E-mailprocedure : Verzoek van het lid Maatoug (GroenLinks) om een schriftelijk overleg over voorgenomen indexaties van het minimumloon

De vergadering is geweest

11 mei 2022
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u een verzoek van het lid Maatoug (GroenLinks) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de Kamerbrief Reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon, met als inbrengdatum vrijdag 13 mei as. om 14.00 uur.
 
Graag verneem ik uiterlijk 11 mei 2022 om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
Met vriendelijke groet,
Laura Blom
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Hellevoort, M. <m.hellevoort@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 12:05
Aan: Commissie SZW <cie.szw@tweedekamer.nl>
CC: Maatoug, S. (Senna) <s.maatoug@tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: GP-SZW - Reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon
 
Ha collega’s,
 
GroenLinks wil graag op korte termijn een schriftelijk overleg voeren hierover. Zouden jullie hiervoor een e-mailprocedure uit kunnen zetten?
Dank alvast!
 
Met vriendelijke groet,
 
Meike Hellevoort
Beleidsmedewerker Sociale Zaken & Werkgelegenheid

GROENLINKS Tweede Kamerfractie
 
 
Van: Parlis <Parlis@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:58
Onderwerp: GP-SZW - Reactie op verzoek commissie om voorafgaand aan de inwerkingtreding geïnformeerd te worden over voorgenomen indexaties van het minimumloon
 
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 2022Z08960 volgen.
Een overzicht van meer documenten die vandaag of eerder bij de Griffie plenair zijn ontvangen, vindt u in Parlis: nieuwe documenten
Dit bericht is verzonden door Parlis. Het bericht is geautomatiseerd vervaardigd, u kunt het daarom niet beantwoorden.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een schriftelijk overleg over voorgenomen indexaties van het minimumloon

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven