Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24-11-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over 'Archeologie bij de tijd'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  36200-VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (onderdelen Cultuur en Media)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de UNESCO inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO; Parijs, 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  SBB Actieplan Stages en Leerbanen: Vijfde Voortgangsrapportage en Evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken schoolkosten in het mbo en toelichting inzet carrièreperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het valideringsproces van bachelor kunstvakdocenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over de Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs met verslagen van de Ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in de begroting van OCW voor 2023 en later

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Departementaal informatieplan OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dossier onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van CNV Connectief met betrekking tot Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Start werving kopgroep voltijdbonus/meerurenbonus in sector onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over een brief die aandacht vraagt voor de invoering van het CXC stelsel op Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Openbaarmaking rapport 'herstelonderzoek Cheider'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda OCJS-Raad 28 en 29 november 2022 (onderwijs en cultuur/AV)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 november 2022 (onderdeel Jeugd)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde Agenda Sportraad 29 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen

  Ter attendering: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2019/880 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen COM(2022)580

  Besluit: BNC-fiche afwachten. 
 28. 28

  Commissieactiviteiten

 29. 29

  Commissieactiviteiten-vervolg

 30. 30

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu
  Inbrengdatum verslag: 30 september 2022. 
   
  36165 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
  Aanmelden voor plenaire behandeling; zie ook agenda van de pv van heden.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs). minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum verslag: 13 september 2022.


  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Inbrengdatum verslag: 9 september 2022.

  36126 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoerminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
  Aangemeld voor plenaire behandeling (gepland op 19 oktober 2022).

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022. 

  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022

  36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)
  Inbrengdatum verslag: 8 december 2022.
 31. 31

  Technische briefings van de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Presidium verzoeken in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer over de mogelijkheden van openbare briefings.