Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het amendement bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Kamerstuk 35825-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) nr. 2020/1784 (PbEU 2020, L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schikking Farmers Defence Force

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken tijdelijke wet t.b.v. opvang ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Woo-verzoek Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Woo-besluit fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van de Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitwerking van de motie van de leden Slootweg en Helder over de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet helemaal schrappen (Kamerstuk 33552-96)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak gebruik huurauto's voor criminele doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie Grenzeloos!? Verkennend onderzoek naar instrumentarium tegen transnationaal seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor deelname aan technische briefing onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen meldkamerdomein en missiekritische communicatie hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending evaluatierapport over inzet betrokken organisaties bij storm Eunice

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Contouren voor een visie op de politiefunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Haalbaarheidsstudie kwantitatief onderzoek klassenjustitie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  WODC-rapport 'Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapportage uitvoering motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en motie Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16) door het ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport ‘Daarom stappen ze op: Vertrekmotieven van aspiranten en jong-afgestudeerden bij de politie’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapportage integrale aanpak terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Preventie cybercrime voor het midden- en kleinbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Actieplan Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Accountability voor misdrijven begaan tegen Jezidi’s en ondersteuning van Jezidi-slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verkenning kindersekspoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schade-afhandeling wateroverlast juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzamelbrief brandweer en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken over mogelijkheden voor berechting via videoverbinding van uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitkomst van de vervolging en berechting van de relschoppers tijdens de rellen in Rotterdam op 19 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Juridische basis versterkingsgelden ten behoeve van de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties en toezeggingen naar aanleiding van het debat over de werkwijze van de NCTV van 2 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op rapport Rol en positie OM in het Europese strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Gebeurtenissen rondom de boerenprotesten in Heerenveen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Integrale aanpak online fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verwijzingsportaal Bankgegevens: audit

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleidsreactie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Jaarbericht Openbaar Ministerie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  WODC-rapport 'Indicatoren drugscriminaliteit' 'Verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Model protocol binnengemeentelijke gegevensdeling bij aanpak ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Archief commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 31.2 – bekostiging politie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Woo-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Stand van zaken over het team Werken Onder dekmantel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de aanhouding van Nelson M. in Mexico

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen van 23 februari 2022, over overzicht WODC-onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Beantwoording vervolgvragen van de Speciaal Rapporteur op het gebied van Marteling

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toestemming deelname gesprekken politie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  WODC-rapport Veilige toegang en verantwoord delen: Psychologische determinanten van veilig wachtwoordgedrag en het veilig online delen van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Beleidsreactie quickscan kindersekspoppen en kinderseksrobots

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Mailwisseling politie en NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Toestemming deelname medewerker van de politie over racisme en discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Personen- en Familierecht van 24 maart 2022, over ouderverstoting, het WODC-onderzoek naar eenvoudige adoptie, aanpak en beoogde planning meerouderschap en de gezamenlijke plaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beleidsreactie op het RSJ-advies over racisme en discriminatie in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over 'Recht doen waar recht ontbreekt' (Kamerstuk 36096)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Doelgroep Halt-afdoening, voortgang JJI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Voorhang 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Stand van zaken over de communicatie richting slachtoffers geseponeerde strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitkomsten evaluatie Convenant Werken aan een Solide personeelsbestand

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Rechtsbescherming voor gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Antwoorden op vragen commissie over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Kamerstuk 31839-820)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op de berichtgeving NRC over Extra Beveiligde Inrichting Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Vervolgonderzoek strafmaat jeugd en adolescenten

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Beleidsreactie op inspectiebrief Rijks JJI Horsterveen van 8 augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitgangspunten maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Onderzoeksrapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat van 24 februari 2022 over mensenhandel en prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Machtiging tot voorlopig verblijf in relatie tot associatierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Eindevaluatierapport van bureau Rijnconsult: Sobere opvang spoor 2

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  De Staat van Migratie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Onderwerpen met betrekking tot sekswerkbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Opvang van migranten in migratiecentra buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Beleidsconsequenties uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 8 juni 2022 inzake terugkeerbesluiten amv's

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor politieke opposanten uit Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Landenbeleid Eritrea

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Hoofdlijnen Modernisering strafbaarstelling mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op petitie ‘Minder privacy bij moord’ en problematiek inzake het medisch beroepsgeheim in relatie tot strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Actuele situatie asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 30 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Additioneel aanmeldcentrum

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Maatregelen en situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Het besluitvormingsproces van COA en gemeenten om een reguliere asielopvanglocatie te vestigen

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Uitkomsten verkenning dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Toepassing Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten aanzien van aangekocht hotel COA

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Inzet van cruiseschepen als opvanglocatie

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Overlijden baby Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Besluitvorming opvangcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Inzet cruiseschip als opvanglocatie Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Fiche: Richtlijn Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 123. 123

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 11-12 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 8 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Een informerende brief van de commissie Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Verzoek om reactie artikel Follow the Money: ‘het super-rechercheteam van Grapperhaus was van meet af aan kansloos’

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Brievenlijst