Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering is geweest

15 september 2022
13:30 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten toegevoegd*

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • H. Bontenbal (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Actieplan hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nazending bijlage behorende bij brief inzake beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Haga c.s. over het wegnemen van obstakels voor het isoleren van monumenten (Kamerstuk 35925-VII-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de acties n.a.v. het amendement van de leden Koerhuis en Terpstra over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel en planning m.b.t. tot de betere beschikbaarheid van het afschrift van het energielabel voor huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis over het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen bij een ingrijpende renovatie niet verplichten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verduurzaming kosteneffectiviteit en keuzevrijheid in de energietransitie in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 6 april 2022, inzake de verdeling van het budget over de verschillende actielijnen m.b.t. het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 ten behoeve van de bestrijding van energiearmoede via gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op advies Deltacommissaris klimaatadaptatie en woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over de eindadviezen OFL - Participatie in het aardgasvrij maken van wijken 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Normering hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten monitor transitievisies warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nationaal Isolatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data