Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

9 maart 2022
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • W. Paulusma (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden PV VWS d.d. 09-03-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitstel toezending BNC-fiche-COM over het voorstel voor een EU-Verordening betreffende het Drugsagentschap van de Europese Unie COM (2022) 18

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  BNC-fiche: Verordening EU Drugsagentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsappreciatie voorstel ter verlenging van de Digitaal Covid Certificaat (DCC) verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de verlenging van de EU-verordening Digitaal COVID-certificaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een incongruentie tussen de artikelen 4.8, vierde lid, en 5.3, vierde lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met herstel van een onvolkomenheid in artikel 6.6, eerste lid, onder a

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de wetsevaluatie Wvggz-Wzd eerste fase (Kamerstuk 25424-598)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Green Deal (zorg) als instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport "Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethische aspecten"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toekomstbestendige acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de huidige kosteneffectiviteit van het gordelroosvaccin op basis van nieuwe data en de daaruit volgende conclusies ten aanzien van de motie van het lid Van Otterloo c.s. over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken (Kamerstuk 25295-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Stervelingen - Beter samenleven met de dood’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaaroverzicht 2021 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Modelstudie impact sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  RIVM rapporten ‘Nieuwe criteria voor productverbetering’ en ‘Zout- en kaliuminname 2020/2021’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken wachttijden GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afsluitbrief Parnassia februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel invoering woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Halfjaarplan van de Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Besluit over advies Gezondheidsraad “Tweede boostervaccinatie tegen COVID-19”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit aanbieden boostvaccinatie 12 t/m 17 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Financiering COVID-19 testcases

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang bekrachtiging Verdrag van Istanbul voor Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Zorgprofessionals met post COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  BIG-toelatingsprocedure buitenslands gediplomeerde zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Op naar 0 slachtoffers in 2030!' van de Alliantie Nederland Hepatitis Vrij

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Bachelor Medisch Hulpverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tekort aan forensisch artsen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek ‘’Zorgverzekeraar als adviseur’’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie om een appreciatie op de onderzoeken ˜Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis' en 'Opvangplaatsen voor acute crisissituaties'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Update SEH-stops Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stafnotitie - Tussenresultaat en vervolg voorbereidingsgroep uithuisplaatsingen

 37. 37

  Deelname V-100 op maandag 23 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 maart 2022)

  Besluit: Ter informatie.  
   
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Tellegen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019. De eerste termijn van de kant van de Kamer vond plaats op 9 februari 2022.
  2. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021.  De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing. 
  3. 35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021. 
  4. 35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. 
  5. 35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
  6. 35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. 
  7. 35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.  
  8. 35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
  9. 35 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022.
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. 34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. 35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
  4. 35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  5. 35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.  
  6. 35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  7. 35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.  
  8. 35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
  9. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht. 
  10. 35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 26 januari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.  
  11. 36 002 Verzamelwet VWS 2022. Op 7 februari 2022 is het verslag uitgebracht.  
  12. 36 010 Derde incidentiele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 9 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. 
  13. 36 025 Vierde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Op 25 februari 2022 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht.
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging. 
  2. 35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. 35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. 35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. 
 41. 41

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  Besluit: Ter informatie. 
   
  1. Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
  2. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021). 
  3. Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021). 
  4. Debat over de gesloten jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 9 februari 2022).
  5. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022).
 42. 42

  Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

  Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten aangemeld voor de commissie VWS.
 43. 43

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: In de volgende procedurevergadering zal nader worden gesproken over de vraag of in het onderstaande schema nog verschuivingen zullen plaatsvinden, mede aan de hand van de planningsbrief. Tevens wordt daarbij de wijze van behandeling van het onderdeel PGB betrokken (nr. 8).


  Reeds ingepland:
  1. CD Hoofdlijnendebat (met de drie bewindspersonen VWS)8 maart 2022 (17.00-23.00 uur); 
  2. NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over “de noodzaak van gendersensitieve zorg – ongelijke behandeling is betere zorg” (Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);
  3. CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten, 17 maart 2022 (18.00 - 23.00 uur); 
  4. CD Initiatiefnota van het lid Van den Berg over ‘Naar minder ziekte en betere zorg: Ontzorg de zorg voor behoud van solidariteit’ (Kamerstuk 35738), 21 maart 2022 (14.00 - 18.00 uur);
  5. CD EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022), 23 maart 2022 (14.00-17.00 uur);
  6. CD Leefstijlpreventie, 24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur); 
  7. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 28 maart 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
  8. CD Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/ PGB / Wijkverpleging/Wmo, 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur);
  9. NO  Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur);
  10. CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, 21 april 2022 (10.00-15.00uur);
  11. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 11 mei 2022 (10.00 - 15.00 uur);
  12. Verzamel-CD Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie, 12 mei 2022 (14.30 - 19.30 uur);
  13. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk, 16 mei 2022 (14.30 - 18.30 uur); 
  14. Verzamel-CD Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten, 18 mei 2022 (13.00 - 18.00 uur);
  15. Verzamel-CD Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte, 25 mei 2022 (16.00 - 23.00 uur); 
  16. Verzamel-CD Medische ethiek / Orgaandonatie2 juni 2022 (10.00 - 15.00 uur); 
  17. CD EU-Gezondheidsraad (17 juni 2022) d.d. 8 juni 2022 (14.00-17.00 uur);
  18. Verzamel-CD Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer. 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur); 
  19. Verzamel-CD Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg29 juni 2022(14.30 - 19.30 uur);  
  20. CD Sportbeleid. 29 juni 2022 (10.00 - 14.00 uur); 
  21. Verzamel-CD GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie. 06 juli 2022(10.00 - 14.00 uur).

  Nog in te plannen op een later moment:
  1. CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021); 
  2. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 44. 44

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  2. CD Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties 3 geagendeerde brieven d.d. 21 juni 2021. 
  3. CD Jeugdbeleid 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021. 
  4. CD Oorlogsgetroffenen 4 geagendeerde brieven d.d. 8 juli 2021.
  5. CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021. 
 45. 45

  Overzicht van te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande technische briefings:
  1. TB over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384), 15 maart 2022 (17.00-18.00 uur).
 46. 46

  Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande) rondetafelgesprekken en hoorzittingen


  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht van reeds geplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG Mentale gezondheid jongeren, 14 maart 2022 (10.00-14.00 uur);
  2. RTG Wonen en zorg voor ouderen, 17 maart 2022 (15.00-17.00 uur) cie BIZA heeft het voortouw.
  3. RTG Leefstijlpreventie, 21 maart 2022 (10.00-13.00 uur).
  4. RTG Sekszorg, 11 april 2022 (12.00-13.30 uur).


  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):
  1. Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
  2. RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.  
  3. RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef  (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525. 
  4. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.
 47. 47

  Overzicht van tot aan het zomerreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

  Besluit: Ter informatie.  

  Overzicht reeds geplande gesprekken:
  1. Gesprek met IKNL, KWF en NFK over de Nederlandse integrale aanpak van kankerbestrijding d.d. 7 april 2022 (11.00 - 12.30)

  Nog te plannen gesprekken:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie". 
  2. Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
  3. Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid.  
 48. 48

  Overzicht van geplande werkbezoeken

  Besluit: Ter informatie. 

  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - vrijdag 15 april 2022. 
 49. 49

  Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  35972 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  35973 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Aanvulling planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie om een spoedige reactie te geven op het bericht Met corona aan het werk ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet in ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over het EU-voorstel betreffende de verlenging van de verordening digitaal covid certificaat COM (2022) 50

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitkomst inventarisatie deelname technische briefing Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek d.d. 15 maart 2022 17.00-18.0 uur

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  De volgende leden hebben zich aangemeld voor de technische briefing over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (TK 35384):
  • Heerema (VVD)
  • Van der Laan (D66)
  • Maeijer (PVV)
  • Van der Plas (BBB)  
  • Arib (PvdA)
  Dit betekent dat zich voldoende leden hebben aangemeld om de briefing doorgang te laten vinden.
   
 57. 57

  Bespreken werkwijze en (stand van zaken) kennisagenda commissie VWS.