Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 juni 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29-6-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Planning werkbezoek Educatieve Masters

  Besluit: Inventarisatie leverde onvoldoende deelnemende leden op. Overlaten aan individuele leden.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur: Herstel, vernieuwing en groei

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek om beantwoording schriftelijke vragen inzake de uitspraak van de ombudsman van de publieke omroepen dat de omroep Ongehoord Nederland in publicaties de Journalistieke Code van de NPO heeft geschonden (2022Z11527) en NLZiet (2022Z11768) voorafgaand aan commissiedebat Media

  Besluit: de staatssecretaris wordt verzocht de schriftelijke vragen te beantwoorden voor het commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media op 6 juli a.s. 
 7. 7

  Wetsvoorstel in verband met de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid van 9 februari 2022, over Internationalisering van het hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van de Uitvoering DUO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (thema Uitvoeringsaspecten DUO )

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag 2021 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opdrachtverlening aan de Auditdienst Rijk over een melding over de NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de kabinetsreactie op het AWTI briefadvies Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 e.v.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nazending bijlage bijbehorende bij de reactie op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nazending Beslisnota's behorende bij het Wetsvoorstel tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Onderwijs Ontwikkeling Nederland van 30 mei 2022 over het masterplan basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede Nota van wijziging inzake Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Rapport vrijwillige ouderbijdrage in het PO en VO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een e-mail over het tekort aan leerkrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tweede advies Platform Perspectief Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorhang ministeriële regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nazending beslisnota’s behorende bij de Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen massale toestroom ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderwijsakkoord en onderhandelaarsakkoord cao-vo 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over voorhangprocedure besluit doorstroomtoetsen po

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Jeugd van 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Erratum bij het verantwoordingsonderzoek 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding advies 'Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur' van Raad voor Cultuur

 32. 32

  Voorbereiding OCW-begrotingsbehandeling

  • Inbreng op 14 oktober om 10.00 uur en beantwoording uiterlijk 11 november
  • Data voor WGO Cultuur en Media zijn vastgelegd, resp. maandag 14 november en maandag 28 november
  • Een datum voor het WGO Begrotingsonderzoek: 16 novermber; rapporteurs Peters en lid van de oppositie?
  • WGO Emancipatiebeleid: maandag 5 december 10.00 - 15.00 uur.
  • WGO Wetenschapsbeleid plannen.
 33. 33

  Commissieactiviteiten (ter informatie)

  • do 30-06-2022 10.00 - 14.00     Commissiedebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap
  • di 05-07-2022 10.00  - 10.00    Inbreng schriftelijk overleg Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk
                                                     Onderwijs (SvPO)
  • wo 06-07-2022 10.00 - 10.00    Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband
                                                     met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer
  • wo 06-07-2022 10.00 - 14.00   Commissiedebat Hoofdlijnenbrief Media 2022
  • wo 06-07-2022 14.00 - 16.45   Rondetafelgesprek Onderwijshuisvesting en ventilatie
  • do 07-07-2022 10.15 - 11.15    Procedurevergadering
    
  ZOMERRECES 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022
  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
 34. 34

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum: 6 juli 2022.

  36106 Wetsvoorstel tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden.
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma
  Inbrengdatum: 31 mei 2022.

  36082 Begroting Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-04-2022
  Inbrengdatum: 3 juni 2022. 

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35920 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30-09-2021
  Aangemeld voor plenaire behandeling: 2 juni 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 11 februari 2022.
   
 35. 35

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Onderwijstoezicht
  Commissiedebat 003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
  Commissiedebat 004 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
  Commissiedebat 008 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 010 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 011 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 013 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 014 Dossier Passend onderwijs
  Commissiedebat 015 Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
  Commissiedebat 016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 017 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 018 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 019 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Commissiedebat 022 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 043 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 044 Dossier Leraren en Lerarenopleidingen
 36. 36

  Dossiers - vervolg

  Commissiedebat 046 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 070 Dossier Media
  Commissiedebat 071 Dossier lokale publieke omroepen
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatie
  Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer