Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

13 september 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  36057 Nota van Wijziging inzake Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  36078 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  36067 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Opvolging toezegging over onderzoek van ACM naar mogelijk verboden loonafspraak supermarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hoofdlijnen verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-13)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de Verkenning bevolking 2050 en voortgang over de uitvoering van de motie van het lid Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario’s in kaart brengen (Kamerstuk 35000-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag 110e Internationale Arbeidsconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang en vervolgstappen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Plan van aanpak periodieke evaluatie kinderopvangbeleid, recente onderzoeken en overzichten kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nazending beslisnota's en bijlagen behorende bij Aanpak arbeidsmarktkrapte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Fout in uitbetaling kindgebonden budget - herstelactie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie inzake de antwoorden op eerdere vragen over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1093)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie op het rapport van de OECD: 'De rol van ondernemingen bij loonongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel inwerkingtreding Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bestrijding recidive bij malafide uitleners

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gemeentenieuws van SZW 2022-4

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Instelling Maatschappelijk Impact Team

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in reactie op het rapport van de OvV ‘Tussendek valt in ruim met fatale afloop. Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken verbeterplan Wet inburgering 2013 en enkele zaken omtrent de Wet inburgering 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Midterm review effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanpak personeelstekort in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Opzet Periodieke Rapportage artikel 13 van de SZW-begroting Integratie en Maatschappelijke Samenhang

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken over de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Resultaten banenafspraak 2021 en gesprekken toekomst banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Instellingsbesluit Commissie sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Experiment Generieke werkgeversvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport van de Commissie Parameters

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de Landelijke Armoedecoalitie (LA) met betrekking tot inflatie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Gevoeligheidsanalyse DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Energietoeslag voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitvoering inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgang energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Uitstel reactie op de brief van de VNG m.b.t. de voortgang van de eenmalige energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de voortgang van de eenmalige energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beantwoording aanvullende vragen bij de wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (Kamerstuk 36057)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 september 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078).
  6. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  7. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  8. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)
  9. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).
  2. Debat over de krapte op de arbeidsmarkt (aangevraagd namens de vaste commissie SZW door het lid Kuzu (DENK), bij de RvW van 5 juli 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
   
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 06/07).
 58. 58

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 6 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding Seniorencoalitie 'Pas de pensioenwet aan' 
  • 12 september 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067)
  • 13 september 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 15 september 2022, 15.00-18.00 uur: Rondetafelgesprek Het jonge kind
  • 27 september 2022, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding "Twaalf maanden bevallingsverlof"
  • 27 september 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 oktober 2022, 13.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid - CD verlengd met een uur
  • 6 oktober 2022, 13.00-15.00 uur: Commissie debat Informele Raad WSB van 13-14-oktober 2022 - wordt omgezet in s.o.
  • 7 oktober 2022, 10.00-17.00 uur: Werkbezoek Rotterdamse haven
  • 11 oktober 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 12 oktober 2022, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 13 oktober 2022, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 19 oktober 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 20 oktober 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 31 oktober 2022, 14.00-18.00 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (35230) 
  • 1 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 2 november 2022, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 3 november 2022, 13.00-16.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg
  • 10 november 2022, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 15 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 29 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 december 2022, 16.30-18.30 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 8 december 2022
  • 13 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 20 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 59. 60

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB

  Besluit: De voorbereidingscommissie, bestaande uit de leden De Kort (VVD) en Ceder (ChristenUnie), zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de commissie voorleggen.
 60. 61

  Erratum Rapport Een Nederlandse uitkering in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 62

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data