Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 oktober 2022
14:45 - 15:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • R.W. Knops (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 8. 8

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rijksbrede Risicoanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging instellingsduur Commissie Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Politie van 7 juli 2022, over de aangescherpte licentie-eisen KNVB en handhaving stadionverboden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Derde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Europese verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie inzet van betrokken organisaties bij storm Eunice

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de NRC ‘Opsporing komt in gevaar door disfunctioneren tapkamer politie’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Archief commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  WODC ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de toezegging over het pensioenvraagstuk van de SBF-groep en van de motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden (Kamerstuk 24587-852)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie WODC-onderzoek BIJ-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2022, over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  WODC-rapport ‘Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Integriteitsmeldingen Oostvaarderskliniek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam dat ondersteuning aanbiedt aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Maatregelen n.a.v. ontvluchting uit FPC De Pompestichting in Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken over de maatregelen om strengere eisen te stellen aan beschermingsbewindvoerders

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen m.b.t. plaatsing statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Risico indicatoren die zijn verzameld en opgeslagen door de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landenbeleid Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Landenbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Openbare-ordebeleid asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering moties over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt (Kamerstuk 29936-67), over verhoging van de afname van tolken en vertalers op C1-niveau (Kamerstuk 29936-68) en over aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden voor gerechtstolken om het schrappen van de voorrijkosten te ondervangen (Kamerstuk 29936-69)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het onderzoek naar de staat van het notariaat

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Versterking toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het verslag van een schriftelijk overleg inzake de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 6 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Overzicht commissieactiviteiten tbv pv 12 oktober 2022

 46. 46

  Verzoek inzake voortgang omzetdervingsregeling wateroverlast 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek overzicht van nog te ontvangen brieven voor de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brievenlijst

 49. 49

  Onderzoek vuurwerkramp Enschede

  Besluit: Ter informatie.
 50. 50

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitwerking kennisthema ‘Inzicht in prestaties in de strafrechtketen’

 52. 52

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Jeugdbescherming