Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

23 november 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Natuurmonumenten voor een werkbezoek aan de Marker Wadden in de lente van 2023

 4. 4

  Wijzigingen van het Verdrag van Rotterdam met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingen van Bijlage A bij het Verdrag van Minamata inzake kwik

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Ontwerp-Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nahang besluit van 8 november 2022 tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en andere amvb's over de omzetting van de Drinkwaterrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek om een planningsbrief 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Meerjarige Informatieplan IenW 2022 - 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicaties ILT van juni tot en met september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Basiskwaliteitsniveau RWS netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kerncijfers Mobiliteit 2022 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Zesde update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op inbreng slotcoördinator tijdens technische briefing op 13 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afronding participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitbreiding mogelijkheden fietsen en wandelen tijdens werkzaamheden Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bestuurlijke Overleggen en voortgang MIRT, en moties en toezeggingen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Modal shift aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Literatuurstudie inventarisatie verwachte effecten Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inzet weginspecteurs file-aanpak 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Derde Kwartaalrapportage CBR examenafname

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang invoering vrachtwagenheffing per 1 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  OvV-rapport UK-160 Riemda

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over de impact op Nederlandse reizigers van de CER Ticketing Roadmap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Depositieonderzoek IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober 2022, over bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag Milieuraad op 24 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de publieke consultatie over de geplande herziening van de EU slotverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geurhinder en veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op internetconsultatie NOB op waterschapsbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie inzake Deltaprogramma 2023 (Kamerstuk 36200-J-4)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken van enkele ontwikkelingen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van water

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; verslag gesprek RWS en ProRail stond op agenda pv 02-11-2022.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 19-10-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart wordt betrokken bij commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verschenen 27-10-2022, rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
 38. 38

  Commissieactiviteiten tot het kerstreces

  21-11-2022 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg Water
  22-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen
  22-11-2022 13.15 - 13.30 Petitie Taskforce Rijnbrug Rhenen e.a. over de Rijnbrug Rhenen
  22-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Provincie Drenthe e.a. over het initiatief om de ontbrekende schakel (Emmen-Veendam) in het interregionale, grensoverschrijdende spoor (Nedersaksenlijn) van Twente naar Groningen te realiseren
  22-11-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing PBL over 'Toegang voor iedereen? Een analyse van de onbereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland'
  23-11-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-11-2022 19.00 - 20.00 Commissiedebat Begrotingsonderzoek (1u, 2min)
  24-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol
  24-11-2022 11.30 - 14.30 Schriftelijk overleg Transportraad op 5 december 2022
  28-11-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  05-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota
  06-12-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen (4u, 5min)
  07-12-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Maritiem (3u, 4min)
  13-12-2022 16.30 - 20.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2022 en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (3,5u, 4 min)
  15-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor (4u, 5min)
  21-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (4u, 5min)
  21-12-2022 15.00 - 16.00 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 39. 39

  Planning commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten in verband met afmelding minister VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nog niet geplande commissiedebatten

  Commissiedebat Leefomgeving (1 brief)
  Commissiedebat Verduurzaming Luchtvaart (0 brieven)
  Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (2 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
   
 41. 41

  Nog niet geplande plenaire debatten

  Debat
  19. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de NS. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA) bij de rvw van 11 oktober 2022.

  Dertigledendebat
  5. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de rvw van 5 juli 2022.

  Tweeminutendebatten 
  • De versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (30015-104). Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
  • Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22112-3422). Aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB)
  • Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Graus (PVV)
  • Leefomgeving. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-234). Aangevraagd door het lid Van Ginneken (D66)
  • Circulaire economie. Aangevraagd door het lid Hagen (D66) 
  • Geurproblematiek. Aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
 42. 42

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling in december 2020.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 09-11-2022).
  6. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten tbv ontwikkelingen in wegvervoersector, ingediend op 29-06-2022, 36155
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 09-11-2022).
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Het wetsverslag is uitgebracht op 05-10-2022.
  8. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-10-2022.
  9. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van enkele EU-richtlijnen ten behoeve van een wettelijke grondslag om wegbeheerders procedures te doen uitvoeren om de verkeersveiligheid te bevorderen, ingediend op 12-09-2022, 36189
  Het wetsverslag is uitgebracht op 02-11-2022.
 43. 43

  Voorstel van het lid Minhas (VVD) om een rapporteur te benoemen in het kader van het MIRT onder meer om daaruit voortkomende processen te monitoren

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om een schriftelijke reactie van de minister te vragen op het handhavingsverzoek van MOB ten aanzien van de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Van Esch (PvdD) om de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer nog dit jaar de toegezegde informatie te doen toekomen over de mogelijkheden om te handhaven op houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Koerhuis (VVD) om de minister te verzoeken om een schriftelijke reactie op het bericht 'KLM roept hulp Macron in tegen krimp van Schiphol' uit De Telegraaf van 11 november jl.

  Te behandelen:

  Loading data