Commissiedebat : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

31 maart 2022
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Deelnemers

 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Knelpunten kleine pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Diverse pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kosten van de berichteninbox van mijnoverheid.nl en de beleggingskosten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vertraging van publicatie van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek vervroegde uittreding en dienstjaren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Levensverwachting en AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Diversiteit pensioenfondsbesturen en aanvulling samenvallende diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verkenning leefvormen AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek 45 dienstjaren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkenning Keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) van 5 november 2020, over ouderdomspensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg AOW-onderwerpen van 15 oktober 2020, over de Aanvullende Inkomensondersteuning inzake bouwstenennotitie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitor AOW-leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043-559)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over het verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Comité over de toepassing van Richtlijn 2014/50/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapport van Kantar “Alternatieven in het uitkeringsregime van het nabestaandenpensioen”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie Uniforme Rekenmethodiek (URM) - deel I

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel voor aanpassing keuzerecht bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  AOW-leeftijd 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over het Onderzoek naar cao-afspraken RVU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Voortgang Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Leon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Miljoenen pensioenen dreigen wéér niet te worden geïndexeerd’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Den Haan c.s. over een methode ontwikkelen om periodiek inzicht te kunnen geven in demografische ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Monitor AOW leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Witte vlek op pensioengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de Commissie Parameters en Rapport Technische Werkgroep Scenariosets

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over de mogelijkheid voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij (Kamerstuk 35555-14)

  Te behandelen:

  Loading data