Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 9 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod PBL technische briefing over de voor IenW relevante onderdelen van de 'Klimaat- en Energieverkenning 2022' (KEV), al dan niet gecombineerd met de resultaten van de nieuwe Emissieramingen luchtkwaliteit

 4. 4

  Uitnodiging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en Vereniging Nederlandse Brouwers voor werkbezoek inzake circulariteit en verpakkingen

 5. 5

  Uitnodiging CBR voor een carpool op 21 of 24 november 2022

 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ten behoeve van aanpassingen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Ontwerpbesluit inzake een wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met het invoeren van het elektronische identiteitsbewijs (e-id)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nahang wijziging Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (uitvoering EU-verordeningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten 41ste ICAO Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Instemmen vervoerplannen 2023 Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiële situatie van taxichauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Transitievangnet OV 2023 en vernieuwing Toekomstbeeld OV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Contourennota Mobiliteitsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie plof Middensluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Zeventiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Halfjaarrapportages NS en ProRail 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update Q3 verkeersleiders ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de gebiedsontsluitingsweg 30 km/h

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Opzet beleidsdoorlichting hoofdstuk XII art. 14 Wegen en Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag schriftelijk overleg over update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken van de openstaande toezegging over de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel toezending roadmap varend ontgassen en informatie inzake kosten ontgassingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek over uitstoot zeer zorgwekkende stoffen door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Chemiefabriek loosde waarschijnlijk maandenlang te veel gif: ‘Dit is extreem onwerkelijk’’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken adviesaanvraag Raad van State sancties milieucriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorgenomen acties ILT op het grensoverschrijdend transport PFAS-verdacht afval naar Indaver (België)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoerbaarheidstoets TEN-T verordening (Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet) en onderhandelingsinzet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T), spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg informele Transportraad d.d. 20-21 oktober te Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van de informele Transportraad d.d. 20-21 oktober te Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op publieke consultatie Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag houdende een lijst van vragen inzake het Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over de algemene principes ten grondslag aan luchtvaartverdragen en de vertaling hiervan in luchtvaartverdragen waarbij Nederland partij is

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Plan van aanpak over de inzet van het Rijk in de aanpak van PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over inzamelpercentages kleine plastic flesjes en aanbieding monitor zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Inzicht grondstofstromen en kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  SER-Verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en energietransitie voor brede welvaart’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 24 oktober 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie over het paper 'Het SNCM-arrest en haar relevantie voor het Nederlandse Hoofdrailnet' van ALLRAIL

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording feitelijke vragen commissie inzake het programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Kennisagenda 2022

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; verslag gesprek RWS en ProRail stond op agenda pv 02-11-2022
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 19-10-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart wordt betrokken bij commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
 53. 53

  Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces

  07-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Luchtvaartverdragen
  09-11-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-11-2022 09.45 - 12.45 Commissiedebat Geurproblematiek, eerste spreker: Tjeerd de Groot (D66) (3u, 4m)
  15-11-2022 13.15 - 13.30 Petitie Natuurmonumenten 'Stop de watercrisis'
  15-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie De Groene Stoker biedt de petitie ‘Houtvuur’ aan
  16-11-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Cybersecurity van infrastructurele kunstwerken
  16-11-2022 16.15 - 17.45 Rondetafelgesprek Betalen naar gebruik*
  17-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Zevende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1
  21-11-2022 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg Water
  22-11-2022 13.15 - 13.30 Petitie Taskforce Rijnbrug Rhenen e.a. over de Rijnbrug Rhenen
  22-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Provincie Drenthe e.a. over het initiatief om de ontbrekende schakel (Emmen-Veendam) in het interregionale, grensoverschrijdende spoor (Nedersaksenlijn) van Twente naar Groningen te realiseren
  23-11-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.30 - 14.30 Commissiedebat Transportraad op 5 december 2022
  23-11-2022 19.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat
  28-11-2022 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  05-12-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota
  06-12-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen
  07-12-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  08-12-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Maritiem
  13-12-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2022
  15-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor
  21-12-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten
  21-12-2022 15.00 - 16.00 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 54. 54

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten 
  • De versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (30015-104). Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
  • Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22112-3422). Aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB)
  • Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Graus (PVV)
  • Leefomgeving. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-234). Aangevraagd door het lid Van Ginneken (D66)

  Debat
  19. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de NS. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA) bij de rvw van 11 oktober 2022.

  Dertigledendebat
  5. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de rvw van 5 juli 2022.
 55. 55

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda. 
  6. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten tbv ontwikkelingen in wegvervoersector, ingediend op 29-06-2022, 36155
  De nota naar aanleiding van het verslag staat op deze agenda.
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Het wetsverslag is uitgebracht op 05-10-2022.
  8. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-10-2022.
  9. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van enkele EU-richtlijnen ten behoeve van een wettelijke grondslag om wegbeheerders procedures te doen uitvoeren om de verkeersveiligheid te bevorderen, ingediend op 12-09-2022, 36189
  Het wetsverslag is uitgebracht op 02-11-2022.