Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

13 december 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36216 Vierde nota van wijziging inzake wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en bredere voortgang Aanbevelingen Aanjaagteam

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Seniorenkansenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek naar effectuering van arbeidsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpassing monitor arbeidsongevallen NLA 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Kinderopvang van 16 november 2022, over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie Futselaar - Verbetering van de positie van werknemers in de vleessector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen over het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2022, over voedselhulp in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Palland en Ceder over onderzoek naar een verdere vereenvoudiging van loonwaardemeting (Kamerstuk 34352-243)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport Advies Commissie Parameters

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording schriftelijk vragen over de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36067)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC 8 december 2022 (Kamerstuk 21501-31-690)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 december 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen). Verzoek van het lid Omtzigt (Lid Omtzigt) om een standvanzaken-brief over de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287) wordt gehonoreerd (zie agendapunt 1).
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)
  8. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)
  9. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) (36216)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022). Ter informatie: dit debat is vervallen op 30 november 2022. 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland.
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland.
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB.

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 06/10).
  3. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 16/11).
  4. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11).
  5. Tweeminutendebat Arbeidsongeschiktheid (CD d.d. 7/12).
 34. 34

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 13 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 december 2022, 13.15-17.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 december 2022, 14.15-17.15 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 20 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 januari 2023, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 24 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 25 januari 2023, 15.00-17.30 uur: Rondetafelgesprek Rondkomen
  • 26 januari 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg 
  • 27 januari 2023: Eendaags werkbezoek Brussel
  • 30 januari 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)
  • 31 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Strategische procedurevergadering
  • 7 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 35. 36

  Aanbod Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor technische briefing over greenfieldtraject herziening financieringsstelsel kinderopvang

 36. 37

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data