 september 2022

 88. 88

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 1 september 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Behandeling voorzien voor komende week, woensdag 7 september 2022 te 19.00 uur: 
  1. Kamerstuk 35 833 - Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 824 - Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. Dit wetsvoorstel is door de commissie aangemerkt als prioritair. Aan de griffier plenair is gevraagd het debat zo snel als mogelijk in te plannen.  
  2. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De stemmingen zijn voorzien na het zomerreces.  
  3. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  4. Kamerstuk 35 943 - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 28 maart 2022 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 6 april 2022. 
  5. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.
  6. Kamerstuk 36 086 - Zesde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 30 juni 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Aangemeld voor pelnaire behandeling d.d. 6 juli 2022.
 89. 89

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 35 844 - Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  5. Kamerstuk 35 942 - Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 35 870 - Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Op 20 juni 2022 is het verslag uitgebracht. 
 90. 90

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 36156 - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting). Ontvangen d.d. 1 juli 2022. 
  2. Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Ontvangen d.d. 5 juli 2022. 
  3. Kamerstuk 36167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Ontvangen d.d. 7 juli 2022.
  4. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Ontvangen d.d. 22 augustus 2022. 
 91. 91

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 1 september 2022)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021 en nogmaals tijdens de RvW van 15 maart 2022). 
  2. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
  3. Debat over de aanpak van zorgfraude (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 april 2022). 
  4. Debat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (aangevraagd door het lid Van Haga tijdens de RvW van 17 mei 2022);
  6. Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  7. Dertigledendebat over de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van de hoge oversterfte in de coronaperiode (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022);
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie een RIVM-memo over het vastlopen van de zorg niet met de ziekenhuizen deelde (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 28 juni 2022).
  9. Debat over de woon- en zorgplannen van het kabinet (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 5 juli 2022).
 92. 92

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Medische ethiek / Orgaandonatie (CD 2/6).
 93. 93

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Het commissedebat Maatschappelijke opvang/beschermd wonen zal nog voor het kerstreces worden ingepland..  

  A. Reeds ingepland:
  1. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten (do 15 september 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  2. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus (wo 28 september 2022, 13.30 - 18.30 uur)
  3. CD Kabinetreactie op het WRR–rapport "Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak" (do 29 september 2022, 13.30 - 19.30 uur)
  4. CD Caribisch Nederland VWS, (wo 5 oktober 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD GGZ/Suicidepreventie (wo 02 november 2022, 13.00 - 17.00 uur)
  6. CD Acute zorg (wo 09 november 2022, 10.00 - 15.00 uur)
  7. CD Medische ethiek (do 10 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD Oorlogsgetroffenen (do 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
  9. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2023 (21 november 2022, 10.00 - 17.00 uur)
  10. WGO Onderdeel Sport en Bewegen begroting VWS voor het jaar 2023 (28 november 2022, 17.15 - 23.00 uur)
  11. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 9 december) (wo 30 november 2022, 14.00 - 17.00 uur)
  12. CD Leefstijlpreventie (do 08 december 2022, 10.00 - 14.00 uur)

  B. Nog in te plannen in het voorjaar 2023:
  1. CD Medische preventie (begin 2023)
  2. CD Gehandicaptenbeleid (begin 2023)
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (begin 2023)
  4. CD Maatschappelijke opvang/beschermd wonen (voorjaar 2023)
  5. CD Geneesmiddelenbeleid (voorjaar 2023)
  6. CD Verslavingszorg/drugspreventie (voorjaar 2023)
  7. CD Pakketbeheer (juni 2023)
  8. CD Zorgverzekeringswet (juni 2023).

  C. Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 94. 94

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Na ontvangst van het Integraal Zorgakkoord zal het commissiedebat Integraal Zorgakkoord worden ingepland (nog voor de begrotingsbehandeling VWS).
  1. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  2. CD Drugspreventie en verslavingszorg nog geen geagendeerde brieven. 
  3. CD Eerstelijnszorg nog geen geagendeerde brieven. 
  4. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  5. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Goed bestuur in de zorg 3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  7. CD Hulpmiddelenbeleid geen geagendeerde brieven.  
  8. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  9. CD Integraal zorgakkoord 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 juni 2022. 
  10. CD IGJ geen geagendeerde brieven. 
  11. CD Jeugdbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  12. CD Maatschappelijke opvang 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 juni 2022.  
  13. CD Medisch zorglandschap nog geen geagendeerde brieven. 
  14. CD Medische preventie 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 juni 2022. 
  15. CD Mondkapjesdeal 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 april 2022. 
  16. CD Orgaandonatie nog geen geagendeerde brieven.
  17. CD Ouderenzorg nog geen geagendeerde brieven. 
  18. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  19. CD Patiënten en -cliëntenrechten 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2022. 
  20. CD PGB nog geen geagendeerde brieven. 
  21. CD Sportbeleid nog geen geagendeerde brieven. 
  22. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  23. CD Voedselveiligheid 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  24. CD Wijkverpleging 1 geagendeerde brief d.d. 30 juni 2022.  
  25. CD Wmo 1 geagendeerde brief d.d. 22 april 2022. 
  26. CD Ziekenhuiszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022. 
  27. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022. 
  28. CD Zwangerschap en geboorte 1 geagendeerde brief d.d. 13 juni 2022. 
 95. 95

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over Lerende cultuur in de GGZ. In de pv d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  3. RTG over het nut en noodzaak van het therapeutisch gebruik van psychedelica. Zie tevens agendapunt 100. In de pv d.d. 6 juli 2022 is het verzoek van het lid Paulusma (D66) tot dit RTG gehonoreerd, op voorwaarde dat voldoende leden zullen deelnemen. 
  4. RTG over het onderzoeksrapport “Bouwen aan Bescherming” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zie tevens agendapunt 101. In de pv d.d. 6 juli 2022 is het verzoek tot dit RTG gehonoreerd, op voorwaarde dat voldoende leden zullen deelnemen. De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Westerveld (GroenLinks) en Raemakers (D66).
  5. RTG over het wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wpg. In de pv d.d. 6 juli 2022 is besloten een RTG te organiseren. De commissie heeft besloten de leden Tielen (VVD) en van den Berg (CDA) het mandaat te geven om een concept-programma voor een rondetafelgesprek op te stellen in het kader van de behandeling van het nog te verwachten wetsvoorstel. 
 96. 96

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's) en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing Aanbieding advies 'Anders leven en zorgen' van RVS (dinsdag 27 september 2022, 17.00 - 18.00 uur).
  2. Technische briefing met het Capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers (conceptdatum di 4 oktober 2022, 16.30-17.30 uur).  

  In concept ingepland: 
  1. Gesprek met genodigden namens het RIVM, het CBS en de Begeleidingscommissie over de resultaten van het onderzoek naar oversterfte (conceptdatum donderdag 15 september 2022, 17.00 - 18.30). Zie ook agendapunt 97.

  Nog in te plannen:
  1. Technische briefing met de Raad van State over het wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wpg (inplannen na ontvangst van het wetsvoorstel in september).
  2. Technische briefing Europese Commissie over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.
  3. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
 97. 97

  De zorg-ICT-markt voor elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Aanbieding Rapport ‘Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes‘ van WRR en meerdere organisaties

 99. 99

  Gesprek over de resultaten van het onderzoek naar oversterfte (donderdag 15 september 2022, 17.00-18.00 uur)

 100. 100

  Conceptprogramma RTG therapeutisch gebruik van psychedelica (donderdag 13 oktober 2022, 10.00-13.00 uur)

 101. 101

  Conceptprogramma RTG Onderzoeksrapport Bouwen aan bescherming (donderdag 3 november 2022, 10.00-13.00 uur)

 102. 102

  Nagekomen Conceptprogramma RTG over het wetsvoorstel Eerste tranche aanpassing Wet publieke gezondheid