Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Bevers (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • S.P.A. Erkens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 19 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag schriftelijk overleg Voorhang ontwerpbesluit beperking emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling Structuurvisie A2 Deil - 's-Hertogenbosch-Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op de knelpuntenbrief van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op commissieverzoek over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators over walstroomvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zevende voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Spreektijden voor het notaoverleg MIRT op 28 november 2022, 10.00-20.00 uur

  Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld conform onderstaande verdeling.
  Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 15 en 7; SP 8 en 4; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CDA 9 en 5; GL 7 en 3,5; CU 5 en 2,5; PvdD 6 en 3; FvD 5 en 2,5; Volt 4 en 2; JA21 4 en 2; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; Fractie Den Haan 2 en 1; BBB 2 en 1; BIJ1 2 en 1; Groep Van Haga 4 en 2; lid Omtzigt 2 en 1; lid Gündogan 2 en 1.
 12. 12

  Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Najaarsbrief circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport naar een nationale belasting op primair fossiel plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsevaluatie kennisprogramma Marker Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie evaluatie van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (Wtms)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstelbrief naar aanleiding van verzoek commissie over de problematiek van grootschalige drugslozingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag schriftelijk overleg Onderzoek naar het halen in 2030 van de WHO- advieswaarden voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een oplossing voor het probleem van slechte luchtkwaliteit voor mensen met een longziekte (Kamerstuk 30175, nr. 386)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Decentralisatie van treindiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel marktordening internationale verbindingen per 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vijfde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 20-21 oktober te Praag, Tsjechië

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kennisagenda

  1. Integraal bereikbaarheidsbeleid; commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid zal plaatsvinden op 30-03-2023.
  2. Instandhouding infrastructuur, inclusief circulaire toepassingen; terugkoppeling gesprek voorbereidingsgroep met RWS en ProRail 29-09-2022 op deze agenda.
  3. Verduurzaming luchtvaart; dit kennisthema is afgerond.
  4. Luchtkwaliteit; rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 02-06-2022.
  5. Circulaire economie; gesprek met voorbereidingsgroep heeft plaatsgevonden op 11-10-2022.
  6. Betalen naar gebruik; rondetafelgesprek zal plaatsvinden op 16-11-2022. 
  7. EU-regelgeving Internationaal spoorvervoer; gesprek met voorbereidingsgroep op 19-10-2022. 
  8. Verduurzaming scheepvaart; factsheet Verduurzaming binnenvaart wordt betrokken bij commissiedebat Maritiem op 08-12-2022.
  9. VTH-stelsel; de staf heeft een notitie opgesteld t.b.v. het commissiedebat op 13-09-2022.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP);
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21); EU-Duurzame producten (verschenen 20-03-2022); EU-Spoorlijninitiatief 2021 (verschenen 14-12-2021); FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21); Luchtkwaliteit (verwacht Q3 2022); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (verwacht Q4 2022); Recht op reparatie (verwacht Q3 2022); Herziening TEN-T Verordening (rapporteur: Van Ginneken (D66))
 27. 27

  Commissieactiviteiten tot en met 15 november 2022

  17-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2023
  18-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht
  19-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT
  19-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan ILT 2023-2027
  19-10-2022 13.15 - 14.15 Gesprek SER over grondstoffentransitie
  19-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Milieuraad op 24 oktober 2022* (3u, 4m)
  20-10-2022 09.45 - 10.45 Technische briefing RIVM over PFAS en gezondheidsaspecten
  20-10-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025
  20-10-2022 14.15 - 16.00 Technische briefing DG MOVE en mininisterie IenW over Europese aspecten van de hoofdrailnetconcessie
  01-11-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie: alg. sturing en internationale aspecten, eerste spreker: Van Ginneken (D66) (3u, 4m)
  01-11-2022 19.30 - 22.15 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie (2,5u, 4m)
  02-11-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  02-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet tbv een wettelijke grondslag voor ongevallenregistratie*
  02-11-2022 17.30 - 20.45 Rondetafelgesprek Geurproblematiek
  03-11-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris
  03-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verslag Milieuraad 28 juni 2022, gedeelte in de brief dat gaat over duurzaam vervoer
  03-11-2022 14.30 - 18.30 Commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (3u, 4m)
  07-11-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Luchtvaartverdragen
  09-11-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-11-2022 09.45 - 12.45 Commissiedebat Geurproblematiek, eerste spreker: Tjeerd de Groot (D66) (3u, 4m)
  15-11-2022 13.15 - 13.30 Petitie Natuurmonumenten 'Stop de watercrisis'
  15-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie De Groene Stoker biedt de petitie ‘Houtvuur’ aan

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 28. 28

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten 
  • De versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (30015-104). Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
  • Fiches over duurzame producten de norm maken en de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel (22112-3422). Aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB)
  • Vliegveiligheid. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
  • Luchtvaart. Aangevraagd door het lid Graus (PVV)
  • Leefomgeving. Aangevraagd door het lid Hagen (D66)

  Debat
  20. Debat over de volle treinen en de onvoorspelbare dienstregeling van de NS. Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA) bij de rvw van 11 oktober 2022.

  Dertigledendebat
  6. Dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) bij de rvw van 5 juli 2022.
 29. 29

  Stand van zaken aanhangige wetgeving op IenW-gebied (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-20, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn, ingediend op 20-06-2022, 36137
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-09-2022. 
  6. Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten, ingediend op 29-06-2022, 36155
  Het wetsverslag is uitgebracht op 08-09-2022.
  7. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard, ingediend op 06-07-2022, 36164
  Het wetsverslag is uitgebracht op 05-10-2022.
  8. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het wetsverslag is uitgebracht op 12-10-2022.
  9. Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken ten behoeve van een wettelijke grondslag voor ongevallenregistratie ter implementatie van enkele EU-richtlijnen, ingediend op 12-09-2022, 36189
  Inbrengdatum voor het wetsverslag vastgesteld op 02-11-2022.
 30. 30

  Verzoek van de leden Van Ginneken, Hagen en Tjeerd de Groot (allen D66) om een brief van de staatssecretaris waarin zij ingaat op de impact van de vertraagde Omgevingswet op de domeinen (duurzame) mobiliteit, water en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Beckerman (SP) om tijdig voor het commissiedebat PFAS en gezondheidseffecten (3 november a.s.) een reactie te ontvangen van de staatssecretaris op het bericht dat chemiefabriek Chemours te veel GenX loosde

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitgewerkt programmavoorstel voor het rondetafelgesprek Geurproblematiek op 2 november 2022, 17.30 - 20.15 uur